24 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27090

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/14394

             14 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi ile İran İslam Cumhuriyeti Arşiv ve Milli Kütüphanesi Kurumu Arasındaki Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/11/2008 tarihli ve HUMŞ/1089 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                            M. H. GÜLER

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

         R. AKDAĞ                                   V. EROĞLU                              M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı V.               Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ KÜTÜPHANESİ İLE İRAN İSLAM

CUMHURİYETİ ARŞİV VE MİLLİ KÜTÜPHANESİ KURUMU

ARASINDAKİ MUTABAKAT ZAPTI

             Bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde iki taraf aşağıda belirtilen konularda işbirliği yapmak üzere mutabık kalmışlardır:

             1. Kitap, süreli yayın, katalog, yayımlar ve diğer kütüphanecilik ve arşivle ilgili materyallerin karşılıklı olarak değişiminde bulunulması.

             2. Ortaklaşa kurslar, öğretici çalıştaylar, konferans ve bilimsel turlar düzenlenmesi, karşılıklı olarak diğer tarafın uzmanlarının konferans, kurs ve gezilere katılımının sağlanması.

             3. Arşiv ve kütüphanelerinde karşı tarafı bir şekilde ilgilendiren materyallerin araştırmasını yapmak ve diğer tarafa bir kopyasını göndermek.

             4. Kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi ve arşivcilik konularında ortak araştırma projelerinde işbirliğinde bulunacaklardır.

             5. Birbirlerini arşiv ve kütüphanecilik materyallerinin korunması ve dijitalleşmesi konularında desteklemek ve mesleki bilgi ve hizmet paylaşmak.

             6. Karşılıklı olarak kendi mesleki dergilerinde iki tarafı ilgilendiren konularda bilimsel makale, belge ve arşiv malzemesi yayınlayacaklardır.

             7. Kütüphanecilik ve bilgi belge yönetimiyle ilgili teknolojik deneyimleri paylaşmak amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak.

             8. Kütüphanecilik, bilgi belge yönetimi ve arşivcilik alanlarında iki taraf arasında bilgi aktarımını sağlamak amacıyla akademisyen ve uzman değişiminde bulunulacaktır.

             9. Daha iyi hizmet sunmak amacıyla, kütüphane ve arşiv merkezlerinde modern teknolojiyi kullanım alanında bilgi paylaşımında bulunmak.

             10. Faaliyetlerini, hizmet kalitelerini ve kapasitelerini araştırmacılara ve akademisyenlere tanıtmak, sergiler ve görsel sunumlar düzenlemek, broşür dağıtmak, çeşitli alanlarda seminerler veya bilimsel konferanslar düzenlemek.

             11. Karşı tarafın gerçekleştirdiği bilimsel ve kültürel etkinlikler hakkında kendi halkını haberdar etmek için yüksek tirajlı yazılı basın, ulusal televizyon veya radyolar da dâhil olmak üzere yerel basından faydalanmak.

             12. Bu Mutabakat Zaptı iki tarafın mutabık kalması halinde geliştirilebilir veya kısıtlanabilir. İşbirliği alanları yeni konularda geliştirilebilir.

             13. Her iki tarafta bir üst düzey yönetici bu Mutabakat Zaptının uygulanmasını denetlemekle sorumlu olacaktır. Bu çerçevede, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi Başkanı tarafından; İran ise, İran İslam Cumhuriyeti Arşiv ve Milli Kütüphanesi Başkanı tarafından temsil edilecektir. 12'nci maddede belirtilen kısıtlama ve geliştirmeler iki tarafın temsilcileri tarafından müzakere edilecektir. Adı geçen temsilciler, Mutabakat Zaptı ile ilgili gelişmelere ilişkin yıllık raporlarını kendi kurumlarının en üst yetkilisine sunacaklardır.

             14. İşbu Mutabakat Zaptı her iki tarafın dahili onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girer.

             15. İşbu Mutabakat Zaptı bir (1) yıl süre ile yürürlükte kalacak ve taraflardan herhangi biri fesih bildiriminde bulunmadığı sürece birer yıllık sürelerle otomatik olarak yenilenecektir.

             İşbu Mutabakat Zaptı 14 Ağustos 2008 tarihinde imzalanmış olup 2'si Türkçe, 2'si Farsça ve 2'si İngilizce olmak üzere 6 nüsha olarak düzenlenmiştir. Her nüsha eşit geçerliliğe sahiptir.

 

                               Türkiye Cumhuriyeti                                                            İran İslam Cumhuriyeti

                                   Hükümeti Adına                                                                       Hükümeti Adına

 

                                     İsmet YILMAZ                                                              Esfandyar Rahim MASHAEE

                               Türkiye Cumhuriyeti                                                            İran İslam Cumhuriyeti

                         Kültür ve Turizm Bakanlığı                                                   Cumhurbaşkanı Yardımcısı

                                         Müsteşarı                                                                    ve İran İslam Cumhuriyeti

                                                                                                                           Kültürel Miras, El Sanatları ve

                                                                                                                                Turizm Kurumu Başkanı

 

Bu andlaşmanın Farsça ve İngilizce dillerindeki metinleri 24/12/2008  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.