17 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27083

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/37)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Evren Zincir İmalat Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “destekli halkalı zincirler” ve “diğerleri (kaynaklı halkalı)” maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 2 – (1) Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde başvuruyu yapan firmanın yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

             Önleme tabi madde

             MADDE 3 – (1) Önleme tabi madde 7315.81 ve 7315.82 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “destekli halkalı zincirler” ve “diğerleri (kaynaklı halkalı)”dır.

             (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

             Mevcut önlem

             MADDE 4 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/23 sayılı Tebliğ (2003/23 sayılı Tebliğ) kapsamında 7315.81 ve 7315.82 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı sırasıyla “demir veya çelikten destekli halkalı zincirler” ile “demir veya çelikten kaynaklı halkalı zincirler” için ÇHC’ye yönelik sırasıyla; 331 ABD Doları/Ton ve 403 ABD Doları/Ton nispetlerinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlem mevcuttur.

             Gerekçe

             MADDE 5 – (1) 23/11/2007 tarihli ve 26709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2007/18 sayılı Tebliğ ile bir NGGS açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

             (2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu maddelere uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu madde için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

             Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

             MADDE 7 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5’inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu maddenin Müsteşarlıkça bilinen Türkiye’deki ithalatçılarına, soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Anılan tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç işbu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunmaları halinde kendilerine soru formu gönderilecektir.

             (2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’deki temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

             Süreler

             MADDE 9 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci madde kapsamında sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi ve belgelerin bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel: +90 312 204 77 18

             Faks:+ 90 312 212 87 65/212 87 11

             E-posta: damping@dtm.gov.tr

             ozdemirme@dtm.gov.tr

             Soruşturma başlangıç tarihi

             MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.