24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27090

TEBLİĞ

             Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 58)

 

             492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

“.....

             Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

             Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

             5083 sayılı Kanunun3 1 inci maddesiyle Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye dayalı olarak, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmıştır.

             Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit edilmiş ve (387) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği4 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

             Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (54) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

             Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

             Tebliğ olunur.

 

————————————

1   17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2   31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3   31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4   20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(1) SAYILI TARİFE

 

Yargı Harçları:

A) Mahkeme harçları:

Hukuk ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:                                                                                                                                             

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,                                                                                                                  

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde                                                                                                          7,30 TL

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde                                                                                                      15,60 TL

3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması

halinde bu harç alınmaz.)                                                                                                                                           23,90 TL

II- Celse Harcı:

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1.Sulh mahkemeleri:                                                                                                                                              

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (9,00 TL)'den

aşağı olmamak üzere                                                                                                                                              (Binde 1,8)

b) Belli bir değer bulunmayan  davalarda                                                                                                                     9,00 TL

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde  (15,60  TL)'den az olmamak

üzere                                                                                                                                                                      (Binde 1,8)

III- Karar ve ilam harcı:                                                                                                                                    

1.Nispi harç:                                                                                                                                                         

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi

halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                          (Binde 54)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.                                                  

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair

olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                                                                                           (Binde 9)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim

edilen gayrimenkul değeri üzerinden)                                                                                                                     (Binde 3,6)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)                                                             (Binde 9)

e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.                                           

f) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu

değer üzerinden                                                                                                                                                        (Binde 54)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.                                                  

 Nispi harçlar  (15,60 TL)'den aşağı olamaz.                                                                                                        

2. Maktu harç:                                                                                                                                                      

a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mer-

cilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında                                                                                                            15,60 TL

b) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

kararlarında                                                                                                                                                                 32,30 TL

c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri

kararlarında                                                                                                                                                                 25,60 TL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında                                                                                    25,60 TL

IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm, Yürürlük: 6/6/2008)                                                                                                                                                              

a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında                                                                                      67,20 TL

b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye

ve Bölge İdare Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularında                                                                              44,80 TL

c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                                                                                   33,60 TL

B) İcra ve iflas harçları:                                                                                                                                    

I. İcra harçları:                                                                                                                                                   

1.İcraya başvurma harcı                                                                                                                                              15,60 TL

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı                                                                    15,60 TL

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:                                                                        

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan                                                      (Yüzde 3,6)

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan                                                                                          (Yüzde 7,2)

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan

paralardan                                                                                                                                                                 (Yüzde 9)

d) Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik

ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan                                                                        (Yüzde 3,6)

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci

maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan                                                                                         (Yüzde 1,8)

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:                                                                                      

aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde                                                                                     (Yüzde 1,8)

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde                                                                                          (Yüzde 3,6)

g) Menkul tesliminde;                                                                                                                                           

aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde                                                                                                        (Yüzde 1,8)

bb) İcra marifetiyle teslim halinde                                                                                                                         (Yüzde 3,6)

h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük: 6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.                                                                                         

4. İdare harçları:                                                                                                                                                      

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap

tutulması için)                                                                                                                                                             10,90 TL

II. İflas harçları:                                                                                                                                                 

1. Maktu harç:                                                                                                                                                      

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı                                                                                25,60 TL

2. Konunun değeri üzerinden harç:                                                                                                                       

a) İflasta paylaşılan para üzerinden                                                                                                                       (Yüzde 3,6)

b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden                                                                      (Binde 9)

C) Ticaret sicili harçları:                                                                                                                                  

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)                                                                                

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:                                                                                             

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                 115,00 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                         329,60 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                    742,50 TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):                                                                 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                   57,10 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                           81,80 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                    180,80 TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:                                                          

(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)                                                                                                            

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)                                                                            

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                   57,10 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                           81,80 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                    180,80 TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)                                                                  

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde                                                                                                   22,40 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                           32,30 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde                                                                                                                      57,10 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.                         

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:                                                                                      

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından

(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)                                                                                                                             5,80 TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)                                                                        19,10 TL

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):                                                                                                    

I. Suret harçları:                                                                                                                                                

a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                                  1,10 TL

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden                                            

(Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                                                                                          1,10 TL

c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)                                                    2,50 TL

d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden                                                                        

(Tasdikli fotokopiler dahil)                                                                                                                                          2,50 TL

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.                                                                                                                                                         

II. Muhafaza harçları:                                                                                                                                       

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:            

a) Bir yıla kadar                                                                                                                                                         (Binde 9)

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için                                                                                                                   (Binde 4,5)

III. Defter tutma harçları:                                                                                                                                 

a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (9,00 TL)'den az olmamak üzere

deftere kaydolunan değer üzerinden                                                                                                                       (Binde 3,6)

b) Miras işlerinde defter tutulmasında:                                                                                                                

aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden                                                                      (Binde 3,6)

bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit

ise                                                                                                                                                                               23,90 TL

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden                                                                                                         23,90 TL

IV. Miras işlerine ait harçlar:                                                                                                                          

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların

konusunu teşkil eden değerler üzerinden                                                                                                                (Binde 3,6)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)                                                                                         

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:                                                                                                           

Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:         

a) Belli bir meblağı ihtiva edenler                                                                                                                          (Binde 0,90)

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler                                                                                                                         32,30 TL

              

(2) SAYILI TARİFE

Noter Harçları:                                                                                                                                                   

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:                                                                                  

1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan

beher imza için                                                                                                                                                      (Binde 0,90)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (32,30TL)'den az, (16.514,80 TL)'den çok olamaz.                                                                                                                                                                 

2. Emanet harçları:                                                                                                                                                

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden                                                                           (Binde 1,8)

Harç miktarı (2,50 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.                                                                                           

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:                                                                                                         (Binde 3,6)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.                                 

4. Konşimento yazılması harcı:                                                                                                                            

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan                                                                                          0,29 TL

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)                                                          

II. Maktu harçlar:                                                                                                                                              

1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca

gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden                                                                    5,10 TL

2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba

tebliğ edilecek beher nüsha için                                                                                                                                     9,00 TL

3. Vekaletnameler:                                                                                                                                                

a) Özel vekaletnamelerde beher imza için                                                                                                                     4,30 TL

b) Genel vekaletnamelerde beher imza için                                                                                                                   6,70 TL

4. Defter tasdiki:                                                                                                                                                   

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):                                                                             

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler                                                                                                             12,50 TL

bb) Serbest meslek kazanç defteri                                                                                                                              15,60 TL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler                                                                                                                   15,60 TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:                                                                                                  

100 sayfaya kadar (100 dahil)                                                                                                                                      4,20 TL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için                                                                                                      4,20 TL

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük: 1.1.2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.                         

5. Suretler ve tercümeler:                                                                                                                                      

a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt

ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından                                                                                          1,10 TL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri

beher sayfasından (Fotokopiler dahil)                                                                                                                          2,50 TL

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle

vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)                                                                                                    9,00 TL

7. Tespit ve tutanak harçları:                                                                                                                                

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve

şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti                                                                                                  9,00 TL

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır

bulunarak düzenlenecek tutanaklarda                                                                                                                       164,40 TL

9. Düzeltme harcı:                                                                                                                                                

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait

beyannamelerden beher imza için                                                                                                                                 2,00 TL

10. Mukavele feshi harcı:                                                                                                                                     

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin

feshinde beher imza için                                                                                                                                               2,00 TL

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve

noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan                                                                                                   32,30 TL

              

(3) SAYILI TARİFE

Vergi Yargısı Harçları:                                                                                                                                     

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.                                      

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma                                                                                15,60 TL

b) Danıştaya başvurma                                                                                                                                               32,30 TL

c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

Danıştay'a temyiz başvurularında                                                                                                                              67,20 TL

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)

Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                                                                                           44,80 TL

II- Nispi harçlar:                                                                                                                                                

a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:                                                                                 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (15,60  TL)'den az

olmamak üzere                                                                                                                                                        (Binde 3,6)

b) Danıştay kararlarında:                                                                                                                                      

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (32,30 TL)'den az

olmamak üzere                                                                                                                                                        (Binde 7,2)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)                                                                                     

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:                                                                                                                                                      

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında                                                                                        15,60 TL

b) Danıştay kararlarında                                                                                                                                             32,30 TL

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında                                                       32,30 TL

IV- Suret harçları:                                                                                                                                             

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından

(Fotokopiler dahil)                                                                                                                                                       0,80 TL

              

(4) SAYILI TARİFE

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar:                                                                                     

I- Tapu işlemleri:                                                                                                                                               

1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer

üzerinden                                                                                                                                                                   (Binde 9)

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen

yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden                                                                                            (Binde 1260)

3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya,

piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden                                                                           (Binde 9)

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde

kayıtlı değer üzerinden                                                                                                                                            (Binde 54)

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı

üzerinden                                                                                                                                                                 (Binde 54)

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden                                                       (Binde 9)

b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı

değer üzerinden                                                                                                                                                          (Binde 9)

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer

üzerinden                                                                                                                                                                (Binde 3,6)

7. İpotek tesisinde:                                                                                                                                               

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden                                                                                                           (Binde 3,6)

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde

veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden                                                                                                     (Binde 3,6)

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı

üzerinden                                                                                                                                                                (Binde 1,8)

8. Muvakkat tesciller:                                                                                                                                           

Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer

üzerinden                                                                                                                                                                (Binde 1,8)

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile

şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden                                                                                                (Binde 5,4)

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya

mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden                                                                      (Binde 5,4)

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,                                                                 (Binde 3,6)

12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından,

bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden                                                                                                                    (Binde 5,4)

13. a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin

tescilinde Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden                                                                                                     (Binde 15)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük

nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden                                                                           (Binde 7,5)

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.                                    

b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı

değer üzerinden                                                                                                                                                        (Binde 18)

c) (4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 3.7.2001) (a) fıkrası, dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak

vergisi değeri üzerinden                                                                                                                                        (Onbinde 5)

14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden                                                           10,90 TL

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına

tescilinde kayıtlı değer üzerinden                                                                                                                           (Binde 1,8)

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait

kopya için                                                                                                                                                                   22,40 TL

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her

birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)                                                             4,20 TL

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde

gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden                                                                                                                     (Binde 9)

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer

üzerinden                                                                                                                                                               (Binde 108)

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap  bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde

takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı                                                                      (Binde 15)

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.                                                                                                                                                              

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.                                         

b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 24.4.2003)                                       

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan

değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için                                                      (Binde 15)

c) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998)                                    

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek

veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için                                                                                (Binde 15)

d) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998)                                    

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük:4.4.2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan

için                                                                                                                                                                           (Binde 15)

e) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir

için ödenen bedel üzerinden devir  alan için                                                                                                             (Binde 15)

f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden

devir eden ve devir alan için ayrı ayrı                                                                                                                      (Binde 15)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.                                                  

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:                                                                                                                 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:                                                                                                                                                             

a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya

tapulanmasında,                                                                                                                                                      (Binde 5,4)

b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin

kadastrolanması veya tapulanmasında,                                                                                                                     (Binde 9)

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-

masında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,                                                                              (Binde 7,2)

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-

masında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,                                                              (Binde 10,8)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (9,00 TL)'den aşağı olamaz.)                      

