7 Şubat 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27134

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ISINMADAN  KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 13/1/2005  tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “İslilik Derecesi”, “Yetkili Merci” ve “Satış İzin Belgesi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  aynı maddede yer alan “Kontrol Belgesi” tanımı “Uygunluk Belgesi” olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İslilik Derecesi: Bacharach Skalasında atık gaz içindeki partikül emisyonunun meydana getirdiği sayıyı (islilik ölçütü, optik yansıtma yeteneğidir. Yansıtma yeteneğinin %10 oranında azalması,  islilik derecesinin bir  birim artması demektir),”

“Yetkili Merci: Tip Emisyon Belgesinin düzenlenmesinde Bakanlığı; yerli katı yakıtlara uygunluk belgesi düzenlenmesi, ithal ve yerli katı yakıtlara satış izin belgesi düzenlenmesi, ısınma amaçlı yakma tesisleri ile ithal ve yerli katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım uygulanmasında il çevre ve orman müdürlüğünü; denetim ve idari yaptırım uygulanmasında, Bakanlığın yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça yetki devri yapılmış ilgili belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ve sıvı yakıtların denetiminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu veya yetkilendirdiği kurum veya kuruluşları ile il çevre ve orman müdürlüğünü,”

“Satış İzin Belgesi: Katı yakıtlar için il çevre ve orman müdürlüğünden alınan belgeyi,”

“Uygunluk Belgesi: İthal katı yakıt için alınan belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1/1/2006  tarihinden sonra kurulacak veya yenisiyle değiştirilecek katı yakıtlı yakma tesisleri sürekli çalıştırma rejiminde iken, bu tesislere ait atık gaz isliliği, Ek-1’de gösterilen islilik derecesi 2 (Gri - %20) değerinden daha yüksek olamaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan katı yakıtlı yakma tesislerinde bacadan atılan gazın islilik değeri Ek-1’de gösterilen islilik derecesi 4 (Gri- %40) değerinden daha yüksek olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan Tablo-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Tablo-1 Partikül  Madde Konsantrasyonu ve İslilik Derecesi

Yakma Tesisinin

Isıl Gücü (kW)

Ölçüm Yöntemi

Oksijen İçeriği Hacimce (%)

Partikül Madde Konsantrasyonu (mg/Nm3)

İslilik Derecesi

IG≤15

Ek-3.A.2

13

150

2

”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan Tablo-2, (2) numaralı alt bendinde yer alan Tablo-3, (3) numaralı alt bendinde yer alan Tablo-4 ve (4) numaralı alt bendinde yer alan Tablo-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Tablo-2 Partikül Madde Konsantrasyonu ve İslilik Derecesi

Yakma Tesisinin

Isıl Gücü (kW)

Ölçüm Yöntemi

Oksijen İçeriği Hacimce (%)

Partikül Madde Konsantrasyonu (mg/Nm3)

İslilik Derecesi

15<IG≤1000

Ek-3.A.2

8

150

2

”

“Tablo-3:Partikül  Madde, Karbonmonoksit Konsantrasyonu ve İslilik Derecesi

Yakma Tesisinin

Isıl Gücü (kW)

Ölçüm Yöntemi

Oksijen İçeriği Hacimce (%)

Partikül Madde Konsantrasyonu (mg/Nm3)

Karbonmonoksit Konsantrasyonu (CO) (mg/Nm3)

İslilik Derecesi

15<IG≤50

Ek-3.A.2

13

150

4000

2

50<IG≤150

13

150

2000

2

150<IG≤500

13

150

1000

2

500<IG≤1000

13

150

500

2

”

“Tablo-4 Partikül  Madde, Karbonmonoksit Konsantrasyonu ve İslilik Derecesi

Yakma Tesisinin

Isıl Gücü (kW)

Ölçüm Yöntemi

Oksijen İçeriği Hacimce (%)

Partikül  Madde Konsantrasyonu (mg/Nm3)

Karbonmonoksit Konsantrasyonu (CO) (mg/Nm3)

İslilik Derecesi

15<IG≤1000

Ek-3.A.2

13

150

4000

2

”

“Tablo-5 Partikül Madde Konsantrasyonu, Karbonmonoksit Konsantrasyonu ve İslilik Derecesi

