25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesinde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iki yıllık meslek yüksekokulları dışında kalan fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü,

             b) Senato: Üniversite Senatosunu,

             c) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Yaz okulunun amacı

             MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

             a) Öğrencilerin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak, bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak, güz ve bahar yarıyıllarında derslerdeki yığılmaları önlemek,

             b) Öğrencilerin gelecek dönemlere ait dersleri alarak, ilgili mevzuatta öngörülen süreden önce mezun olabilmelerine  imkan sağlamak,

             c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarının Üniversiteye katkılarını sağlamak,

             ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitedeki eğitim-öğretim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak,

             d) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin mezuniyetleri için sınırsız sınav haklarını kullanmalarına imkan sağlamak.

             Öğrenim süresi

             MADDE 6 – (1) Yaz okulu süresi, kayıt ve sınav dönemleri hariç yedi haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için, o dersin ait olduğu dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulu ders programları, ilgili bölümlerce hazırlanır ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

             (2) Yaz okulunda geçen süre, öğrencinin eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

             Derslerin açılması

             MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim sorumluları, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından yaz okulu başlangıcından önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Servis dersleri için dersi veren bölümlerin de görüşü alınır.

             Yönetim

             MADDE 8 – (1) Yaz okulu; her yıl ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından seçilen ve üç öğretim elemanından oluşan Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülür.  Kurula seçilen üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer.

             Öğrenci sayısı

             MADDE 9 – (1) Yaz okulu programlarında; bir dersin açılıp açılmayacağına veya bir ders için kaç öğrencinin müracaatı halinde ders açılabileceğine, öğrencilerden alınacak yaz okulu öğretim ücretinin tespitine, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar verilir.

             Kayıtlar

             MADDE 10 – (1) Kayıtlar; dönem başlamadan önce, ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından yapılır. Öğrenci 12 krediyi aşmamak üzere en çok üç derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders bırakma, ders silme işlemi uygulanmaz.

             (2) Öğrenciler yaz okulunda alt dönemlere ait hiç almadıkları, alıp da devamsız oldukları veya başarısız oldukları derse kayıt olabilirler. Bu durumda ders tekrarı ile ilgili esaslar aynen uygulanır.

             (3) Alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması 2.50 veya daha yüksek olan öğrenciler, bulundukları yarıyıldan en fazla iki yarıyıl sonra olmak üzere, üst yarıyıllara ait dersleri de alabilir.

             (4) Yaz okulundan önceki dönem sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilerin kaydı yapılmaz. Bu durumda olduğu belirlenen öğrencinin önceden kaydı yapılmışsa, kaydı silinir.

             (5) Güz ve bahar yarıyıllarında açılmayan dersler yaz okulunda açılmaz.

              (6) Azami öğrenim süresini tamamlayan ve sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

             Başarı

             MADDE 11 – (1) Yaz okulunda açılan derslerin değerlendirilmesi; 26/10/2006 tarihli ve 26328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Öğrencilere; yaz okulunda açılan derslerin devamından muafiyet hakkı verilmez. Sınavlara herhangi bir nedenle katılmayan öğrencilere mazeretli de olsa mazeret sınav hakkı tanınmaz.

             Mezuniyet

             MADDE 12 – (1) Başka üniversitelerden Üniversiteye yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere; yaz okulunda başardıkları derslerin adını, birim saatini, başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir ve Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Başkanı ile ilgili fakülte/yüksekokul müdürü tarafından imzalanır. Belgenin bir nüshası öğrenciye verilir, diğer iki nüsha ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ücretler

             MADDE 13 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesine göre ders ve sınav ücreti ödenir.

             (2) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri ücretler, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Mezuniyet

             MADDE 14 – (1) Mezuniyet durumunda olan öğrenciler, başarılı oldukları takdirde yaz okulu sonunda diploma almaya hak kazanır.

             (2) Bir öğrencinin herhangi bir nedenle Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde, yaz okulundaki kaydı silinir. Bu durumdaki öğrencinin ödemiş olduğu yaz okulu ücreti iade edilmez.

             Kayıt dondurma

             MADDE 15 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyılların derslerini yaz okulunda alamaz.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,  ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.