15 Ocak 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27111 (Mükerrer)

2009 YILI YATIRIM PROGRAMI

18 EKİM 2008 GÜN VE 27039 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN

13 EKİM 2008 GÜN VE 2008/14200 SAYILI 2009 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE

DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİDİR

 

             2009 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2009-2011 Orta Vadeli Programında ve 2009 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

             2009 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

             Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2008 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2009 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

             1999 yılı içinde yaşanan deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan hasarların telafisine yönelik olarak programa alınan projeler, proje adının sonuna Marmara Depremi ifadesine karşılık gelmek üzere "MD" kısaltması eklenerek, diğer doğal afet projeleri ise "DA" kısaltmasıyla gösterilmeye devam edilmiştir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı ve GAP Eylem Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler ile Konya ve Karaman illerinde su kaynaklarının yönetimiyle ilgili projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "YHGP" ve "ZBK" ve "KOP" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamına giren yatırım projeleri "e-DTR", Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamına giren yatırım projeleri "BTS" kısaltması ile gösterilmiştir.

             2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından bazı kuruluşların yatırım ödeneklerine ilaveler veya ödenek tavanlarını değiştirmeyecek şekilde bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapılmış, T-Cetveline muhtelif kaynaklardan karşılanmak üzere çeşitli taşıtlar ilave edilmiştir. Ayrıca, 31.12.2008 tarihli ve 27097 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan bazı kuruluşların ödeneklerinden aynı Kanunun 12 nci maddesi hükmü çerçevesinde yüzde 16,5 oranında kesinti yapılmıştır. Yapılan bütün bu değişiklikler, 2009 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiş olup, Yatırım Programında yer alan projelerin parametreleri söz konusu değişiklikleri kapsamaktadır.

             Kuruluşların 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2009 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

             Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2009 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

             5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 500 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenekler Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödeneklerin il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usûller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

2009 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2009 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2009 yılı ortalama program kuru; 1 ABD Doları = 1,4098 TL ve 1 Euro = 2,1145 TL olarak dikkate alınmıştır.

 

Cetvelleri görmek için tıklayınız