31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (6. Mükerrer)

YÖNETMELİK

          Türkiye İş Kurumundan:

TÜRKİYE İŞ KURUMU

İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

             Amaç

             MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması, artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ile işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen işgücü uyum hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilirliklerinin arttırılarak; iş bulmalarının kolaylaştırılmasına, işe yerleştirilmesine ve kendi işlerini kurmalarının sağlanmasına yönelik girişimcilik, meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini, toplum yararına çalışma programları ile çalışan işgücüne ilişkin eğitim seminerlerini kapsar.

             (2) Ceza infaz kurumlarında bulunan ve tahliyesine üç yıldan az süre kalan hükümlüler de bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanabilir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ile yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Bireysel gönderme: Kuruma kayıtlı işsizlerin; grup oluşturulması şartından bağımsız olarak işgücü uyum hizmetlerinden yararlandırılmalarını,

             b) Eski hükümlü: Bir yıldan uzun süreli bir cezadan veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları,

             c) Formal eğitim kurumu: Kendi nam ve hesabına hizmet veya mal üretimi yapan işyerlerinin dışında kalan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumları, üniversiteler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında eğitim birimi kurmuş işyerleri, eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, mesleki eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip vakıf, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerlerini,

             ç) Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

             d) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki işgücü uyum hizmetlerini sunabilecek kurum veya kuruluşları,

             e) İl müdürlüğü: Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

             f) Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan işsizlerin, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini,

             g) Kursiyer: Kurum tarafından düzenlenen işgücü uyum programlarına katılan işsizleri,

             ğ) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

             h) Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu sağlık kurulu raporları ile belgelenen kişileri,

             ı) Toplum yararına çalışma programları (TYÇP): İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programları,

             i) Yüklenici: Bu yönetmelik kapsamındaki işgücü uyum hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sözleşme ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcıları

             ifade eder.

             Yetkili birim

             MADDE 5  – (1) İşgücü uyum hizmetlerinin koordinasyonundan Genel Müdürlük yetkili ve sorumludur.

             (2) İşgücü uyum hizmetleri için işbirliği yapılması, hizmet satın alınması ile hizmetlerin yürütülmesinden il müdürlükleri yetkili ve sorumludur.

                İKİNCİ BÖLÜM

                Hizmet Alımı

             Kurs düzenlenecek mesleklerin belirlenmesi

             MADDE 6 –  (1) Genel Müdürlükçe, il müdürlüklerine yıllık olarak tahsis edilecek kaynak miktarı; ilin nüfusu, ildeki kuruma kayıtlı işsiz sayısı ile ilin ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

             (2) İllerin Yıllık İşgücü Eğitim Planı; Genel Müdürlükçe tahsis edilecek ödenek miktarı ile işgücü piyasası araştırma sonuçları dikkate alınarak hazırlanır ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayını müteakip Genel Müdürlüğe gönderilir.

             (3) Tahsis edilen kaynaklar il müdürlüklerince belirlenecek öncelik sırasına göre kullanılır. Ancak, ilk altı aylık dönemde  kullanılmayan kaynaklar, ihtiyaç duyulan diğer il müdürlüklerine Genel Müdürlükçe tahsis edilebilir.

             (4) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları yıl içinde ihtiyaç ortaya çıktığında, Yıllık İşgücü Eğitim Planında değişiklikler yapabilir. Yapılan değişiklikler Genel Müdürlüğe bildirilir.

             (5) İşverenlerin taleplerine bağlı olarak,  24 üncü maddede belirtilen hususlara aykırı olmamak kaydıyla verilen istihdam taahhüdü doğrultusunda, Yıllık İşgücü Eğitim Planında yer almayan meslekler için de kurs düzenlenebilir.

             (6) TYÇP’ler için tahsis edilecek ödenek miktarı, Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine tahsis edilen toplam ödenek miktarının yüzde onundan fazla olamaz.

             Hizmet sağlayıcılar

             MADDE 7 – (1) İşbirliği yapılabilecek veya hizmet satın alınabilecek hizmet sağlayıcılar;

             a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları,

             b) Üniversiteler,

             c) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları ve özel eğitim işletmeleri,

             ç) Özel kesim işyerleri,

             d) Eğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar, eğitim için gerekli mekan ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar,

             e) Kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleridir.

