25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARINDAN KORUMAYA YÖNELİK ÜRETİM

ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

             “Kaynak liste: Kurum tarafından “birleşik uyarı”ların elektronik ortamda muhafaza edildiği listeyi,

             Birleşik uyarı: Bu Yönetmelik ekinde yer alan ek uyarılardaki metinler ile bu metinlere karşılık gelen ve kaynak listede yer alan metin, fotoğraf, çizim veya resimlerden oluşan uyarıyı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 5 – Üretilen, serbest dolaşıma ve piyasaya arz edilen her bir adet sigara için 1/1/2009 tarihinden itibaren azami 10 mg. zifir, 1 mg. nikotin ve 10 mg. karbon monoksit bırakımı olmalıdır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamulleri dışında kalan tüm tütün mamulleri birim paketinin üzerinde, "Sigara/Tütün içmek öldürür" ile "Sigara/Tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir" şeklindeki iki genel uyarıdan biri ve birleşik uyarılardan biri bulunur.”

             “Piyasaya arzına izin verilen  dumansız tütün mamullerinin birim paketi üzerinde "Bu tütün mamulü sağlığınıza zarar verebilir ve bağımlılık yapar" uyarısı bulunur. Bu uyarı, perakende satışta kullanılan her birim paketin ilave şeffaf ambalajlar hariç en çok görülen yüzeyi üzerine yazılır. Kurum, bu uyarıların ambalaj yüzeyindeki konumunu belirleyebilir.”

             “Bu maddenin ikinci fıkrasına göre gerekli genel uyarı ile dördüncü fıkrasında belirtilen  dumansız tütün mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin en az yüzde otuzunu (%30 unu); ikinci fıkra gereğince basılacak ek uyarı ise aynı tütün mamulünün diğer geniş dış yüzeyinin en az yüzde kırkını (%40 ını) kaplamalıdır. Ancak, sigara dışındaki tütün mamulleri için amaçlanmış ve en görülebilir yüzeyi 75 cm2’yi aşan birim paketlerde, ikinci fıkradaki uyarılar her bir yüzeyin en az 22,5 cm2’sini kaplamalıdır.”

             “Birleşik uyarıların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Ağızdan kullanım için tütünün piyasaya arzı yasaktır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan birleşik uyarılar yerine 31/12/2009 tarihine kadar Ek-1 de tanımlanan ek uyarıların uygulanmasına devam olunur. Kurum 31/12/2009 tarihinden önce birleşik uyarılara geçilmesine izin verebilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 3 – Kaynak liste Sağlık Bakanlığının uygun  görüşü alınarak en geç 31/5/2009 tarihine kadar belirlenerek  Kurum internet sitesinde ilan edilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 4  – 1/1/2009 tarihinden önce Kurumca Mamulat Bazında Satış İzin Belgesi verilen sigaralardan zifir bırakım miktarı 5 inci maddede belirtilen azami zifir bırakım miktarından fazla olanlar 31/10/2009 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve en geç 31/12/2009 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol  Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.