5 Aralık 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27075

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14353

             Ekli "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve

Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/10/2008 tarihli ve 505 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre,  Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                             N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

          M. AYDIN                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                               M. M. EKER

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                         Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                              M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                               E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı      Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE TOPRAK ANALİZİ

YAPTIRILMASINA VE BAMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren çiftçiler, toprak analizi yaptıran çiftçiler ile doğal polinasyonu sağlamak üzere bambus arısı kullanan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Ödeme miktarı

             MADDE 2 – (l) Organik tarım uygulamaları gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı çiftçiler ile iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 20 YTL, toprak analizi yaptıran Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere ise dekar başına 2,5 YTL destekleme ödemesi yapılır.

             (2) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizine ilişkin destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden yapılır.

             (3) Seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bambus arısı kullanan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hakediş belgeleri üzerinden koloni başına 50 YTL destekleme ödemesi yapılır.

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 3 – (l) Bu Karar kapsamındaki ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2'si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş'ye hizmet komisyonu ödenir.

             Denetim

             MADDE 4 – (l) Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, toprak analizi ve bambus arısı kullanımı konularında çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             Cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 5 – (l) İlgili merciler, ödemelere esas teşkil etmek üzere kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere destekleme ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 5488 sayılı Tarım Kanunu, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

             (2) Haksız yere organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi ve bambus arısı desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu şekilde yapılan organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi ve bambus arısı desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir.

             (3) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             (4) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları faaliyeti yapan çiftçilere ait bilgi sistemlerine eksik veya hatalı yapılan veri girişlerinden Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yetkilendirilmiş kontrol ve sertifıkasyon kuruluşları sorumludur.

             Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 6 – (l) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi ve bambus arısı destekleme ödemeleri için alınacak olan çiftçi müracaatlarına yönelik usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak uygulama tebliğleri ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (l) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.