26 Ocak 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27122

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak,

             b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak,

             c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

             ç) Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan eğitim faaliyetini hazırlamak, sunmak ve sürdürülebilir bir model geliştirmek,

             b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesine yönelik program önerilerini değerlendirmek, yapılacak uygulanabilirlik analizi doğrultusunda programların geliştirilmesini sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek,

             c) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak,

             ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

             d) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak,

             e) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,

             f) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla yapılacak işbirliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekalet eder.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

             c) Merkezin amaçları ve onaylanan planları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini, organizasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili planların, faaliyet raporunun hazırlanması ve başarı değerlemesine yönelik raporların hazırlanmasını sağlamak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyet planları hakkında görüş bildirmek,

             b) Yıllık faaliyet ve başarı değerlendirme faaliyet ve raporlarını karara bağlamak,

             c) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli kararları almak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanları ile yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar ve enstitü müdürlerinden olmak üzere en az yirmibeş kişiden oluşur.

             (2) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili uzman kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler Danışma Kurulunda oy kullanamaz. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; uzaktan eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik,  teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.