25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZLARININ

İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Standardları Enstitüsünün merkez ve taşra teşkilatındaki taşınır ve taşınmazlarının idaresinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Standardları Enstitüsünün merkez ve taşra teşkilatındaki taşınırlarının satışı ile taşınmazlarının satışı ve kiraya verilmesi işlemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsünün Kuruluş Kanununun 14 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Genel Kurul: Enstitü Genel Kurulunu,

             b) İdare/TSE/Enstitü: Türk Standardları Enstitüsünü,

             c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayıyla tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

             ç) İhale yetkilisi/Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

             d) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

             e) Kiraya verme: Taşınmazların ve hakların kiraya verilmesini,

             f) Merkez: Enstitünün Ankara merkez teşkilatını,

             g) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

             ğ) Satış: Taşınır veya taşınmazların satışını,

             h) Sözleşme: İdare ile istekli arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

             ı) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

             i) Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

             j) Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine ekli taşınır kod listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları,

             k) Taşınmaz: TSE mülkiyetinde bulunan arazi, arsa, bina ve benzeri taşınmaz değerleri,

             l) Taşra: Enstitünün merkez dışındaki birimlerini,

             m) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,

             n) Üst Yönetici: TSE Başkanını,

             o) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

             ö) Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

             Açıklık ve rekabetin sağlanması

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, açıklık, rekabet, eşit muamele, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik esastır.

             TSE mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satılması

             MADDE 6 – (1) TSE mülkiyetindeki taşınırların satış işlemlerinde bu Yönetmelikte öngörülen ihale usulleri uygulanır.

             (2) TSE mülkiyetindeki taşınmazların satılması işleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Genel Kurulca verilecek yetkiye istinaden Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle Yönetmelikte yazılı usul ve esaslara göre yapılır.

             TSE mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesi

             MADDE 7 – (1) TSE mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesi, Yönetim Kurulunun onayıyla, bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslara göre yapılır.

             İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler

             MADDE 8 – (1) Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;

             a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

             b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

             c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

             ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

             d) İşin gereğine göre şartnamelerde belirtilen diğer belgeleri vermeleri,

             e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

             şarttır.

             İhalelere katılamayacak olanlar

             MADDE 9 – (1) TSE ihalelerine;

             a) Enstitü personeli, Enstitü organlarının; Genel Kurul, Teknik Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve İhtisas Kurullarının Başkan ve üyeleri ile eşleri, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

             b) (a) bendinde belirtilen şahısların ortakları (halka açık anonim şirketler hariç),

             c) Enstitüde çalışmakta iken ayrılan ve ayrıldığı tarih ile ihalenin yapılış tarihi arasında 3 yıldan az süre bulunan TSE eski personeli,

             ç) Geçici ve/veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

             d) İhale yetkilisi kişiler, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek ve sonuçlandırmakla görevli olanlar,

             doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

             (2) Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren istekli üzerinde ihale kalmış ise ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme fesh edilerek kesin teminatı irat kaydedilir ve yapılacak yeni ihale ve sözleşme sonucu meydana gelecek TSE zararları kendilerinden tahsil edilir.

             Yasak fiil veya davranışlar

             MADDE 10 – (1) İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

             a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

             b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

             c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

             ç) İhalelerde, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermek.

             d) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.

             Şartnameler

             MADDE 11 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri İdarece hazırlanır.

             (2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

             a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

             b) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sayfa ve sıra numaraları ve fiilî durumu, taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiilî durumu,

             c) Tahmin edilen bedel, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

             ç) Teslim şekli ve şartları,

             d) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,

             e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

             f) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu,

             g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ihale yetkilisince, onaylanacağı veya feshedilebileceği,

             ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

             h) Ödeme yeri ve şartları,

             ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

             (3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonu, İdareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 17 nci madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

             (4) İhalelerin en elverişli şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranabilir. Bunun tespitine yarayan belgelerin neler olduğu şartnamelerde gösterilir.

             (5) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre İdarece takdir edilen bir bedel karşılığında isteyenlere verilir ya da İdarede bedelsiz görülebilir.

             (6) İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

             İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

             MADDE 12 – (1) İhaleye konu olan taşınır ve/veya taşınmazların işlem gördüğü dosyaya; onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.

             Taşınmazlarda tahmin edilen bedel tespiti

             MADDE 13 – (1) Tahmin edilen bedel, İdarece tespit edilir veya ettirilir ve ihale komisyonunca karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

             (2) Ancak bu bedel;

             a) Satışta; taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden,

             b) Kirada; ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden,

             az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.

             (3) İdarece bedel tespit ve takdir edilirken gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılabilir.

             (4) Tahmin edilen bedel; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine tespit ettirilebilir. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alınır.

             (5) İdarenin mülkiyetinde veya tahsisinde olan taşınmazlarda kamu hizmeti için münhasıran büfe, kantin, kuaför, çay ocağı gibi kiraya verilecek yerlerin tahminî kira bedeli, yukarıdaki hükümlere tabi olmaksızın ilgili idare yetkililerinden alınacak bilgiler de göz önünde tutularak İdarece tespit edilir.

             Taşınırlarda tahmin edilen bedel tespiti

             MADDE 14 – (1) Tahmin edilen bedel, İdarenin kuracağı bir kıymet takdir komisyonu eliyle tespit edilir veya hizmet alımı suretiyle tespit ettirilir. Tahmin edilen bedelin ne şekilde tespit edildiği bir hesap tutanağında gösterilir. Tahmin edilen bedelin doğruluğu, gerektiğinde ihale komisyonunca da tahkik ettirilebilir. Satışa konu taşınırın ekonomik değerini yitirmiş olmasından dolayı bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda Üst Yöneticinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan teklif alınarak pazarlık usulüyle satışı gerçekleştirilir.

             Onay belgesi

             MADDE 15 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

             (2) Onay belgesi, İdarece hazırlanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

             İhale komisyonları

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki usul ve esaslar çerçevesinde; ihale yetkilisi; ikisi ihale konusu işin uzmanı, biri muhasebe veya malî işlerden bir personel olması şartıyla, TSE personelinden en az beş kişiyi, biri komisyon başkanı olmak üzere, yedek üyeleri de belirleyerek ihale komisyonu olarak görevlendirir.

             (2) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

             İhalenin ilanı

             MADDE 17 – (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

             a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

             1) İhalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

             2) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

             b) İdare, pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler için işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

             (2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.

             (3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığıyla da duyurulabilir.

             İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

             MADDE 18 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

             a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı,

             b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

             c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

             ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,

             d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

             e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

             Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan

             MADDE 19 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hâllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı usulle ilan olunur.

             İlanın uygun olmaması

             MADDE 20 – (1) 18 inci ve 19 uncu maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

             (2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede İdarenin yararı varsa, ihale ve sözleşme Üst Yöneticinin onayıyla geçerli sayılabilir.

             İhalenin tatil gününe rastlaması

             MADDE 21 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

             Tekliflerin açılma zamanı

             MADDE 22 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

             Geçici teminat

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tahmin edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere işin niteliğine göre harcama yetkilisi tarafından belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.

             Teminat olarak kabul edilecek değerler

             MADDE 24 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

             a) Tedavüldeki Türk parası,

             b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

             c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

             ç) Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından TSE veznesine makbuz karşılığında yatırılması mecburi olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınmaz.

             (2) Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra TSE veznesine teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise imza karşılığı hemen geri verilir.

             (3) Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektubu kabul edilemez. İstekli, teminatların TSE’de kaldığı süre için faiz talebinde bulunamaz.

            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

             İhale usulleri

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;

             a) Kapalı teklif usulü,

             b) Açık teklif usulü,

             c) Pazarlık usulü,

             uygulanır.

             Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması

             MADDE 26 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

             (2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

             (3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

             (4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

             Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi

             MADDE 27 – (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İdarenin açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

             (2) İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

             Kapalı teklif usulünde dış zarfların açılması

             MADDE 28 – (1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilip verilmediği kontrol edilir. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

             (2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunun bulunduğu iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katılamazlar.

             Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması

             MADDE 29 – (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler okunur ve bir listesi yapılır. Bu liste, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

             (2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veyahut 26 ncı madde hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

             (3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.

             (4) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

             (5) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

             Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

             MADDE 30 – (1) 29 uncu madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

             a) İhalenin yapıldığı, ancak harcama yetkilisinin onayına bağlı kaldığı,

             b) İhalenin yapılmadığı,

             hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

             Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması

             MADDE 31 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.

             Açık teklif usulünün uygulanması

             MADDE 32 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

             (2) Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşmış olmak şartıyla 26 ncı madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

             (3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

             Açık teklif usulünde ihale

             MADDE 33 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

             (2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

             (3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir.

