22 Ocak 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27118

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör olarak görevlendirilecek teknik personelin; seçimi, teklifi, eğitimi, sınavı, adaylık süreçleri ile görev, yetki, sorumluluk, çalışma ve görevlendirme süresinin sona ermesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerinde, inspektör kimlik kartı verilen inspektör ve inspektör adayı olarak görev yapan teknik personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 64 üncü maddesi ile 6/8/1964 tarihli ve 6/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zirai Karantina Tüzüğünün 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ahşap ambalaj materyali: Belli bir ürüne veya eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması ya da taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindir kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi odundan mamul, kalınlığı 6 milimetrenin üzerindeki ambalaj veya ambalaj destek malzemelerini,

             b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             c) Bitki: Her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını,

             ç) Bitki Sağlık Sertifikası: 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre veya IPPC (International Plant Protection Convention - Uluslararası Bitki Koruma Birliği) sertifika örneğine göre hazırlanmış (FAO, 1990), ihraç bitki ve bitkisel ürünleri için düzenlenen belgeyi,

             d) Bitkisel ürün: Tane dahil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü,

             e) Eğitici inspektör: Eğitim alacak inspektör adayları ile inspektörlerin hizmet içi eğitimlerini vermek üzere Genel Müdürlükçe tespit edilerek eğitim-öğretim komisyonunda görevlendirilecek olan en az beş yıllık inspektörlük deneyimine sahip inspektörleri,

             f) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

             g) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

             ğ) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

             h) İnspektör: İthal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün ve orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek ve yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi survey programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş teknik personeli,

             ı) İthalat: Geri gelen eşya dahil gümrük mevzuatı hükümlerine göre serbest dolaşımda olmayan ürünün gümrük mevzuatının serbest dolaşıma giriş, antrepo, geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulmasını,

             i) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,

             j) Transit geçiş: Yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine getirilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınarak ülke dışına çıkarılmasını,

             k) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen bitki ve bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnspektör Adaylarının Nitelikleri, Seçimi, Yetiştirme Kursu, Sınav ve

Kimlik Kartı Verilmesi ile Hizmet İçi Eğitimleri

             Adayların nitelikleri

             MADDE 5 – (1) İnspektör olarak görevlendirilecek adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır.

             a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı alt bendindeki şartları taşımak.

             b) Son yıl sicili seksen puan ve üzerinde olmak.

             c) Zirai karantina müdürlüklerinin olduğu illerde zirai karantina müdürlüğünde, olmadığı illerde ise, il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi olarak görev yapıyor olmak.

             ç) Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri için; zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, müdürlük, bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde zirai mücadele ve zirai karantina ile ilgili görevlerde toplam olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

             d) Ziraat fakültelerinin bitki koruma dersleri okutulan bölümlerinin birinden mezun olan ziraat mühendisleri için; zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, müdürlük, bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüklerinde zirai mücadele ve zirai karantina ile ilgili görevlerde toplam olarak en az üç yıl süre ile görev yapmış olmak.

             e) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki toplam hizmet süresi on yıldan az olmak.

             f) Tercihen İngilizce olmak üzere, Almanca veya Fransızca dillerinin birinde KPDS veya ÜDS sınavlarından son beş yıl içinde elli ve üzeri ya da uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından eşdeğer puan almış olmak veya Genel Müdürlükçe; Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek öğretim kurumları ya da yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırılacak yabancı dil sınavından elli veya üzeri puan almış olmak.

             Adayların seçimi

             MADDE 6 – (1) İnspektör adayları aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.

             a) Müdürlükler; seçim sonrası tespit edilen inspektör adaylarına ilişkin İnspektör Adayı Müracaat Formunu onaylayarak Genel Müdürlüğe teklif eder.

             b) Adayların tespiti ile teklifini, Müdürlük olan illerde Müdürlük, olmayan illerde ise il müdürlükleri yapar.

             (2) Aday bilgilerinin doğruluğundan bizzat kurum müdürü sorumludur.

             (3) Genel Müdürlükçe uygun görülen adaylar inspektör yetiştirme kursuna çağrılır.

             İnspektör yetiştirme kursu, sınav ve inspektör kimlik kartı verilmesi

             MADDE 7 – (1) İnspektör yetiştirme kursu, Genel Müdürlükçe belirlenen program dahilinde müdürlüklerde yılda bir veya ihtiyaç duyulduğu taktirde en fazla iki defa düzenlenir. Kurslarda inspektör adaylarına, eğitici inspektörler ve konu uzmanları tarafından bir ay süreyle teorik ve pratik eğitimler verilir.