Yakma Tesisinin

Isıl Gücü

(kW)

Ölçüm Yöntemi

Oksijen İçeriği

Hacimce

(%)

Partikül  Madde Konsantrasyonu

(mg/Nm3)

Karbonmonoksit Konsantrasyonu (CO)

(mg/Nm3)

İslilik Derecesi

15<IG ≤100

Ek-3.A.2

13

150

800

2

100<IG≤500

13

150

500

2

500<IG≤1000

13

150

300

2

”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ek-3.A.3.2’deki yönteme göre elde edilen islilik derecesi 4’ü aşmayacak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Püskürtme brülörlü sıvı yakma tesisleri, aşağıda belirtilen esaslar uyarınca Tablo-7’deki sınırlamalara uyulur.

Bu amaçla;

a) Ek-3.A.3.2’deki yönteme göre elde edilen islilik derecesi 2’yi aşmayacak

b) Ek-3.A.3.2’deki yönteme göre yapılan testlere göre atık gazlarda benzen türevleri bulunmayacak,

c) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen atık gaz kaybı sınır değerlerine uyacak,

şekilde kurulup çalıştırılır ve kirletici emisyonu aşağıda yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerlerini aşamaz.

 

Tablo-7 Azotoksit (NOx), Karbonmonoksit  (CO) ve Hidrokarbon (CxHy) İçin Sınır Değerleri

İlgili Standart

Isıl Güç

(kW)

Azotoksit (NOx) (NO2 olarak)

(mg/kWh)

Karbonmonoksit

(CO)

(mg/kWh)

Hidrokarbon

(CxHy) (CH4)

(ppm)

İslilik Derecesi

 

Atık Gaz  ile

Isı Kaybı

(%)

TS *

veya

EN*

70<IG≤1000

250

110

20

2

11

15<IG≤70

Sınıf 1**

185

110

10

2

11

Sınıf 2**

120

80

10

2

11

Sınıf 3**

120

60

10

2

11

(TS )* Türk Standartları Enstitüsü  ve (EN)*Avrupa Birliğinin ilgili standartları

(Sınıf)** TS ve EN’de belirtilen sınıflar”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Tablo- 8 Azotoksit (NOx), Karbonmonoksit (CO), Hidrokarbon (CxHy) Konsantrasyonu ve İslilik Derecesi

İİlgili Standart

Isıl Güç

(kW)

Azotoksit (NOx)

(NO2 olarak)

(mg/kWh)

Karbonmonoksit

(CO)

(mg/kWh)

Hidrokarbon

(CxHy)

(ppm) (CH4- olarak)

İslilik Derecesi

 

Atık Gaz İle Isı

Kaybı

(%)

 

TS * veya EN*

70<IG≤1000

260

1070

20

2

9

30<IG ≤70

Sınıf 1**

260

-

20

2

9

Sınıf 2**

200

-

20

2

9

Sınıf 3**

150

-

20

2

9

Sınıf 4**

100

-

20

2

9

(TS )* Türk Standartları Enstitüsü  ve (EN)*Avrupa Birliğinin ilgili standartları

(Sınıf)** TS ve EN’de belirtilen sınıflar”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş taşkömürü ve linyit kömürünün ithalatı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınacak belgeyle yapılır. Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre torbalanır ve kömürün satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden satış izin belgesi alındıktan sonra satışa sunulur.

İthalatçılar, belgenin düzenlenmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar kömürün miktarı ve özellikleri dahil tüm işlemlerden sorumludurlar. İthal taş ve linyit kömürü için belirlenen özellikler ve sınır değerleri briket yapımında kullanılacak ithal taş ve linyit kömürü için de geçerlidir. Tablo-10’da verilen özellikleri ve sınırları sağlamayan ithal taş ve linyit kömürleri Bakanlığın uygun görmesi halinde sanayi amaçlı kullanılabilir.

 

Tablo-10 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler

Sınırlar

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: En çok. % 1,0  (%+0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer (kuru bazda)

: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 12-33 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

: En çok % 13

Kül (kuru bazda)

: En çok  %16 (+2 tolerans)

Boyut* (satışa sunulan)

: 18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

*    Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş yerli taş ve linyit kömürlerden Tablo-11’de özellikleri belirtilenler bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşıldığı il ve ilçelerde, Tablo-12’de özellikleri belirtilenler ise bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı il ve ilçelerde kullanılır.

