9 Ocak 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27105

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VI ncı maddesinin başlığı “Vergiler” olarak değiştirilmiş, “A.Vergiler” ibaresi metinden çıkarılmış ve “Yeni Türk Lirası Uygulaması” başlıklı (B) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.