             (2) Bir aylık eğitim sonunda kursu düzenleyen müdürlüğün temsilcisinin de bulunduğu eğitici inspektörlerden oluşan üç kişilik sınav komisyonu tarafından, kursun son günü yazılı değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonuç tutanağı kursun düzenlendiği müdürlük tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük inspektör adaylarının sınav sonuçlarını kurumlarına yazılı olarak bildirir. Değerlendirme sınavından, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar teorik ve pratik eğitimin verildiği kursu başarı ile tamamlamış sayılırlar. Daha sonra bu adaylara, Genel Müdürlüğün belirleyeceği analiz laboratuvarı bulunan müdürlüklerde bir ay süre ile uygulamalı eğitim verilir. Adaylar, sırasıyla teorik ve pratik eğitim kursu ile uygulamalı eğitimin tamamına Genel Müdürlükçe kabul edilen mazeretler dışında devam etmek zorundadırlar.

             (3) Uygulama eğitimi sonunda inspektör adayı, Müdürlüğün uygun göreceği en az beş yıllık deneyime sahip sorumlu inspektörün yanında altı ay süreyle kurumunda, kurumunda beş yıllık deneyimli inspektörün bulunmaması halinde, Genel Müdürlüğün uygun göreceği en yakın Müdürlükte altı ay süreyle bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla imza yetkisi olmadan aday inspektör olarak görev yapar.

             (4) Müdürlük; aday inspektörlük süresi sonunda, sorumlu inspektörün hazırlayacağı İnspektör Adayı Değerlendirme Raporunu Genel Müdürlüğe gönderir. Raporun değerlendirilmesi sonucu Genel Müdürlükçe uygun görülen adaylara, İnspektör Kimlik Kartı verilir. İnspektör Kimlik Kartı; inspektörün görev yaptığı kurumun görev bölgesi içerisinde geçerli olup bu sınırlar Genel Müdürlükçe genişletilebilir.

             Hizmet içi eğitim ve kayıt defteri

             MADDE 8 – (1) Sürekli olarak altı aydan bir yıla kadar fiilen inspektörlük görevi yapmayan inspektörler; Genel Müdürlüğün belirleyeceği bir Müdürlükte iki hafta süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

             (2) Bir yıldan daha fazla süre ile inspektör olarak görev yapmayanlar üç hafta süre ile hizmet içi eğitime tabi tutulurlar ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda; yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar yeniden inspektör olarak görevlendirilir.

             (3) Müdürlüklerde her yıl, dört gün süre ile inspektörlere hizmet içi eğitim verilir. Eğitimler ve ek kurslar düzenli olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (4) Genel Müdürlükçe, inspektörlere ait göreve başlama, nakil, eğitim, iptal, emeklilik, istifa gibi bilgileri içeren bir kayıt defteri düzenlenir.

             (5) Mazeretsiz olarak hizmet içi eğitime katılmayan inspektörlerin kimlik kartları Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu fıkra uyarınca kartları iptal edilenler tekrar inspektör olamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Şekilleri

             Görev, yetki ve sorumluluklar

             MADDE 9 – (1) İnspektörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

             a) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinde, dış ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi için ürünlerin ülkemiz karantina mevzuatına göre belge ve bitki sağlığı kontrollerini yapar, gerekli hallerde örnekler alarak ilgili birimlerde analiz ettirir. Ülkemiz zirai karantina mevzuatına uygun olması halinde giriş işlemlerinin başlatılmasını sağlar.

             b) İnspektör, transit geçişi istenen bitki ve bitkisel ürünlerde, dış ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi için ürünlerin ülkemiz karantina mevzuatına göre belge ve gerektiğinde bitki sağlığı kontrollerini yapar, Ülkemiz zirai karantina mevzuatına uygun olması halinde geçiş izni verir. Transit geçişlerde, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasını önleyecek her türlü tedbiri alarak veya aldırarak nakil vasıtaları ile ambalajları kontrol eder.

             c) İnspektör, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler ile ahşap ambalaj malzemelerinin, Ülkemiz zirai karantina mevzuatına uymaması halinde, iadesi veya imhası ile ilgili işlemleri yapar. Zirai karantina yönünden transit geçiş ve üçüncü ülke şartlarını sağlayan ürünlere, ilgilinin talebi halinde uygun olan üçüncü ülkeye gönderilme işlemlerini uygular.

             ç) İnspektör, ihraç ve yeniden ihracat (re-export) edilmek istenen ürünlerde yaptığı kontroller sonucunda ürünün ilgili ülkenin zirai karantina şartlarına uygun olması halinde, Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenler. Gerek görülen hallerde ürünün fumigasyon, dezenfeksiyon ve ayıklama gibi belirli işlemlerden geçirilmesini sağladıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat  Bitki Sağlık Sertifikası düzenler.

             d) İnspektör, ihraç edildikten sonra iade edilen ürünlerin ülkeye girişini sakıncalı gördüğü takdirde, teknik kabul gören bir yöntemle imhasına karar verir.

             e) İnspektör, ithal ve ihraç edilen, transit geçen ve yeniden ihracat edilecek ürünün bulunduğu depo, ambar, silo, nakil vasıtaları gibi ortamlara veya bu ortamlardaki ürünlere zararlı etmenlerin bulaşmış olması ve talep edilmesi halinde kontrol işlemlerini yapar, tavsiyelerde bulunarak bir belge düzenler. Bu belgenin birer örneğini müdürlüğe ve ilgiliye verir.

             f) İnspektör, zirai karantina ile ilgili görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak üzere; transit geçenler de dahil olmak üzere her türlü resmi, özel, kara, deniz ve hava vasıtalarına bitki ve bitkisel ürün yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere girmeye yetkilidirler.

             g) İnspektör, yaptıkları kontrol ve işlemlerden, düzenledikleri belgelerden Bakanlığa karşı sorumludur.

             Çalışma şekilleri

             MADDE 10 – (1) İnspektör, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere müdürlükçe görevlendirilir.

             (2) İnspektörün kontrol mahalline götürülmesi ve tekrar görev yerine getirilmeleri ürünün ilgilisi tarafından sağlanır. İnspektör; kontrolü yapılacak ürünün ilgilisinden, asgari kontrol şartları ile ilave güvenlik tedbirleri almasını talep edebilir.

             (3) İnspektör; gerekli gördüğü hallerde incelemek üzere, ithal ve ihraç edilen, transit geçen ve yeniden ihracat ürünlerinden; her parti, her lot, her bitki grubu veya her çeşit için kendi aralarında ayrı ayrı olmak üzere parti, lotu veya diğerlerini temsil edecek nitelikte ve tesadüfi olarak örnekleme metoduna göre numune alır.

             (4) İnspektör gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevin Sona Ermesi ve Yeniden Görevlendirme, İdari Yaptırımlar,

Çeşitli ve Son Hükümler

             Görevin sona ermesi ve yeniden görevlendirilme

             MADDE 11 – (1) Müdürlük, bitki koruma şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü dışındaki yönetici kadrolara atanan veya bu müdürlükler dışında herhangi bir birimin teknik kadrolarına atanan ya da görevlendirilen inspektörlerin kimlik kartları önceki müdürlükçe alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Kartları alınan inspektörlerin altı ay içerisinde bu fıkrada adı geçen birimlere yeniden atanmaları veya görevlendirilmeleri halinde kartları Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenir.

             (2) İnspektörlerin; atama ve nakil yolu ile yer değiştirmeleri halinde, ayrılışlarından önce Müdürlükçe inspektör kimlik kartları alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Yeni görev yerlerinin inspektörlük görevinin fiilen yapıldığı birimlerden biri olması halinde Genel Müdürlükçe inspektör kimlik kartları yenilenir.

             (3) İnspektör bulunmayan illere müdür, müdür yardımcısı veya şube müdürü olarak atanan inspektörlerin kimlik kartları, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde yenilenebilir. İlgili birimlere inspektör atanması halinde, yenilenen bu inspektör kimlik kartları Müdürlükçe alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir ve iptal edilir.

             (4) Emekliliğe ayrılanlar ile inspektörlerin kendi istekleriyle görevden ayrılmalarını talep etmeleri ve bu isteklerinin Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde inspektör kimlik kartları alınır.

             (5) Kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar tekrar inspektör adayı olamaz ve kendilerine inspektör kartı verilmez.

             İdari yaptırımlar

             MADDE 12 – (1) İnspektörler, kontrol edip belgelendirdiği ürünlerden veya düzenlediği belgelerden kaynaklanan hatalı eylem ve işlemleri sebebiyle Genel Müdürlükçe yazılı olarak uyarılır. İnspektörlerin hatalı eylem ve işlemleri nedeniyle ikinci kez uyarılmaları ya da kusurlu davranışları nedeniyle görev ve yetkilerini kötüye kullanmalarının tespit edilmesi halinde, Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe inspektör kimlik kartları iptal edilir.

             (2) İnspektörlerin düzenledikleri belgeler ve karantina etmenlerinden dolayı karşı ülkeden bildirim alınması nedeniyle haklarında ilgili mevzuat uyarınca soruşturma açılması ve bu soruşturma sonucunda hatalı eylem ve işlemleri veya kusurlu davranışının tespit edilmesi halinde inspektör kimlik kartları iptal edilir.

             (3) Bu madde uyarınca kartları iptal edilenler, inspektör adayı olamaz ve kendilerine inspektör kartı verilmez.

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 13 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 14 – (1) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Kazanılmış haklar

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inspektör kimlik kartı verilenlerin hakları saklıdır. Ancak, bu kişilerden kesintisiz altı aydan fazla süre ile inspektörlük görevi yapmayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme  

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.