31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14489

             Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 26/12/2008 tarihli ve 55898 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H. GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

             Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

             MADDE 1 – (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arasında Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

                                                                                                                            UYGULANACAK

                                                                                                                            İNDİRİM ORANI

             KREDİ KONULARI                                                                                         (%)          

             İYİ TARIM UYGULAMALARI

             İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım)                                                      60

            

             ORGANİK TARIM

             Organik tarım (işletme-yatırım)                                                                          60

             Organik girdi üretimi (işletme-yatırım)                                                               60

             SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI/SERTİFİKALI TOHUM,

             FİDE ve MEYVE FİDANI ÜRETİMİ/KULLANIMI

             Sertifikalı tohum ve fide kullanımı (işletme)                                                       60

             Sertifikalı tohum ve fide üretimi (işletme-yatırım)                                             50

             Sertifikalı meyve fidanı üretimi/kullanımı (işletme-yatırım)                               50

 

             AR-GE

             Tarımsal AR-GE (yatırım)                                                                                 40

 

             HAYVANSAL ÜRETİM

             Süt sığırcılığı (işletme-yatırım)                                                                            60

             Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım)                        40

             Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım)                         50

             Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik (işletme)                                               60

             Arıcılık (işletme)                                                                                                 50

             Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                    60

 

             TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ

             BÖLGELERİNDE YAPILACAK HAYVANSAL

             ÜRETİM FAALİYETİ

             Besicilik (işletme-yatırım)                                                                                  60

             Süt hayvancılığı (işletme-yatırım)                                                                       60

            

             SU ÜRÜNLERİ

             Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                                          50

 

             TARIMSAL SULAMA

             Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri                                                        100

             (damla sulama, yağmurlama sulama) (yatırım)

             Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) (yatırım)                               60

 

             TARIMSAL MEKANİZASYON

             Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım)                         40

 

             KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI

             Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                               40

 

             İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ

             İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi (işletme-yatırım)                    50

 

             TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

             Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği (işletme-yatırım)                                           40

 

             DİĞER İŞLETME ve YATIRIM KREDİLERİ                                                 25

             (2) TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmaz.

             (3) Bu Karar kapsamında, Banka ya da TKK tarafından bir gerçek ve/veya tüzel kişiye hayvansal üretim konusunda azami 1.500.000 TL, su ürünleri yetiştiriciliği için azami 1.000.000 TL kontrollü örtüaltı tarımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sertifikalı tohum ve fide üretimi konularında azami 750.000 TL, diğer kredi konularında ise azami 250.000 TL’ye kadar kredi açılabilir.

             (4) En az 5 veya daha fazla ortağın hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak üzere bir araya gelerek bir tüzel kişilik oluşturması halinde yukarıda belirtilen kredi sınırları her bir ortak için ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, bu kapsamda bir tüzel kişiye açılacak kredi miktarı 7.500.000 TL’yi aşamaz.

             (5) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 18 ayı, yatırım kredilerinde 5 yılı, münhasıran sertifikalı meyve fidanı kullanılarak meyve bahçesi tesisine yönelik yatırım kredilerinde ise 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir ve diğer işletme ve yatırım kredileri dışında kredi kullandırımlarında konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca ortaklaşa hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınır.

             Gelir kayıplarının karşılanması

             MADDE 2 – (1) Banka ve TKK’nin bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır ve avans olarak Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

             (2) Avans ödemeleri, Banka ve TKK’nin, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına, bu Karar kapsamında kullandırılan krediler ve Hazinece aktarılan avansın kullanılan kısmına ilişkin bilgiler ile kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybını Hazinece belirlenen içerikte iletmesini müteakiben gerçekleştirilir.

             Gelir kayıplarının tespiti

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine, Banka ve TKK kayıtlarında esas alınır. Ancak yıl sonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka ve/veya TKK lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             Karardan yararlanamayacak olanlar

             MADDE 4 – (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden üreticilere (kuraklık nedeniyle zarar gören ve 2008/13881 sayılı Karara istinaden tarımsal kredi borçları ertelenen üreticiler hariç), Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

             Diğer hükümler

             MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz. Bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

             (2) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nin usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK'nin tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

             Değiştirilen hükümler

             MADDE 6 – (1) 20/11/2006 tarihli ve 2006/11201 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Bu Karar kapsamında, 1/5/2007 tarihinden itibaren münhasıran Banka tarafından kullandırılacak tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) kredilerine ilişkin Banka gelir kaybının tamamı Hazine Müsteşarlığının ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten Hazinece Bankaya avans olarak ödenir.”

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.