26 Aralık 2008 Tarihli ve 27092 Sayılı Resmî Gazete - Mükkerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

— Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

— Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

— Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik