24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27090

YÖNETMELİK

             Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma ve çalışma birimleri (DÇB) : Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen diğer akademik ve idari personelden oluşan birimleri,

             b) Merkez: Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezini,  c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı ve faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır;

             a) Ahi EvranVelî ve ahilik kültürünün Türk kültür ve medeniyet tarihi içindeki yerini bilimsel objektiflik içinde ortaya koymak,

             b) Ahilik teşkilâtının kurulup gelişmesini sağlayan tarihî, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek ahilik kültürünün kültür tarihimiz içindeki yerini ve günümüzdeki etkilerini belirlemek, bu bilgiler ışığında Ahilik kültürünün günümüz Türk toplumuna ve insanlık âlemine katkılarının neler olabileceğini araştırmak,

             c) Ahi EvranVelî ve ahilik kültürüyle ilgili tarihi belge ve metinleri, telif ve tercüme eserleri, konuyla ilgili diğer belge ve eserleri ortaya çıkarmak ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

             ç) Konuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırma, inceleme ve bilimsel projeler yürüten araştırmacılarla işbirliği yapmak; onların araştırmalarına destek sağlamak,

             d) Ahilik teşkilâtının kurulması ve işleyişinde etkileri olan Türk büyüklerinin düşünce yapılarını ve ahilikle ilgilerini araştırmak,

             e) Ahi EvranVelî ve Ahilik kültürüyle ilgili bilgi, belge ve eserlerin yer alacağı bir kütüphane ve müze oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak,

             f) Merkezin amaçlarına uygun bilimsel çalışma ve hizmetleri sunabilmesi için ihtiyaç duyacağı uzmanları yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora bursları ve benzeri kaynakların temin edilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

             g) Yurt içinde ve dışında, Ahi EvranVelî, ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkında yapılan bilimsel araştırma ve incelemeleri izlemek; konuyla ilgili ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım programları düzenlemek veya bu programlara katkı sağlamak; gerektiğinde bu konuda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             ğ) Ahilik kültürü haftası ve esnaf bayramı kutlama programları için, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek; hafta içindeki bilimsel etkinliklerde düzenleyici kuruluş olarak görev almak.

             Merkezin organları

             MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma ve çalışma birimleri (DÇB).

             Müdür

             MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

             (2) Rektör, Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği üç öğretim elemanından birini, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Görev süresi üç yıldır. Müdür Yardımcısı Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve idarî işlerini yürütmek,

             b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             c) Yönetim Kuruluna ve DÇB’lere üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

             ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

             d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             e) Uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

             f) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre sunmak,

             g) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre sunmak,

             ğ) DÇB’ler arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

             h) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak,

             ı) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu personelin çalışmalarını denetlemek,

             i) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

             (2) Müdür, ihtiyaç duyulduğunda gündemle ilgili akademisyenleri veya diğer ilgilileri oy hakkı olmadan, Yönetim Kurulu toplantılarına davet eder.

             (3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

             (4) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir olağan veya gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Toplantıya Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre, Merkezin çalışma ve araştırma programlarını plânlamak,

             b) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esasları, planlanan araştırma projeleri, yayınlar, ulusal ve uluslar arası düzeydeki kongre, sempozyum ve benzeri etkinlikler için öneri hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

             c) Merkezde verilmekte olan hizmet ve araştırma faaliyetlerinin daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler konusunda öneriler hazırlamak ve kararlar almak,

             ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

             d) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak,

             e) Merkezin dönemler hâlindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak,

             f) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkezin amaç ve görevlerine uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak,

             g) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

             ğ) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Danışma ve çalışma birimleri

             MADDE 11 – (1) Danışma ve çalışma birimleri (DÇB); Merkezde değişik bilim dallarının elemanlarının Merkezin amacına uygun olarak koordinasyon içinde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmasını sağlamak için uzmanlık isteyen konularda geçici veya kalıcı olarak oluşturulur. Geçici DÇB’lerin görev süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

             (2) DÇB’ler; Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez personeli ile Müdürün önerisi üzerine Üniversite içinden veya dışından geçici olarak görevlendirilen idarî ve akademik personelden oluşur.

             Danışma ve çalışma birimlerinin görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma ve çalışma birimlerinin görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları doğrultusunda, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde belirlenen uygulama ve araştırma alanlarında faaliyette bulunmak,

             b) Belirlenen uygulama ve araştırma alanlarındaki faaliyetlerin etkili ve verimli şekilde sürdürülmesi için çalışmalarda bulunmak,

             c) Diğer DÇB’ler ile koordinasyon hâlinde faaliyet göstermek,

             ç) Belirlenen uygulama ve araştırma alanlarıyla ilgili bilimsel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslar arası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak, ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Demirbaşlar

             MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.