4 Şubat 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27131

TEBLİĞ

             Kamu İhale Kurumundan:

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ

YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE

UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARININ

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları” (Esaslar) çerçevesinde 31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında fiilen kullanılan ve fiyatlarında beklenmeyen artış olan; düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasır çelik, köşebent, lama, sac, çelik boru, her çeşit profil demiri ile raya verilecek ilave fiyat farkının uygulanmasına açıklık getirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Fiyat Farkı Verilmesinin Koşulları, Beklenmeyen Fiyat Artışı ve Uygulama Esasları

             Fiyat farkı verilmesinin koşulları

             MADDE 2 – (1) Esasların ekinde yayımlanan malzeme fiyatları esas alındığında ilave fiyat farkı verilecek malzemeler;

             - Düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ve hasır çelik,

             - Her çeşit profil demiri ve ray,

             - Köşebent, lama, sac ve çelik boru,

             olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

             (2) Esaslar kapsamında ilave fiyat farkı verilebilmesi için;

             a- Uygulama ayında kullanılan malzemenin fiyatında beklenmeyen bir artışın olması,

             b- Esasların 5 inci maddesi uyarınca yapılacak hesaplama sonucunda artı (+) bir değerin ortaya çıkması,

             koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

             (3) İlave fiyat farkı hesabı yapılmadan önce, imalatta kullanılan malzemenin cinsine göre 4 üncü maddede yer alan tablolarda belirtilen uygulama ayında beklenmeyen bir fiyat artışı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. İhalenin yapıldığı ay dikkate alınarak uygulama ayına ilişkin tabloda “Yok” olarak belirtilen aylar için ilave fiyat farkı hesabı yapılmayacaktır. Ancak, uygulama ayı itibariyle beklenmeyen bir fiyat artışı olmakla birlikte ilave fiyat farkı hesabı sonucunun eksi (-) çıkması halinde ilave fiyat farkı kesintisi yapılmayacaktır.

             Beklenmeyen fiyat artışı

             MADDE 3 – (1) Esaslar kapsamında ilave fiyat farkı verilebilmesi için, uygulama ayına (imalatın gerçekleştirildiği ay) ait fiyatın baz fiyata (ilgisine göre ihalenin yapıldığı ay veya Aralık 2007 fiyatı) göre artış oranı ile uygulama ayına (imalatın gerçekleştirildiği ay) ait 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki endeksin temel endekse (ilgisine göre ihale tarihi veya Aralık 2007) göre artış oranı arasındaki farkın 0,03'e eşit veya daha fazla olması gerekir.

             Beklenmeyen fiyat artışı hesabı

             MADDE 4 – (1) Uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olup olmadığı aşağıdaki yönteme göre hesaplanmıştır:

             Örnek 1: 2006 yılının Mayıs ayında ihalesi yapılan bir yapım işinde, düz ve nervürlü beton çelik çubuğu için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olup olmadığının hesabı:

 

 PİYASA FİYATINDAKİ ARTIŞ ORANI             ÜFE GENEL ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ ORANI

 

                   Malzemenin Mayıs 2008 Fiyatı-                                                    

Beklenmeyen                     Aralık 2007 Fiyatı                      ÜFE Genel (Mayıs2008-Aralık 2007) endeksi

Fiyat artışının => ------------------------------------              ------------------------------------------------------

Gerçekleştiği       Malzemenin Aralık fiyatı                          ÜFE Genel Aralık 2007  endeksi

Ay

 

                 ( 1479 –780 )                                                                                      (163,93 – 144,57 )

Mayıs 2008 => ------------------ = 0,89                              Mayıs 2008 = -------------------------= 0,13

                      780                                                                                         144,57

 

             Beklenmeyen fiyat artışı = 0,89- 0,13 = 0,76 ≥ 0,03’ten daha büyük olduğu için ihalesi 2006 yılının Mayıs ayında yapılan söz konusu yapım işinde, uygulama ayı Mayıs 2008 tarihinde beklenmeyen fiyat artışı vardır.

