31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/42)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici ELPA Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. Malezya menşeli “vulkanize edilmiş kauçuk iplikler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gülüm Lastik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. firmaları tarafından da desteklenmektedir.

             Önleme tabi madde

             MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “vulkanize edilmiş kauçuk iplikler”dir.

             Mevcut önlemler

             MADDE 3 – (1) 29/1/2004 tarih ve 25361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ ile Malezya menşeli bahse konu ürün ithalatında CIF değerin %11,6 ile %16,9’u arasında değişen oranlarda, dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

             Gerekçe

             MADDE 4 – (1) Yapılan incelemede, Malezya menşeli önleme konu maddenin dampingli ihracatının devam ettiği, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde bu ülkelerden önemli miktarlarda dampingli fiyatlı vulkanize edilmiş kauçuk ipliğin Türkiye’ye ihraç edilebileceği ve dolayısıyla yerli üreticide zararın devam edebileceği konusunda yeterli delillerin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Malezya menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik'in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

             (3) 2004/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğin “Karar” matlaplı 24 üncü maddesinde gösterilen meri tüm önlemler Yönetmelik'in 35 inci maddesi gereğince, ilgili üründeki nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 6 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve söz konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına soru formları ve ekleri ile şikayetin gizli olmayan özetine ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirim almayan veya bildirim eline ulaşmayan tarafların da soru formu ile eklerini DTM web sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

             (2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki büyükelçiliğine de soru formu ve ekleri ile şikayetin gizli olmayan özetine ilişkin bildirim gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 7 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soru formları ve ekleri ile şikayetin gizli olmayan özetine ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür.

             (2) Soru formunda talep edilen bilgi ve belgelerin haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için; söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 8 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 (312) 204 77 26; 204 77 05

             Faks: +90 (312) 212 87 65 veya 212 87 11

             E-Posta: dsd0842@dtm.gov.tr

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.