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (9,00 TL)'dir.                                                     

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1.1.2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.                                                                                                                             

Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002) emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.                                                                                                                                           

              

(5) SAYILI TARİFE

Konsolosluk Harçları:                                                                                                                                       

I- Değer üzerinden alınacak harçlar:                                                                                                             

1. Tereke işlerinde:                                                                                                                                               

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden                                                                                                   (Binde 18)

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu

takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden                                                                                                           (Binde 9)

2. Sulhnameler:                                                                                                                                                     

(Kararda yazılı değer üzerinden):                                                                                                                         

a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil                                                                                            (Binde 36)

b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten                                                                                                      (Binde 9)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:                                                                                                                            

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli

eşyanın ilgililere tesliminde                                                                                                                                     (Binde 5,4)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gere-

kenlerden                                                                                                                                                                (Binde 1,8)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:                                                                              

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum

tonilatosundan                                                                                                                                                              0,56 TL

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan                                                          0,29 TL

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan                                                                     0,29 TL

III. Maktu harçlar:                                                                                                                                             

1. Gemi jurnalinin tasdiki:                                                                                                                                    

a) Jurnalin tasdiki                                                                                                                                                       48,80 TL

b) Jurnala sayfa ilavesi                                                                                                                                               19,10 TL

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri                                                                    197,50 TL

3. İmza ve mühür tasdiki:                                                                                                                                     

a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik

imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)                                                             19,10 TL

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)                                                             38,70 TL

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara

uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)                                                                                                             19,10 TL

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:                                                                     

a) Birinci sayfa için                                                                                                                                                     19,10 TL

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için                                                                                                                    9,00 TL

6. Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:                                                                                                            

a) Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa

için)                                                                                                                                                                             32,30 TL

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)                                                                                                   65,50 TL

7. Terekenin mühürlenmesi                                                                                                                                        48,80 TL

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki                                                                                                        29,00 TL

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine

ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar                                                                                                                               19,10 TL

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzen-

lenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak                                                                                                               48,80 TL

              

(6) SAYILI TARİFE

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları:                                                                                                                        

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)                                                                           

I- Pasaport harçları:                                                                                                                                           

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:                                                                                         

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)                                                                                                        

6 aya kadar olanlar                                                                                                                                                    114,60 TL

1 yıl için olanlar                                                                                                                                                        163,80 TL

2 yıl için olanlar                                                                                                                                                        276,40 TL

3 yıl için olanlar                                                                                                                                                        395,30 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar                                                                                                                                       560,30 TL

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.  

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.                                                                                                                                                          

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.                                                                                             

II- Vize müracaat ve vize harçları:                                                                                                                  

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)                                                                              

1. Giriş vizeleri:                                                                                                                                                    

a) Tek giriş                                                                                                                                                                197,10 TL

b) Müteaddit giriş                                                                                                                                                     659,70 TL

2. Transit vizeleri:                                                                                                                                                

a) Tek transit                                                                                                                                                            197,10 TL

b) Çift transit                                                                                                                                                            395,30 TL

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)                              

(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 1.1.2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.                                                               

3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit

pasaportlara ait dönüş vizeleri                                                                                                                                 329,30 TL

III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:                               

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2004)               

(1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (14,00 TL)’den

az, (70,80 TL)’den çok olamaz.)                                                                                                                                  7,60 TL

1 aydan sonraki her ay için                                                                                                                                         47,10 TL

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.                                       

(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler. Yürürlük: 30.12.2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)

(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük: 22.6.2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.                                        

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları                                                                                                                         114,60 TL

IV- Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük: 6.9.2003)                                                                                                               

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:                                                                                                                              

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)                                                                                                                                       101,10 TL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil)                                                                                                                                       304,10 TL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.                                                                                                    

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:                                                                                                                                507,20 TL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:                                                                                                                          1.015,00 TL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.                                                                                                                                                              

(7) SAYILI TARİFE

Gemi ve Liman Harçları:                                                                                                                                  

I- Gemi sicil işlemleri:                                                                                                                                      

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:                                                                                                  0,12 TL

(98,20 TL’den az, 6.605,60 TL’den çok olamaz.)                                                                                               

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı

bedel üzerinden                                                                                                                                                        (Binde 18)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)    