             Örnek 2: 2008 yılının Ocak ayında ihalesi yapılan bir yapım işinde, düz ve nervürlü beton çelik çubuğu için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olup olmadığının hesabı:

 

PİYASA FİYATINDAKİ ARTIŞ ORANI                   ÜFE GENEL ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ ORANI

 

Beklenmeyen       Malzemenin Mayıs Fiyatı-Ocak Fiyatı         ÜFE Genel (Mayıs-Ocak) endeksi

Fiyat artışının  => ---------------------------------------------          -------------------------------------------

Gerçekleştiği       Malzemenin Ocak(ihale tarihi) fiyatı                  ÜFE Genel Ocak ayı endeksi

Ay

                                 ( 1479 – 843 )                                                                                   ( 163,93 – 145,18 )

Mayıs 2008 =>  ------------------ = 0,75                                               Mayıs 2008 => -----------------------= 0,13

                         843                                                                                                        145,18         

 

             Beklenmeyen fiyat artışı = 0,75- 0,13 = 0,62 ≥ 0,03’ten daha büyük olduğu için ihalesi Ocak 2008 tarihinde yapılan söz konusu yapım işinde, uygulama ayı Mayıs 2008 tarihinde beklenmeyen fiyat artışı vardır.

             (2) Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan hesaplama sonucunda, aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışının aşağıdaki şekilde (Tablo-I, Tablo-II, Tablo-III) gerçekleştiği tespit edilmiştir. İdare tarafından tablolardaki (Tablo-I, Tablo-II, Tablo-III) ihalenin yapıldığı ay satırları esas alınarak, uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışının olup olmadığı tespit edilecek ve buna göre ilave fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağına karar verilecektir.

 

a) Düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ve hasır çelik boru için aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışı;

 

Aylar İtibariyle Beklenmeyen Fiyat Artışını Gösterir Tablo-I

İhalenin gerçekleştirildiği ay

UYGULAMA AYLARI (2008)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

1/1/2008 tarihinden önce

0,077

0,093

0,350

0,446

0,762

0,861

0,978

0,389

0,116

2008

Ocak

-

Yok

0,249

0,334

0,625

0,717

0,823

0,281

Yok

Şubat

-

-

0,226

0,308

0,587

0,675

0,778

0.256

Yok

Mart

-

-

-

0.057

0.275

0.344

0.423

Yok

Yok

Nisan

-

-

-

-

0.197

0.260

0.331

Yok

Yok

Mayıs

-

-

-

-

-

0.051

0.107

Yok

Yok

 

b) Her çeşit profil demiri ve ray için aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışı;

 

Aylar İtibariyle Beklenmeyen Fiyat Artışını Gösterir Tablo-II

İhalenin gerçekleştirildiği ay

UYGULAMA AYLARI (2008)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

1/1/2008 tarihinden önce

Yok

Yok

0,121

0,158

0,393

0,448

0,521

0,410

0,360

2008

Ocak

-

Yok

0,108

0,144

0,375

0,429

0,501

0,392

0,343

Şubat

-

-

0,088

0,121

0,344

0,395

0,464

0.360

0,313

Mart

-

-

-

Yok

0.223

0.269

0.329

0.238

0,197

Nisan

-

-

-

-

0.183

0.226

0.282

0,198

0,159

Mayıs

-

-

-

-

-

0.035

0.080

Yok

Yok

 

c) Köşebent, lama, sac ve çelik boru için aylar itibariyle beklenmeyen fiyat artışı;

 

Aylar İtibariyle Beklenmeyen Fiyat Artışını Gösterir Tablo-III

İhalenin gerçekleştirildiği ay

UYGULAMA AYLARI (2008)