             (4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

             (5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

             Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması

             MADDE 34 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 30 uncu maddeye göre karara bağlanır.

             Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması

             MADDE 35 – (1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.

             Pazarlık usulünde ihale

             MADDE 36 – (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

             (2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

             İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

             MADDE 37 – (1) İdare, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihale konusunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen veya bölümler halinde ihale etmekte serbesttir. İdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ayrıca duyurulur.

             Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

             MADDE 38 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

             (2) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

             İhale kararlarının kesinleşmesi

             MADDE 39 – (1) Komisyonlarca karara bağlanan ihalelerden; her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile tespit edilen parasal sınıra kadar olan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde harcama yetkilisinin, bu miktarı aşanlar ise aynı süre içinde Üst Yöneticinin onay veya ret kararı ile kesinleşir.

             Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

             MADDE 40 – (1) Kesinleşen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

             İhalede hazır bulunmayan istekliler

             MADDE 41 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme

             İhalenin sözleşmeye bağlanması

             MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

             (2) Peşin satışlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.

             Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler

             MADDE 43 – (1) İlk yıl kira bedeli, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ile büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

             Kesin teminat

             MADDE 44 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. Ancak, satış ihalelerinde kesin teminat alınmaz.

             (2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği hâlde bu zorunluluğa uymaması durumunda, protesto çekmeğe ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat İdareye gelir kaydedilir.

             (3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

             (4) Sözleşmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.

             Kesin teminatın geri verilmesi

             MADDE 45 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.

             Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu

             MADDE 46 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde müşteri, 39 uncu maddeye göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

             (2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

             (3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat İdareye gelir kaydedilir.

             İdarenin görev ve sorumluluğu

             MADDE 47 – (1) İdare, 46 ncı maddede belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınır ve taşınmazların satışında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, kiraya verilen taşınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

             (2) Tebligatın, 40 ıncı maddede belirtilen sürede yapılmamasından dolayı İdarenin zararına sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

             Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması

             MADDE 48 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya kiraya verilen taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

             (2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilmez.

             Müşterinin birden fazla olması hâli

             MADDE 49 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkûm olması gibi hâller sözleşmenin devamına engel olmaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Taşınır ve Taşınmaz Satışı

             İhale usulleri

             MADDE 50 – (1) Her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık usulüne göre satılamaz.

             Taşınır ve taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi

             MADDE 51 – (1) Müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazlar ile tescili mümkün olan taşınırları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Taşınmazların Kiraya Verilmesi

             İhale usulleri

             MADDE 52 – (1) Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık usulüyle kiraya verilemez.

             (2) Aşağıda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı İdarece belirlenerek pazarlık usulüyle kiraya verilebilir.

             a) Enstitü mülkiyetindeki taşınmazlar, tahsisli taşınmazlar ile kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi,

             b) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,

             c) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,

             ç) Baz istasyonları ile radyo ve televizyon vericileri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

             d) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi.

             Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi

             MADDE 53 – (1) Fuar, panayır, sergi, gezici tiyatro, lunapark, konser, şantiye, toplantı, seminer yerleri gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması talep edilen taşınmazlar, isteklisine, birden fazla isteklisi olması hâlinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale edilir.

             Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi

             MADDE 54 – (1) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.

             (2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi hâlinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar İdareye gelir kaydedilir.

             (3) Kira sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde, kiracıdan cari yıl kira bedeli tutarında ayrıca tazminat alınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

             İhalelere katılmaktan geçici yasaklama

             MADDE 55 – (1) 10 uncu maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa bunları yapanlar İdarece, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

             (2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

             (3) Yasaklama kararları, İdare tarafından Resmî Gazete’de ilan edilir.

             (4) Haklarında yasaklama işlemi yapılmış kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

             Görevlilerin sorumluluğu

             MADDE 56 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

            

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Zam, indirim ve değişiklik teklifleri

             MADDE 57 – (1) Teklifler verildikten sonra, isteklilerin zam, indirim ve değişiklik teklifleri kabul edilmez.

             Teklif hazırlama giderleri

             MADDE 58 – (1) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

             Müşterinin vergi yükümlülüğü

             MADDE 59 – (1) Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim harçlar ve diğer sözleşme giderleri müşteriye aittir.

             Hüküm bulunmayan hususlar

             MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; taşınırların satışına ilişkin hususlarda 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, taşınmazları ilgilendiren hususlarda ise 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 61 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Standardları Enstitüsü Başkanı yürütür.