26 Aralık 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27092

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14447

             Ekli "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları"nın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumunun teklifine dayanan Maliye Bakanlığının 15/12/2008 tarihli ve 20884 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                                 M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                    Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                             M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                            K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                              Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                                 F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                                V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ

YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE

UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, 31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında fiilen kullanılan malzemelerden, fiyatlarında beklenmeyen artış olanlara ilave fiyat farkı verilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 31/5/2008 tarihinden önce ihalesi yapılan yapım işlerinde, sözleşmesinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında kullanılan malzemelerden, fiyatlarında beklenmeyen bir artış olanlara verilecek ilave fiyat farkı, bu Esaslara göre hesaplanır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Esasların uygulanmasında;

             a) Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için teklif alınan ve sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde ödemeye esas toplam bedeli,

             b) Baz fiyat: 1/1/2008 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2007 yılı Aralık ayına ait ekli listede belirtilen rayici, 1/1/2008 ile 31/5/2008 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait ekli listede belirtilen rayici,

             c) Beklenmeyen fiyat artışı: Malzemenin uygulama ayma ait fiyatının baz fiyata göre artış oranı ile uygulama ayına ait endeksin temel endekse göre artış oranı arasındaki farkın 0,03'e eşit veya daha fazla olmasını,

             ç) Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye esas fiyatı,

             d) Gün: Takvim gününü,

             e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi Alt Sektörlere Göre Endeksler Tablosunun "Genel" sütunundaki endeksi,

             f) Hakediş düzenlenme tarihi: Uygulama ayından sonraki ayı,

             g) İdare: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

             ğ) İlave fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak gerçekleşen imalatlarda kullanılan veya iş kalemlerinin imalatında kullanılmak üzere ihzar edilen; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde iş programına uygun olarak ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş gruplarında kullanılan malzemeler için, bu Esaslara göre ödenecek ilave bedeli,

             h) İş: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki her türlü yapım işini,

             ı) İş grubu: Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, ara veya kesin ödemelere ilişkin iş kalemleri toplamından oluşan ve işin ilerleme yüzdelerini gösteren ödemeye esas iş kalemlerini,

             i) İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri,

             j) Malzeme: Bu Esaslar kapsamında ilave fiyat farkı verilmesi öngörülen; düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasır çelik, köşebent, lama, sac, çelik boru, her çeşit profil demiri ile rayı,

             k) Sözleşme: Anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya her ikisi üzerinden Türk parası veya yabancı para birimi cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

             1) Temel endeks: 1/1/2008 tarihinden önce ihale edilen işlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, 2007 yılı Aralık ayına ait 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunda yer alan "Genel" sütunundaki endeksi; 1/1/2008 ile 31/5/2008 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunda yer alan "Genel" sütunundaki endeksi,

             m) Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

             n) Yıl: Takvim yılını,

             ifade eder.

             Fiyat farkı hesabı

             MADDE 5 – (1) Türk parası veya yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ilave fiyat farkı, aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

             F = (M x P0) x [[(Pn-P0) / Po]-[0,90 x(Tn-T0) / T0 ]]

             (2) İlave fiyat farkının hesaplanmasında;

             M: 1/1/2008 tarihinden sonra uygulama ayına ilişkin imalatları içeren ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte işin bünyesine giren veya ihzar edilen malzeme miktarını,

             Tn: Uygulama ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksini,

             T0: 1/1/2008 tarihinden önce ihalesi yapılan işlerde, 2007 yılı Aralık ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksini; 1/1/2008 ile 31/5/2008 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ise ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aydan önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları Tablosunda yer alan "Ana Metaller" endeksini,

             Pn: İmalatta kullanılan malzemenin uygulama ayına ait, ekli listede belirtilen fiyatını,

             P0: Baz fiyatı,

             ifade eder.

             Uygulama esasları

             MADDE 6 – (1) Bu Esaslara göre ilave fiyat farkı sadece, bu Esaslardan faydalanmak için idareye yazılı olarak başvuruda bulunan yükleniciye verilir.

             (2) Bu Esaslar kapsamındaki işlerde, sözleşmesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Bu Esaslar uyarınca verilecek ilave fiyat farkı, sözleşmesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin uygulanmasını etkilemez.

             (3) Bu Esasların 5 inci maddesine göre yapılan hesaplama sonucunda ilave fiyat farkının (-) eksi çıkması durumunda, yükleniciye ödenecek olan hakedişten fiyat farkı kesintisi yapılmaz.

             (4) İlave fiyat farkı hesabında esas alınacak malzeme miktarı, işin onaylı projesine göre fiilen yapılan işin metrajı hesaplanarak bulunur. Bu miktar, işin projesine göre yapılması gereken miktarı geçemez.

             (5) Birim fiyatlı işlerde iş programına uygun olarak ihzar edilen malzeme için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek işlem yapılır.

             (6) 1/1/2008 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş kalemleri veya iş gruplarının imalatı için yapılan ara veya kesin metraj sonucu imalat miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar için (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği aya göre ilave fiyat farkı hesaplanır.

             (7) Sözleşme süresi sona eren ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, ilave fiyat farkı verilmez.

             (8) 1/1/2008 tarihinden sonra gerçekleştirilen imalatlar için ilave fiyat farkı, uygulama ayına ait bu Esaslar ekinde yayımlanan malzeme fiyatı esas alınarak hesaplanır.

             İş programı

             MADDE 7 – (1) Herhangi bir aya ait onaylı iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulamadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, ilave fiyat farkı hesabında iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeks ve fiyatı ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeks ve fiyatından düşük olanı esas alınır.

             (2) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen imalatlarda kullanılan malzemelere ilave fiyat farkı verilir.

             (3) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, uzatılan süreye göre idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak 1/1/2008 ile 30/9/2008 tarihleri arasında yapılan imalatlarda kullanılan malzeme için ilave fiyat farkı verilir.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Eki için tıklayınız