             Kursiyer başına yaklaşık birim maliyetlerin tespiti

             MADDE 8 – (1) İl müdürlükleri yapılacak hizmet alımlarında dikkate alınmak üzere; yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde düzenlenmesi öngörülen kurslara ilişkin olarak, hizmet sağlayıcılardan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesi ve 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uyarınca alınan yaklaşık birim maliyetler doğrultusunda, il geneli kursiyer başı yaklaşık birim maliyetleri tespit eder.

             (2) Birim maliyet; kurs için gerekli olan temrin malzemesi, eğitici, kurs yeri ve mesleki rehabilitasyon giderleri ile yüklenicinin kârından oluşur.

             Hizmet alım usulü

             MADDE 9 –  (1) Yıllık İşgücü Eğitim Planında yer alan mesleklere ilişkin hizmet alımları; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 8 inci maddede belirtilen hükümlere göre tespit edilen yaklaşık birim maliyet üzerinden, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca doğrudan temin usulü ile yapılır.

             (2) Birinci fıkra hükümlerine bağlı olmak kaydıyla aynı meslekte birden fazla hizmet sağlayıcıdan hizmet alımı yapılabilir.

             Bireysel gönderme hizmet alımı

             MADDE 10 – (1) Bireysel gönderme kapsamında yapılacak hizmet alımları; 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, sözleşme bitimine kadar geçerli olacak şekilde cari yıl için belirlenen birim maliyet üzerinden yüklenicilerle bir yılı aşmamak üzere imzalanacak sözleşme yoluyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Katılma Şartları ve Kursların Yapısı

             Kurslara katılma şartları

             MADDE 11 – (1) Kurslara katılmak için;

             a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

             b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Yüklenici tarafından belirlenen özel şartlara sahip olmak,

             ç) Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce veya farklı meslekte ise son yirmi dört ay içinde katılmamış olmak

             şartları aranır.

             (2) Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için kuruma kayıtlı olma şartı aranmaz.

             Toplum yararına çalışma programlarına katılma şartları

             MADDE 12 – (1) TYÇP’ye katılmak için;

             a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

             b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

             c) Daha önce Kurumun düzenlediği TYÇP’ye katılmamış olmak,

             ç) Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak

             şartları aranır.

             (2) TYÇP’lere talebin fazla olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenir.

             Çalışanların kursa katılması

             MADDE 13 –  (1) İşyerlerinde yapılan kurslara; işbirliği yapılan işyerinin işçileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla katılabilir. Bu kursiyerler için Kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz.

             Kursiyer sayısı

             MADDE 14 – (1) Kurs grupları; eğitici/öğretici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı ile kursa konu mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulur.

             (2) Bir grubun en az on en fazla yirmi beş kursiyerden oluşması esastır.

             (3) Kursların, istihdamında güçlük çekilen özürlülere, hükümlü/eski hükümlülere, kadınlara, uzun süreli işsizlere ve gençlere yönelik olması durumunda veya işverenin işgücü ihtiyacı doğrultusunda istihdam taahhüdüne bağlı olarak on kişiden az kursiyer için de kurs düzenlenebilir.

             Kurs programları

             MADDE 15 – (1) Kurs programları, il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre hazırlanır. Eğitim programları her kurs için ayrı ayrı onaylanabileceği gibi toplu olarak da onaylanabilir.

             (2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığının verdiği izinle çalışan kurum ve kuruluşların gerçekleştirecekleri kurslara ilişkin eğitim programlarının onay işlemleri kendi mevzuatına göre yapılır.

             (3) Özel kanunları veya uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum ve kuruluşlar ve üniversitelerin kurs programlarına ilişkin onay işlemleri kendi mevzuatları uyarınca yapılır.

             Kurs süresi

             MADDE 16 – (1) Toplam kurs süresi; günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere altı ayı aşamaz.

             (2) Günlük azami eğitimde kalabilme süreleri, günlük asgari kurs süresinin altında olan eğitilebilir özürlülere yönelik düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin alabilecekleri günlük azami eğitim sürelerinin belgelendirilmesi şartıyla birinci fıkrada belirtilen sürelere uyulması şartı aranmaz.

             (3) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek protokollerde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmayabilir.

             Toplum yararına çalışma programlarının süresi

             MADDE 17 – (1) TYÇP’de çalışma süresi 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi gereğince, haftalık en fazla kırk beş saattir.

             (2) TYÇP uygulama süresi toplam altı aydan fazla olamaz.

             Kurs bölümleri

             MADDE 18 – (1) Kurs programları, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşabilir.

             (2) Mesleğin özelliğine göre işletmelerde yapılan kurslarda teorik ve pratik bölümler birlikte verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kursların İzlenmesi, Denetimi ve Belgelendirilmesi

             Kurs denetimi

             MADDE 19 – (1) Kurumun ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla, kursların denetimi 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Kurulunca yapılır.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 20 – (1) Kurslara devam zorunludur. Kurumca kabul edilebilir mazereti olanlara izin verilebilir. Ancak doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında bu izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

             (2) Kursun devamı sırasında ilgi ve yetenekleri kursları takibe elverişli olmadığı belirlenen kursiyerler ile belirlenmiş disiplin kurallarına uymayan kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.

             (3) Yükleniciye yapılan ödemelerde fiili kursiyer sayısı esas alınır. Ancak formal eğitim kurumlarıyla düzenlenen kurslarda kursiyerlerden ayrılan olması halinde, ayrılan her bir kursiyere düşen birim maliyetin yüzde 60’ı yükleniciye ödenmeye devam olunur.

             İşsizlik ödeneği alanların kursa katılımı

             MADDE 21 – (1) İşsizlik ödeneği almakta olanların; son çalıştıkları işin çalışma koşullarına yakın, kişisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı takdirde eğitime katılmaları zorunludur.

             (2) Geçerli bir gerekçe sunmadan eğitim almayı kabul etmeyen veya katıldığı eğitimi geçerli neden olmaksızın tamamlamayan kişilere bu tarihten itibaren işsizlik ödeneği ödenmez.

             Sınav ve sınav kurulu

             MADDE 22 – (1) Kursiyerlerin eğitim sonucundaki başarı durumları, eğitimin özelliğine göre yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavlarla belirlenir. Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan eğitim veya öğretim kurumları ile düzenlenen kursların sınavları, Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatına göre yapılır. Diğer kurslarda il milli eğitim müdürlüğünün sınav kurullarına katılma hakkı saklıdır. Mazeretsiz olarak sınavlara katılmayan kursiyerler başarısız sayılır. Sınavlara katılamayanlardan mazereti il müdürlüğünce kabul edilenler mazeret sınavına alınır.

             (2) Özel kanunlar, uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler kurs programlarına ilişkin sınav işlemlerini kendi mevzuatları uyarınca yapar.

             (3) Sınav sonucuna ilişkin itirazlar sonucun açıklanmasından itibaren beş gün içinde sınavı yapan komisyon, kurum ve kuruluşa yapılır. İtiraz, komisyon veya kurum ve kuruluşça beş gün içinde sonuçlandırılır.

             Belge verilmesi

             MADDE 23 – (1) Kursu başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilir. Kurs bitirme belgeleri il müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ya da yüklenici ile birlikte düzenlenir.

             (2) Özel kanunlar, uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler kurs programlarına ilişkin belge verme işlemlerini kendi mevzuatları uyarınca yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kursiyerlerin İstihdamı ve İzlenmesi

             İstihdam yükümlülüğü

             MADDE 24 – (1) Kursun işyerlerince düzenlenmesi halinde; başarılı kursiyerlerin en az yüzde ellisi sınavı takip eden tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yüklenici tarafından istihdam edilir.

             (2) Kursun formal eğitim kurumları tarafından düzenlenmesi halinde istihdam yükümlülüğü aranmaz.

             (3) Bireysel gönderme yoluyla hizmet alımlarında istihdam yükümlülüğüne/taahhüdüne ilişkin hususlar yüklenicinin türüne bağlı olarak birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hükümlere göre sözleşme süresi sonuna kadar gönderilen toplam kursiyer sayısı üzerinden değerlendirilir.

             (4) Kendi işini kuracaklara, özürlülere ve hükümlü/eski hükümlülere yönelik kurslar ile mali giderleri Kurum tarafından ödenmeyen ya da işbirliği yapılarak sadece kursiyer cep harçlıkları ödenen kurslarda istihdam yükümlülüğü aranmayabilir.