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal

bedeli üzerinden                                                                                                                                                      (Binde 4,5)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa

hakkı tesisinde, bedeli üzerinden                                                                                                                            (Binde 4,5)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan

borç miktarı üzerinden                                                                                                                                          (Onbinde 9)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira

bedeli toplamı üzerinden                                                                                                                                      (Onbinde 9)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını

aşamaz)                                                                                                                                                                         9,00 TL

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan                                                           0,12 TL

(9,00 TL’den az, 164,50 TL’den çok olamaz.)                                                                                                    

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil

kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)                                                                                                                        4,20 TL

II. Liman işlemleri:

1. Denize elverişlilik belgesi:                                                                                                                                

En az 32,30 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                                                                         0,37 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                                                           0,20 TL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                                                                                                    0,10 TL

(Harç tutarı 990,30 TL’den çok olamaz.)                                                                                                             

2. Ölçme Belgesi:                                                                                                                                                  

En az (65,50 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                                                                         0,49 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan                                                                                          0,49 TL

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                                                        0,37 TL

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 

2.641,80 TL’den çok olamaz)                                                                                                                                      0,20 TL

3. Yola elverişlilik belgesi:                                                                                                                                    

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:                                                                                                                       

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                         19,10 TL

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                       32,30 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                    65,50 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                                                                               81,80 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.                                                                                     

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan                                                   0,37 TL

(48,80 TL’den az 1.651,10 TL’den çok olamaz)                                                                                                 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki                                                                                                            7,30 TL

6. Yeterlik belgesi harçları: (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 1.1.2004)            

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz

Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı                                                                                                         48,80 TL

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı                                                                                                   32,30 TL

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1. Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf  Dalgıç, Balıkadam

Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı                                                                                                 19,10 TL

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti,

Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı                                                                                                               14,00 TL

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa

Mesafe Telsiz Belgeleri                                                                                                                                                9,00 TL

8. Gemi sörvey belgeleri:                                                                                                                                      

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (15,60 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin

harç tutarı (164,50 TL)’den çok olamaz.                                                                                                                      0,03 TL

b) Muafiyet belgesi                                                                                                                                                    32.30 TL

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.) 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 1.1.2005) En az (32,30 Türk Lirası) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:                 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                                                                         0,37 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan                                                                                           0,20 TL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan                                                                                                    0,10 TL

(Harç tutarı 990,30 Türk Lirasından çok olamaz.)                                                                                               

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük: 1.1.2005)   

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:                                                                                                                       

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                           6,90 TL

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                       14,00 TL

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                       28,30 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                                                                                                                    56,70 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                                                                                                               70,80 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.                                                                                     

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları:                                                                                         

I- İmalat ruhsatları:                                                                                                                                           

1. Müstahzar ruhsatnameleri:                                                                                                                                 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:         

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler                                                                                                       659,90 TL

b) Memleket içinde imal olunanlar                                                                                                                           329,60 TL

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

- Hariçten ithal edilenler                                                                                                                                           329,60 TL

- Memleket içinde imal olunanlardan                                                                                                                        164,50 TL

2. Patent ve faydalı modeller: (5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31.7.2004)                                                                                                                                                            

a) Başvuru harcı                                                                                                                                                          11,20 TL

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri                                                                                   11,20 TL

 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)                                                                                                     

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı                                                                                                      55,60 TL

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı                                                                                                                         55,60 TL

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı                                                                                  55,60 TL

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl

tahsil edilir.)                                                                                                                                                                55,60 TL

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;                      

- Devir                                                                                                                                                                        55,60 TL

- Veraset                                                                                                                                                                     55,60 TL

- Lisans                                                                                                                                                                       63,70 TL

- Rehin                                                                                                                                                                        55,60 TL

- Mevki fiil                                                                                                                                                                 55,60 TL

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı                                                                                                                             63,70 TL

3. Endüstriyel tasarımlar:                                                                                                                                     

a) Tekli tasarım başvuru harcı                                                                                                                                    17,40 TL