Kömürün çıkartıldığı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden uygunluk izin belgesi alınır, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre torbalanır ve kömürün satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden satış izni belgesi alındıktan sonra kömürler satışa sunulur. Üreticiler uygunluk belgesinin düzenlenmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar kömürün miktarı ve özellikleri dahil tüm işlemlerden sorumludurlar. Belde ve köylerde kullanılacak yerli kömürlerin özellikleri Tablo-13’te belirlenmiştir.

 

Tablo-11 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri 

Sınırlar

Kullanılacağı İller ve İlçeler

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: En çok  % 2

 

Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup)  İl ve İlçeler

Alt Isıl Değer (kuru bazda)

: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

: En çok  %25

Kül (kuru bazda)   

: En çok  %25

Boyut* (satışa  sunulan)

: 18-150 mm (18 mm altı  ve

150 mm üstü için en çok  % 10 tolerans)

*    Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. 

 

Tablo-12 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri 

Sınırlar

Kullanılacağı İller ve İlçeler

Toplam Kükürt (kuru bazda)**

: En çok  % 2,3

 

Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler

 

Alt Isıl Değer (kuru bazda)**

: En az  4200  Kcal/kg (-200 tolerans)

Toplam Nem (orijinalde)

: En çok  %30

Kül (kuru bazda)

: En çok  %30

Boyut *(satışa sunulan)

:18-150 mm (18 mm altı  ve

150 mm üstü için en çok  % 10 tolerans)

*    Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**  Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo’da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

 

Tablo-13 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri 

Sınırlar

Toplam Kükürt (kuru bazda)

: En çok  % 2,5

Alt Isıl Değer (kuru bazda)

: En az  3400 Kcal/kg      (-200 tolerans)

Boyut *(satışa sunulan)

: 18-150 mm (18 mm altı  ve 150 mm üstü için en çok  % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. ”

 

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen prina briketi özellikleri Tablo-14’de verilen sınır değerleri sağlamalıdır. Prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen biriketlerin analiz sonuçları, Bakanlıkça değerlendirilerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.

 

Tablo-14 Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri

Sınırlar

Alt Isıl Değer

3700 Kcal/kg (min.)

Nem (orijinalde)

%15 (max.)

Yağ

%1.5 (max.)

Sodyum (Na)

300 ppm (max)

Boyut

6 mm (min.) (6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50’ye kadar olabilir.)

”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 22, 23, 24 ve 25 inci maddelerinde özellikleri belirtilen ithal taş ve linyit kömürler, yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürler, prina briketi ve belde ve köyler için özellikleri belirlenen kömürler torbalanarak satışa sunulur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – İl ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir.”

MADDE 13 –  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı İslilik Derecesi (Ringelmann Skalası) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-1

İslilik Derecesi (Bacharach Skalası)                                                                                                                       

Bacharach Skalasında, bir (1)  ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlarda şöyledir:

 

Gri Değeri (%)

 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

İslilik Derecesi  (Bacharach Skalası)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

”

MADDE 14 –  Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-3’ün İşletmedeki Ölçümlerin Yapılışı Hakkında Koşullar ve Kurallar kısmının (2) numaralı Katı Yakıtlı Yakma Tesislerinde Ölçümler bölümünün 2.2 numaralı paragrafı ile aynı kısmın (3) numaralı Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yakma Tesislerinde Ölçümler bölümünün 3.2 numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “2.2) Ölçüm noktasında, emisyon ölçümleri yapılırken eş zamanlı olarak atık gaz içindeki oksijen içeriği tespit edilir. Bu ölçümler 15 dakikalık aralıklarla yapılır ve minimum 5 ölçüm alınır. Toz haldeki emisyonlar gravimetrik olarak belirlenir. Bunun için incelenecek atık gazdan özel bir numune alma cihazının yardımıyla yeterli miktarda atık gaz alınır ve bir cam elyaf filtreli kovan yardımıyla aktarılır. Ölçülen emisyonlar aşağıdaki formül ile referans oksijen miktarına göre emisyona dönüştürülür.