             (5) İşsizlik ödeneği alan kursiyerler için istihdam garantisi aranmaz, ancak bu kursiyerlerden istihdam edilenler istihdam garantisinin yerine getirilmesinde ve istihdam durumuna ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınır.

             (6) İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ya da yükleniciler, kursiyerlerin istihdam durumlarına ilişkin belgeleri il müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.

             (7) İstihdam yükümlülüğünün/taahhüdünün;

             a) Hiç yerine getirilmemesi halinde, yapılan tüm giderler,

             b) Kısmen yerine getirilmemesi halinde ise istihdam edilmeyen her bir kursiyer için, toplam kurs giderinin mezun kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan kişi başı ortalama maliyet

             yüklenicilerden geri alınır veya varsa bunların alacaklarından mahsup edilir.

             Kursiyerlerin istihdam durumlarının izlenmesi

             MADDE 25 – (1) İl Müdürlüklerince kursiyerlerin istihdam durumları mezuniyetlerinden itibaren altı aylık dönemler halinde en az bir yıl süreyle izlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

             Mali kaynaklar

             MADDE 26 – (1) Kursların mali kaynakları;

             a) Kurum bütçesinden,

             b) İşsizlik Sigortası Fonundan,

             c) Özelleştirme sonucu işsiz kalanların mesleki eğitimi için 4046 sayılı Kanun gereğince Kuruma aktarılan paralardan,

             d) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar sonucu Kuruma tahsis edilen ikraz ve/veya hibelerden

             oluşur.

             Kurs giderleri

             MADDE 27 – (1) Kurs giderleri;

             a) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen birim maliyetlerden,

             b) Her fiili kurs günü için kursiyerlere yapılan ödemelerden,

             c) Kursa devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi haricindeki hükümler kapsamında adlarına iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenmekte olanlar ile başka çalışmaları sebebiyle aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalılığı devam edenler hariç olmak üzere; her kursiyer için 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yaptırılacak olan iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerinden

             oluşur.

             Toplum yararına çalışma programı giderleri

             MADDE 28 – (1) TYÇP giderleri;

             a) Katılımcılara TYÇP süresince asgari ücret üzerinden ödenecek ücretten,

             b) Katılımcıların TYÇP süresince sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve işveren katkıları ile vergiler ve diğer yasal kesintilerinden,

             c) Yüklenicinin idari giderleri ile kârından

             oluşur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hizmetler

             Meslek araştırma ve geliştirme hizmetleri

             MADDE 29 – (1) Türk Meslekler Sözlüğünün hazırlanması ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi ile bu amaca yönelik olarak iş analizlerinin yapılması çalışmaları Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre doğrudan Kurum tarafından ya da hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilir.

             İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri

             MADDE 30 –  (1) Uygulanacak aktif işgücü programlarına esas olmak üzere sunulan iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri; bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması amacıyla, doğrudan Kurum tarafından ya da Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara bağlı olarak hizmet alımı yoluyla yürütülür.

             (2) Danışmanlık hizmetlerinin temelini oluşturan; meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren materyallerin güncellenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde yeni materyallerin hazırlanması çalışmalarında birinci fıkrada yer alan hükümler uygulanır.

             İşletmelerde eğitim semineri hizmetleri

             MADDE 31 – (1) Kurum, istihdamda bulunan işgücünün verimliliğini artırmak, yönetici pozisyonunda çalışanların, eğiticilik ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, işverenlerin talebine istinaden, Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen masraf karşılığı alınarak veya bedelsiz olarak eğitim seminerleri düzenler. Seminerler modül olarak veya set halinde verilebilir. Bu seminerlere katılanlara Kurum tarafından katılım belgesi verilir.

             (2) Seminerlerin uygulama usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Türk soylu yabancılar

             MADDE 32 – (1) Türkiye’de ikamet etmeyen Türk soylu yabancı uyruklulara yönelik düzenlenecek işgücü uyum hizmetlerinin yürütülmesi bu Yönetmelik kapsamında değildir. Bunlara yönelik olarak düzenlenen işgücü yetiştirme ve uyum hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlarla Kurum tarafından ortaklaşa hazırlanacak protokolle belirlenir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 33 – (1) 21/08/2004 tarihli ve 25560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliği ile 23/12/2000 tarihli ve 24269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalı İşsizlerin Meslek Geliştirme, Değiştirme ve Edindirme Eğitimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.