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

1/1/2008 tarihinden önce

0,056

0,263

0,473

0,690

0,684

0,825

0,756

0,730

0,580

2008

Ocak

-

0,194

0,391

0,593

0,586

0,719

0,653

0,630

0,489

Şubat

-

-

0,156

0,314

0,305

0,413

0,357

0.342

0,228

Mart

-

-

-

0.127

0.116

0.207

0.158

0.149

0,054

Nisan

-

-

-

-

Yok

0.066

Yok

Yok

Yok

Mayıs

-

-

-

-

-

0.076

0,034

Yok

Yok

 

             İlave fiyat farkı hesabı

             MADDE 5 – (1) Türk parası veya yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ilave fiyat farkı, “F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]” formülüne göre hesaplanır.

             (2) İlave fiyat farkı hesabında esas alınacak malzeme miktarı, işin onaylı projesine göre fiilen yapılan işin metrajı hesaplanarak tespit edilecektir. İşin projesinde belirtilen miktardan daha fazla malzeme kullanılması durumunda da işin projesine göre yapılması gereken miktar esas alınarak ilave fiyat farkı hesabı yapılır.

             (3) İlave fiyat farkı hesabında kullanılacak “1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları” aşağıdaki şekilde olup, hesaplama aşağıdaki yöntem kullanılarak  yapılacaktır.

 

ESASLARIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK TEFE ENDEKSLERİ

Aralık 2007

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

10415.76

10844.16

11554.76

13231.20

14769.24

15744.67

16530.17

16962.16

15250.37

13963.38

 

             Örnek-1) 1/1/2008 tarihinden önce ihale edilmiş bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan düz ve nervürlü beton çelik çubuğu ve hasır çeliğin fiyatlarında 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül uygulama aylarında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-I’de görülmektedir.

             Söz konusu işte, Haziran ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton nervürlü beton çelik çubuğu için ilave fiyat farkı;

             F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]

             F = (10 x 780) x [[(1559-780)/780] – [0,90 x (16530,17-10415,76)/10415,76]]

             F =  (7.800) x [[ 0,999] – [0,528]]

             F = (7.800) x [ 0,471]

             F =  3.673,80 TL’ olarak hesaplanmaktadır.

             Örnek-2) Ocak 2008 yılında ihalesi yapılan bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan, “profil demiri ve ray” için, Mayıs 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-II’de görülmektedir.

             Mayıs ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton profil demiri için ilave fiyat farkı;

             F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]

             F = (10 x 1011) x [[(1521-1011)/1011] – [0,90 x (15744,67-10844,16)/ 10844,16]]

             F = (10110) x [[ 0, 504] – [0,407]]

             F = (10110) x [ 0,097]

             F =  980,67 TL’ olarak hesaplanmaktadır.

             Örnek-3) 2008 yılının Nisan ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin imalatında fiilen kullanılan, “Köşebent, Lama, Sac ve Çelik Boru” için, Temmuz 2008 uygulama ayında beklenmeyen fiyat artışı olduğu Tablo-III’de görülmektedir.

             Temmuz ayında gerçekleştirilen bir imalatta kullanılan 10 Ton Çelik Boru için ilave fiyat farkı;

             F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / P0]-[0,90 x(Tn-T0) / T0]]

             F = (10 x 1622) x [[(1719-1622)/ 1622] – [0,90 x (16962,16-14769,24)/ 14769,24]]

             F = (16220) x [[ 0, 060] – [0,134]]

             F = (16220) x [-0,074]

             F =  -1200,28. TL’ olarak hesaplanmaktadır.

             Beklenmeyen fiyat artışı tanımına göre 2008 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen bir yapım işinin imalatında Temmuz 2008 uygulama ayında kullanılan “çelik boru”nun fiyatında beklenmeyen fiyat artışı olmakla birlikte, ilave fiyat farkı formülüne göre yapılan hesaplama sonucunda elde edilen değerin eksi (-) çıkması nedeniyle bu ayda kullanılan çelik boru için ilave fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır.