EB= ((21-O2B) / (21-O2)) * EM

Oksijen miktarı yerine atık gaz içindeki karbondioksit miktarı da ölçülebilir. Bu durumda, ölçülen emisyonlar aşağıdaki formül ile referans oksijen miktarına göre emisyona dönüştürülür:

 

EB= CO2max * ((21-O2B) / (21-CO2)) * EM

 

Birimlerin açıklamaları:

EB=                         Standart oksijen miktarına göre emisyon (mg/m3)

EM=                        Ölçülen emisyon (mg/m3)

O2B=                       Standart oksijen miktarı yüzdesi  (%)

O2=                         Kuru atık gaz içindeki oksijenin yüzdesi (%)

CO2=                      Kuru atık gaz içindeki karbondioksit yüzdesi (%)

CO2max=                 Her bir yakıt için kuru atık gaz içindeki maksimum karbondioksit yüzdesi (%)

 

Yakıt İsmi

CO2max

(%)

Antrasit,  yağsız maden kömürü

19,2

Diğer taş kömürleri

18,7

Taş kömürü briketi

18,9

Taş kömürü koku

20,5

Linyit kömürü ürünleri ve turba ürünleri

19,8

Odun yakıtlar, bitkisel maddeler

20,3

”

“3.2) İslilik derecesi, Bacharach Skalası ile görsel olarak tespit edilmelidir. 3 ölçüm yapılır. Kullanılan filtre kâğıdının, kondenzasyon oluşumu nedeniyle belirgin bir şekilde nemlenmiş olması halinde veya dengesiz bir siyahlaşma arz etmesi halinde dördüncü bir ölçüm yapılır. Bu ölçümlerin aritmetik ortalaması alınır. En yakın tam sayıya yuvarlanan sonuç, bu Yönetmelikteki islilik derecesini aşmamışsa, bu Yönetmeliğe uygun demektir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 sayılı İthal Kömür Torba Örneği  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-6

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHALATÇI FİRMA ADI

 

AĞIRLIĞI

 

Kömürün Menşei

 

Kömürün Cinsi

 

KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ

Yönetmelik Sınır Değerleri

Taahhüt Edilen Sınır Değerler

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

 

 

Alt Isıl Değeri (kuru bazda)

 

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

 

 

Toplam Nem (Orijinalde)

 

 

Kül (Kuru Bazda)

 

 

Boyut

 

 

UYGUNLUK BELGESİNİN TARİH VE SAYISI

 

KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ

 

Soba

 

Kalorifer Kazanı

 

Mekanik Beslemeli Kazan

 

TORBALAYAN FİRMANIN ADI

 

Adresi

 

Tel

 

Faks

 

E-Mail

 

”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7 sayılı Yerli Kömür Torba Örneği  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-7

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI

 

AĞIRLIĞI

 

Kömürün Menşei

 

Kömürün Cinsi

 

KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ

Yönetmelik Sınır Değerleri

Taahhüt Edilen Sınır Değerler

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

 

 

Alt Isıl Değer (kuru bazda)

 

 

Toplam Nem (orijinalde)

 

 

Kül (Kuru Bazda)

 

 

Boyut

 

 

KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER

 

I.Grup İl ve İlçeler

 

II. Grup İl ve İlçeler

 

Köy ve Beldeler

 

UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN

İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

 

KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ

 

Soba

 

Kalorifer Kazanı

 

Mekanik Beslemeli Kazan

 

TORBALAYAN FİRMANIN ADI

 

Adresi

 

Tel

 

Faks

 

E-Mail

 

”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-10 sayılı Tip Emisyon Belgesinin Yönetmeliğe Göre Ölçüm Sonuçları kısmında yer alan “İslilik Derecesi (Ringelmann Skalası)” ifadesi “İslilik Derecesi (Bacharach Skalası)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen laboratuarlar Bakanlıktan Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi  alana kadar, Tip Emisyon Belgesi verilmesine esas ölçümler; Bakanlıktan 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, hava kalitesi ve emisyon ölçümleri için Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almış olan laboratuarlar tarafından yapılır ve bu ölçümler esas alınarak Tip Emisyon Belgesi düzenlenir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.