5 Aralık 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27075

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14352

             Ekli "Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/10/2008 tarihli ve 501 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı

          M. AYDIN                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                               M. M. EKER

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı V.

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                               V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ

ÖDENMESİNE DAİR KARAR

 

             Prim ödemelerine esas olacak ürünler

             MADDE 1 – (1) Yurt içinde 2008 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine satış belgesinin ibrazı şartıyla kilogram başına destekleme primi ödenir. Prim miktarları Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

             Finansman

             MADDE 2 – (l) Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye aktarılır.

             Destekleme koşulları

             MADDE 3 – (l) Destekleme priminden kamu tüzel kişileri hariç, 2008 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'nde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

             (2) Başvuru sahibinin toplam prim ödemesinin kontrolünde ÇKS'deki bilgiler dikkate alınır. Prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin ÇKS'de kayıtlı arazisinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler ÇKS belgesini kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerinden alırlar.

             Prim ödemeleri

             MADDE 4 – (l) Prim ödemeleri için başvurular ilgili tarım kredi kooperatifine, tarım kredi kooperatifinin örgütlenmesinin bulunmadığı yerlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuruda bulunanlardan bu kooperatiflere ortaklık şartı aranmaz. ÇKS belgesi ve satış belgeleri tarım kredi kooperatiflerine ibraz edilir. Gerekli kontrol ve hesaplamalar tarım kredi kooperatiflerince yapılmak suretiyle, alıcıların adı-soyadı veya unvanı ile kimlik numarası ve satış tutarlarını da içerecek şekilde düzenlenecek icmaller T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye gönderilir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. gerekli kaynağı Tarım ve Köyişleri Bakanlığından talep eder. Gerekli kaynağın Tarım ve Köyişleri Bakanlığından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye aktarılmasını müteakip, banka tarafından bir gün içerisinde hububat ve baklagil üreticilerini destekleme primi, üreticilerin açmış oldukları hesaba aktarılır.

             (2) Ayrıca, bu icmaller ödemeyi takip eden ay içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

             (3) Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendikleri hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen prim tutarının % 0,3'ü oranında hizmet komisyonu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine, % 0,2'si oranında hizmet komisyonu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ayrıca ödenir.

             Görev ve yetkiler

             MADDE 5 – (l) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, belirtilen amaçlar için tebliğ çıkarmaya ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile protokol yapmaya yetkilidir.

             (2) Prim ödemeleri, üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve tarım kredi kooperatiflerinin alacaklarına mahsup edilemez.

             Denetim

             MADDE 6 – (l) Destekleme primi ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanılır.

             Cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 7 – (l) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

             (2) Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (l) Bu Karar 1/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (l) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.