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı                                                                                                                 45,80 TL

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı                                                                                                           9,60 TL

d) Tasarım tescil harcı                                                                                                                                                18,40 TL

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)                                                                                                                     109,20 TL

f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)                                                              164,30 TL

g) Devir şerhi tescil                                                                                                                                                     55,60 TL

h) Lisans işlemi kayıt harcı                                                                                                                                       109,20 TL

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı                                                                                                                                  31,60 TL

i) Birleşme kayıt harcı                                                                                                                                                81,80 TL

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı                                                                                                                                         63,70 TL

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi                                                                              18,40 TL

l) Menşei memleket belgelerinden                                                                                                                              63,70 TL

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı                                                                                                            394,90 TL

4. Markalar:                                                                                                                                                          

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)                                                                                                                    45,80 TL

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)                                                                    45,80 TL

c) Marka yenileme harcı                                                                                                                                           118,90 TL

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı                                                                                                   158,50 TL

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı                                                                                                                     96,40 TL

f) Marka devir işlemi kayıt harcı                                                                                                                                88,40 TL

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı                                                                                                                             158,50 TL

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı                                                                                                                       58,30 TL

ı) Rehine işlemi kayıt harcı                                                                                                                                         91,50 TL

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı                                                                                                                                         63,70 TL

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı                                                                                 45,80 TL

k) Öncelikli başvuru harcı                                                                                                                                         739,30 TL

l) Uluslararası başvuru harcı                                                                                                                                       45,80 TL

5. Coğrafi işaretler:                                                                                                                                                                   

a) Başvuru harcı                                                                                                                                                          11,20 TL

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı                                                                                                       11,20 TL

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı                                                           11,20 TL

6. Marka ve patent vekillerinden:                                                                                                                                             

a) Sicil kayıt harcı                                                                                                                                                     158,50 TL

b) Sicil yenileme harcı                                                                                                                                               158,50 TL

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı                                                                                                                    158,50 TL

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:                                                                              

(4369 sayılı Kanunun 82 inci maddesiyle kaldırılmıştır.)                                                                           

III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:                                   

1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden                                                                                                            197,50 TL

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)                                                                                                          494,80 TL

3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)                                                                                                            1.733,30 TL

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)                                                                                                                        

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri                                                                                         2.972,20 TL

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri                                                                                         3.467,40 TL

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri                                                                                         4.953,90 TL

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri                                                                                         7.530,70 TL

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları

(Her yıl için)                                                                                                                                                          9.908,70 TL

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)                                                              329,60 TL

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara

fenni nezaretçi tayini taleplerinden                                                                                                                          247,10 TL

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve

taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden                                                             1.237,90 TL

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.                                                                             

IV- Petrol işlemleri:                                                                                                                                          

1. Sicil işlemleri:                                                                                                                                                    

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin

tescilinden                                                                                                                                                                 247,10 TL

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden                                                         296,40 TL

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin

tescilinden                                                                                                                                                                 148,00 TL

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa

muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden                                                                                              247,10 TL

e) Diğer hususların tescilinden                                                                                                                                    98,30 TL

2. Ruhsatlar:                                                                                                                                                                             

a) Müsaade vesikaları                                                                                                                                               659,90 TL

b) Arama ruhsatnameleri                                                                                                                                          990,30 TL

c) İşletme ruhsatnameleri                                                                                                                                       8.257,20 TL

d) Belgeler                                                                                                                                                                 990,30 TL

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.                        

