25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 19/9/2007 tarihli ve 26648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 – (1) GANO’su 2.00'ın altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, GANO’nun en az 0.50 olması gerekir. GANO’su 0.50’den düşük olan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim süresi içerisinde öğrenimine devam eder. GANO’su 0.50 den yüksek olan başarısız öğrenci, başarısız olduğu dersleri ile birlikte bir üst yarıyıl derslerine bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıt yaptırabilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

             “Üst yarıyıllardan ders alınması

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Fakülteye kayıtlı bulunan öğrencilerin ikinci yarıyılın sonundan itibaren üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, GANO’larının en az 0.50 olması gerekir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                              Tarihi                                                                Sayısı

19/9/2007

26648

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                             Tarihi                                                                  Sayısı

21/4/2008

26854