15 Ocak 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27111

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

             Başvuru konusu madde ve başvuru esasları

             MADDE 1 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/14471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu akrilonitril isimli madde için açılan 75.000 tonluk  tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.

             (2) Sanayicilerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan  veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

             Dağıtım

             MADDE 2 –  (1) Sanayiciler tarafından talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük ya da eşit olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen toplam miktarın, tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde belirtilen Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

             İthal lisansına ilişkin esaslar

             MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının,  gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

             (2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2009 (31/12/2009 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

             (3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

             Diğer hususlar

             MADDE 4 – (1)  Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

             EK

 

MÜRACAAT FORMU

 

 

             •     G.T.İ.P                                                                                                   :

             •     Madde ismi                                                                                            :

             •     Ticari ismi                                                                                              :

             •     Kimyasalın adı, açık formülü                                                                 :

             •     İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks numarası,

                   Ankara irtibat telefonu (varsa)                                                               :

             •     İhracatçı firmanın  ünvanı, adresi                                                           :

             •     213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası              :

             •     Malın kullanılacağı yer                                                                           :

             •     Malın miktarı                                                                                         :

             •     Malın menşe ülkesi                                                                                :

             •     Malın sevk ülkesi                                                                                   :

             •     Malın giriş yapacağı gümrük kapısı                                                       :

 

 

                                                                                                                         Firma Ünvanı

                                                                                                                         Yetkili  İmza

 

 

 

ARANACAK DİĞER BELGELER:

 

 

             1- Dilekçe

             2- Proforma fatura

             3- Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince  tasdikli  kapasite  raporu sureti

             4- İmza sirküleri (noter tasdikli)

             5- Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler