17 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27083

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2008/38)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler Uğurlu Oto Cam San. Tic. A.Ş. ve Ufuk Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları" maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru Ada Cam Ltd. Şti., Varol Ticaret Koll. Şti. ve Royal Cam – Ali Özdemir firmaları tarafından desteklenmiştir.

             (2) Şikayetçi firmalar, ayrıca aynı maddenin Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarının dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve bu durumun yerli sanayiye zarar verdiğini ileri sürerek İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde damping soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 2 – (1) Yönetmelik’in 20’nci maddesi çerçevesinde başvuruyu yapan firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

             Başvuruya ve önleme konu madde

             MADDE 3 – (1) Önleme tabi ve başvuruya konu madde 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları"dır.

             (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

             Mevcut önlem

             MADDE 4 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/22 sayılı Tebliğ (2003/22 sayılı Tebliğ) kapsamında 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı "yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları" için ÇHC’ye yönelik 0,91 ABD Doları/Kg nispetinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlem mevcuttur.

             Damping iddiası

             MADDE 5 – (1) ÇHC piyasa ekonomisi uygulamayan ülke olarak kabul edildiğinden, Endonezya ve Hong Kong için de tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir iç piyasa satış fiyatları temin edilemediğinden, normal değer başvuru sahibi yerli üreticilerin sağladığı veriler esasında oluşturulmuş normal değer yöntemi ile tespit edilmiştir.

             (2) İhraç fiyatı hesaplanırken şikâyet konusu ürünün ilgili ülkelerden Türkiye’ye gerçekleştirilen ithalatına ilişkin TÜİK istatistik verilerinden elde edilen ortalama CIF fiyat esas alınmıştır. Tespit edilen CIF değer üzerinden navlun ve sigorta giderleri düşülmek suretiyle FOB ihraç fiyatına ulaşılmıştır.

             (3) Normal değer ile ihraç fiyatının aynı ticari aşamada karşılaştırılmasını teminen FOB ihraç fiyatı ihracatçıların lehine olmak üzere, fabrika çıkış aşaması fiyat olarak kabul edilmiştir.

             (4) Bu şekilde hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

             Zarar, nedensellik ve zararın devamı iddiaları

             MADDE 6 – (1) ÇHC, Endonezya ve Hong Kong’dan ithal edilen şikâyet konusu ürünün fiyatları yerli üreticinin fiyatlarının çok altındadır. Yerli üretim dalı ithalatla rekabet edebilmek amacıyla maliyet altında satış yapmaktadır.

             (2) 2004 - 2008 (6 ay) döneminde Endonezya’dan yapılan ithalat sürekli ve hızlı biçimde artmaktadır. 2008’e kadar Türkiye’ye bu üründe herhangi bir ihracatı bulunmayan Hong Kong ise 2008’de Türkiye pazarına girmiştir ve Hong Kong menşeli ithalat hızla artmaktadır.

             (3) Endonezya menşeli ithalatın yurtiçi pazar payı 2006’da ve özellikle 2008 (6 ay)’de hızla artmıştır. Yerli üretim dalının ise pazar payı 2008 (6 ay)’de düşmüştür.

             (4) 2004 - 2008 (6 ay) döneminde yerli üretim dalının ürün karı sürekli olarak negatif seyretmiştir.

             (5) 2008 (6 ay)’de yerli üretim dalının göstergelerinde önemli bozulmalar meydana gelmiş; iç satışlar düşmüş, ürün zararında önemli bir artış meydana gelmiş, birim maliyetlerde düşüş olmasına karşın birim satış fiyatlarında bu orandan daha fazla bir düşüş gerçekleşmiştir.

             (6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyete konu Endonezya ve Hong Kong menşeli, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli sanayinin ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

             (7) ÇHC’nin gösterge niteliğindeki damping marjı ve fiyat kırılması oranlarının yüksekliği, önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın artarak devam etmesinin ve istatistiki verilerin fiyat bazlı rekabetin ön planda olduğuna işaret ettiği piyasada yerli üretim dalında zararın devam etmesinin muhtemel olduğunu ortaya koymaktadır.

             Gerekçe

             MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu maddeye uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

             (2) Ayrıca, Endonezya ve Hong Kong menşeli söz konusu maddenin dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve yerli üretim dalına zarar verdiğine ilişkin olarak bir damping soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme neticesinde; önleme ve şikayete konu ürünün ÇHC menşeli ithalatına yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması, Endonezya ve Hong Kong menşeli ithalatına yönelik damping soruşturması açılabilmesi için yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından; İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu madde için Yönetmelik’in 35’inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması, Endonezya ve Hong Kong menşeli söz konusu madde için Yönetmelik’in 20’nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturmalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

             Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

             MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 40’ıncı ve 41’inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 11’inci maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5’inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7’nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7’nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 10 – (1) Soruşturmalar için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu maddelerin Müsteşarlıkça bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Anılan tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunmaları halinde kendilerine soru formu gönderilecektir.

             (2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla soruşturma konusu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine (Hong Kong için de ÇHC’nin Ankara’daki temsilciliğine) soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 11 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 10’uncu madde kapsamında sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi ve belgelerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlük’e yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlük’e bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 12 – (1) Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması, vergilerin uygulanması

             MADDE 13 – (1) Soruşturmaya konu ÇHC menşeli ürüne yönelik mevcut önlem, Yönetmelik’in 35’inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

             (2) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, damping soruşturması süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

             (3) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 312 204 77 10

             Faks:+ 90 312 212 87 65 / 212 87 11

             E-posta: damping@dtm.gov.tr

             ucarf@dtm.gov.tr

             Soruşturma başlangıç tarihi

             MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.