24 Aralık 2008 Tarihli ve 27090 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2008/14394  Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi ile İran İslam Cumhuriyeti Arşiv ve Milli Kütüphanesi Kurumu Arasındaki Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

— İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Rize Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

— Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2008/2)

— Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/15)

— 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2008 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/83, K: 2008/110 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/60, K: 2008/162 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

— Yüksek Seçim Kurulunun 23/12/2008 Tarihli ve 329 Sayılı Kararı

 

Tıklayınız


24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de; 2008/14450 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma" yayımlanmıştır.