3. Tarifelerin tasdiki                                                                                                                                                 164,50 TL

V- Satış ruhsatnameleri:                                                                                                                                  

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 31.12.2003)               

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 31.12.2003)               

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):              

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde                                                                                                                               12,50 TL

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde                                                                                                                          32,30 TL

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde                                                                                                                    65,50 TL

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:                           

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):   

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde                                                                                                                    329,60 TL

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde                                                                                                 659,90 TL

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde                                                                                               990,30 TL

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde                                                                                          1.651,10 TL

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde                                                                                                  3.302,40 TL

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:                         

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:                                                                                                      

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre)

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için                                                                                                                     32,30 TL

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için                                                                                                  65,50 TL

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için                                                                                              164,50 TL

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için                                                                                              263,70 TL

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için                                                                                              395,80 TL

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için                                                                                            527,90 TL

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için                                                                                          659,90 TL

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için                                                                                                   990,30 TL

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:                                                                                                        

a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre

verilecek ruhsatnameler                                                                                                                                            329,60 TL

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden

diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler                                                                           197,50 TL

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:                                                                                                                         

a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları                                                      329,60 TL

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas

vesikaları                                                                                                                                                                   329,60 TL

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet

vesikaları                                                                                                                                                                   329,60 TL

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları                                                 329,60 TL

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek

ihtisas vesikaları                                                                                                                                                       329,60 TL

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                                                        329,60 TL

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:                                                                                                                    

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                                                        329,60 TL

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:

Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları                                                                        131,40 TL

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:                                                                                         

a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek 

ruhsatnameler                                                                                                                                                             98,30 TL

b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek

ruhsatnameler                                                                                                                                                             98,30 TL

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler                                                      98,30 TL

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri                                                                         494,80 TL

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri:                                                                                                           

a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:                                                           

20 yataklıya kadar olanlar                                                                                                                                        659,70 TL

20-50 yataklıya kadar olanlar                                                                                                                                   990,30 TL

50-100 yataklıya kadar olanlar                                                                                                                              1.651,10 TL

100 yatak veya daha yukarı olanlar                                                                                                                       2.641,80 TL

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)                                                                                                                                                  

b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri

açmak için verilecek ruhsatnameler                                                                                                                           659,90 TL

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:

Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma

mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler                                                 329,60 TL

11. Avukatlık ruhsatnameleri:

Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri                                                                                 329,60 TL

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)                                                                   

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:                                                                                  

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden:                                                                                         

a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)                                                        65,50 TL

b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)                                                          32,30 TL

c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)                                                                    164,50 TL

14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)  

Gümrük müşavirliği izin belgesi                                                                                                                            1.320,80 TL

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi                                                                                                                  659,90 TL

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)                                                                       

a) Avcı derneklerine dahil olanlardan                                                                                                                          86,60 TL

b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan                                                                                                                  94,60 TL

16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük: 1/1/2004)                                                                                                                                           

a) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade

vesikaları (Her yıl için)                                                                                                                                             394,90 TL

b) Bulundurma vesikaları                                                                                                                                          631,70 TL

c) (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004)

Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri                                                                                            15,50 TL

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)                                                                   

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent. Yürürlük: 29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:                                                                                                                    

a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)                                                                                        659,90 TL

b) Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)                                                                                              1.320,80 TL

c) Özel dersanelerden (Her yıl için)                                                                                                                       1.320,80 TL

d) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için)                                                                                                   

Son nüfus sayımına göre;                                                                                                                                      

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde                                                                                                                    446,50 TL

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde                                                                                                                    893,30 TL

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde                                                                                                           1.339,90 TL

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)                                                                                                                                                 

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden                                                                                         98,30 TL

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden                                                                                          164,50 TL

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden                                                                                              197,50 TL

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden                                                                                            263,70 TL

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden                                                                                               395,80 TL

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden                                                                                          98,30 TL

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden                                                                                           164,50 TL

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden                                                                                              197,50 TL

i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden                                                                                              263,70 TL

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden Turistik müessese harcı alınır.                                                395,80 TL

20. Müteahhitlik karneleri:

Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)                                                                         (Binde 0,18)

Ancak, bu miktar (6.605,60 TL)’den fazla olamaz.                                                                                             

VII- Okul diplomaları:                                                                                                                                      

1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)                                                                         

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul

ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar                                                                                            4,20 TL

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve

meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar                                                                        6,70 TL

VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)                                                                                                             

a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden                                                                                                       990,30 TL

b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden                                                                                                  1.981,20 TL

c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden                                                                                                  3.963,50 TL

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,                                                                                5.779,70 TL

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.                                        

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:                                                      

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)                                                                             

1- Genel antrepo izin belgeleri:                                                                                                                             

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:                                                                                                  

- Açma                                                                                                                                                                 17.340,60 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           5.779,70 TL

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:                                                                    

- Açma                                                                                                                                                                 11.560,30 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           5.779,70 TL

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

- Açma                                                                                                                                                                 11.560,30 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           5.779,70 TL

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:                                                      

- Açma                                                                                                                                                                 11.560,30 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           5.779,70 TL

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya

satış mağazası açma izin belgelerinden                                                                                                                  2.889,40 TL

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden                                                     2.889,40 TL

2- Özel antrepo izin belgeleri:                                                                                                                              

- Açma 8.669,80 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           4.293,40 TL

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:                                                                                                                  

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:                                                                                       

- Açma 17.340,60 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           5.779,70 TL

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:                                                                               

- Açma 8.669,80 TL

- İşletme (Her yıl için)                                                                                                                                           4.293,40 TL

XI- Finansal faaliyet harçları (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)

1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:                                                                                                           

a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de

açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)                                                     134.710,90 TL

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak

yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)                                                                    134.710,90 TL

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları

şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                                                                                                  26.941,70 TL

2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:                                                                                                 

a) Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)                                                                               134.710,90 TL

b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her

şube için)                                                                                                                                                             26.941,70 TL

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her

belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)                                                                                                           26.941,70 TL

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri                                                                                             26.941,70 TL

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:                                                                                            

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                                                      26.941,70 TL

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere

açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                                                                                  13.470,80 TL

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:                                                                                                        

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                                                                   26.941,70 TL

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları

şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                                                                                                  13.470,80 TL

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:                                                                             

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm. Yürürlük: 1.1.2008)                                  

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                                        12.566,40 TL

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler                                           6.283,20 TL

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004)

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                                                                       67.355,10 TL

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                                                                   47.408,70 TL

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:                                                                                                          

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)                                                          26.941,70 TL

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)                                                                                                        

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri

(Her şube için)                                                                                                                                                     13.470,80 TL

10- 5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 21/2/2007           

XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde. Yürürlük: 6/6/2008)

1- Başvuru harcı                                                                                                                                                  28.000,00 TL

2- Yenileme harcı                                                                                                                                                 22.400,00 TL

 

(9) SAYILI TARİFE

Trafik Harçları:                                                                                                                                                 

I- Tescil harçları:                                                                                                                                               

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 1/8/2002)                 

II- Sürücü belgesi harçları:                                                                                                                              

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,                                       

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)                                                                                                      70,80 TL

b) B sınıfı sürücü belgesinden                                                                                                                                   213,00 TL

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                                                                                                                          70,80 TL

d) Uluslararası sürücü belgelerinden                                                                                                                         142,00 TL

e) Diğer sürücü belgelerinden                                                                                                                                    355,20 TL

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.                                                                         

III- Sınav harçları:                                                                                                                                             

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 1/1/2005)                    

IV- Sürücü belgesi vize harçları:

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1.1.2005)

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.                                                                                                                                 

V- Teknik muayene harçları:                                                                                                                          

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük: 1/1/2005)                                       

VI- Ruhsat (İzin) harçları:                                                                                                                                  

Karayolları Trafik Kanununun;                                                                                                                            

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden                                                                                            197,10 TL

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)                                                                         395,30 TL

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)                                                                         792,00 TL

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden                                                                                        395,30 TL

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)                                                                  1.981,00 TL

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)                                                                         

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:                                                                                                               

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;                  

aa) A sınıfı trafik belgelerinden                                                                                                                              1.155,00 TL

bb) Diğerlerinden                                                                                                                                                      114,60 TL

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden                                                             131,20 TL