24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27090

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/6/2007 tarihinden önce;

             a) Doktora/sanatta yeterlik eğitimine başlamış olan ve henüz sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek/doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrencilerin, ÜDS’den en az 50 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Bu öğrencilerden; halen doktora programına kayıtlı olup belirtilen yabancı dil sınavlarından başarısız olan öğrencilere, yabancı dillerini geliştirebilmeleri için bir takvim yılı süre verilir. Bu süre öğrenim süresine dahil edilmez. Bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Yabancı uyruklu doktora öğrencileri için de aynı koşullar geçerlidir.

             b) Doktora eğitimine başlayabilmek için aranan yabancı dil yeterlik puanına sahip olmayan öğrencilerden Enstitü Yönetim Kurul kararı ile bir yıl izin verilenler, Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından veya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (OYDEM) dil sınavından en az 50 puan aldıkları takdirde ilgili programa devam ederler.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                             Tarihi                                                                 Sayısı

17/8/2007

26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

                              Tarihi                                                                Sayısı

2/9/2008

26985