             Uygulama esasları

             MADDE 6 – (1) Yüklenicilerin, ilave fiyat farkından yararlanabilmesi için idareye yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

             (2) İşin kesin kabulü yapılmış olsa dahi, imalatta kullanılan Esaslar kapsamındaki malzemeler için yüklenicinin talebi halinde ilave fiyat farkı hesabı yapılır.

             (3) İmalatta kullanılan malzemenin cinsine göre yukarıdaki beklenmeyen fiyat artışı tabloları dikkate alınarak; 31/5/2008 tarihinden önce ihale edilen yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında fiilen kullanılan her çap ve boyda düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, her ebat ve ağırlıkta hasır çelik, her ebatta köşebent, lama, her ebat ve kalınlıkta sac, her çap ve boyda çelik boru, her çeşit profil demiri ile ray için ilave fiyat farkı formülüne göre hesaplanacak tutar üzerinden yükleniciye ilave fiyat farkı verilmesi gerekmektedir.

             (4) Yapım işlerinde, 1/1/2008 tarihinden sonra iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan ve fiyatında beklenmeyen artış olan malzemelere ilave fiyat farkı verilmesi öngörüldüğünden, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki formüle göre yapılan hesaplama sonucunda ilave fiyat farkının artı (+) çıkması halinde yükleniciye ilave fiyat farkı verilir, eksi (-) çıkması durumunda, yükleniciye ödenecek hakedişten fiyat farkı kesintisi yapılmaz.

             (5) Sözleşmesinin normal süresi sona eren ancak idarenin izni ile cezalı çalışılmak üzere süre uzatımı verilen işlerde, sözleşme süresi içerisinde iş programına uygun olarak gerçekleştirilen imalatta kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilebilecek olup, işin cezalı çalışan kısmında gerçekleştirilen imalatta kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilmez.

             (6) Mücbir sebep veya idarenin kusuru nedeniyle süre uzatımı verilmiş ise, uzatılan süreye göre idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak Esaslarda yer alan hükümlere göre imalatta kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilir. Bu dönemdeki işlerde de yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle revize iş programına uyulmazsa Esasların 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

             (7) Esasların 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasına göre uygulama yapılabilmesi için artış veya azalış hesabının en geç 30/9/2008 tarihi itibariyle yapılmış olması gerekmekte olup, bu hükmün uygulamasında hakedişe esas miktarlar için uygulama ayına göre ilave fiyat farkı hesabı yapılır. İmalatta kullanılan malzeme miktarındaki artış veya azalış için ise kesin metraj sonucunda artış veya azalışın kesinleştirildiği ay esas alınarak aradaki fark miktar için ilave fiyat farkı hesabı yapılır. Bu durumda, ilave fiyat farkı öncelikle uygulama ayındaki miktarlar esas alınarak, daha sonra kesin metraj sonucunda oluşan fark miktar esas alınarak hesaplanır.

             Örneğin; 2008 yılının Ocak ayında ihalesi yapılan bir yapım işinin Şubat ayında gerçekleştirilen imalatında kullanılan hakedişe esas nervürlü beton çelik çubuğunun miktarı 100 ton, Ağustos ayında yapılan kesin metraj sonucunda imalatta kullanılan nervürlü beton çelik çubuğunun miktarı ise 120 ton olarak tespit edilmiştir.

             Bu durumda, ilave fiyat farkı hesabı 100 ton nervürlü beton çelik çubuğu için uygulama ayı olan Şubat ayı itibariyle, 20 ton için ise metrajın kesinleştirildiği Ağustos ayı uygulama ayı gibi değerlendirilerek ilave fiyat farkı hesabı yapılır.

             (8) Yapım işinin kabulleri ve kesin hesabı yapılmış olsa dahi, idareye yazılı olarak başvuruda bulunan yükleniciye yukarıdaki esaslara göre ilave fiyat farkı verilir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.