25 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27065

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No: 299 

- K A R A R -

 

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 26/04/2008 tarihli yazıda, aynen; “22 Mart 2008 tarihli, 26824 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 5749 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 298 sayılı Kanunun “Seçmen Kütükleri” kısmında önemli değişiklikler yapıldığından, Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğünün 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinden önce askıya çıkartılarak güncelleştirilmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır.

 

Bu nedenle; 298 sayılı Kanun ile diğer seçim kanunlarının, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun hükümlerinin ve bu Kanuna bağlı olarak adres kayıt sistemine ilişkin nüfus müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin ve ayrıca önceki seçimlerde düzenlenen güncelleştirme genelgelerinin de birlikte incelenerek, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yurt genelinde bir güncelleştirme işleminin yapılması hususunda gerektiğinde bir komisyon çalışması yapılması ve sonucunda bir karar verilmesi takdirlerinize arz olunur.” denilmiş olmakla, oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan genelge taslağı incelendi;

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesinde; mahalli idareler seçimlerinin, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılacağı öngörülmüştür.

 

Buna koşut olarak ta, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinde; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmü yer almaktadır.

 

29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinden önce askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listeleri; Kurulumuzca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.

 

Bu nedenle, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi, yurt genelinde güncelleştirme işleminin yapılması hususunda 298 sayılı Kanun ile diğer seçim kanunlarının, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerinin ve bu Kanuna bağlı olarak adres kayıt sistemine ilişkin nüfus müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin ve ayrıca önceki seçimlerde düzenlenen güncelleştirme genelgelerinin de birlikte incelenerek, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici - 18 inci maddesi gereğince, güncelleştirmenin hangi esaslara göre yapılacağını gösterir ekteki genelgenin Örnek: 140/I olarak kabulü uygun bulunmuştur.

 

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

 

1 - 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinden önce askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Kurulumuzca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna,

 

2 - Bu listelerin 26 Kasım 2008 Çarşamba günü saat: 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 05 Aralık 2008 Cuma günü saat: 17.00’de askıdan indirilmesine,

 

3 - Ekli genelgenin bu karar metnine dahil olduğuna,

  

4 - Karar örneği eki genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

 

5 - Karar örneği ve eki genelgenin Resmi Gazetede yayımlanmasına,

 

24/11/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

                                Başkan                                                Üye                                                             Üye

                    Muammer AYDIN                                  Hasan ERBİL                                               Necati SÖZ  

 

                                   Üye                                                   Üye                                                             Üye

                         Hüseyin EKEN                            Bahadır DOĞUSOY                                       Mehmet KILIÇ

                                   Üye                                                   Üye                                                             Üye

                       Kırdar ÖZSOYLU                             Sadri BOZKURT                                M. Zeki ÇELEBİOĞLU


 

 

 

SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ USUL VE

ESASLARINI GÖSTERİR

G E N E L G E

(Örnek: 140/I)

 

 

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

 

MADDE 1 -  Bu genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 28., 33., 35., 36 ve 40. maddelerinin “Seçmen Kütükleri” kısımlarında 5749 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS)’ne aktarılmış olması nedeniyle, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) kapsamında yürütülecek güncelleştirme işlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaşlara ve görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un geçici 18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi, askı süresi, itirazlar, seçmen niteliğini yeni kazanmış olanlar, yerleşim yeri, kimlik bilgisi, olay  bilgisi değişenler (vatandaşlık durumu gibi) ile yer değiştirenlerin listeye yazılmaları, askerde bulunanların, adres kayıt sistemine göre ikamet adresi yurtdışı olanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların ve diğer yasal nedenlerle oy kullanamayacak olanlarla, ölenlerin listeden çıkarılmaları ve böylece listelerin kesinleştirilmesi işlemlerine ilişkin esasları kapsamaktadır.

 

 

ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ

        

MADDE 2 - Güncelleştirme; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapılıp seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilerek, askıya çıkarılması suretiyle yapılır. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü alınarak ilgili muhtarlıklara asılmak üzere gönderilir.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILMA YERİ, ASKI SÜRESİ, ASKIDAN İNDİRME

 

MADDE 3 - Muhtarlık bölgesi askı listeleri 26/11/2008 Çarşamba günü saat 08.00'de, muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan edilir.

 

İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı gün ve takip eden her iki günde bir belediye, varsa zabıta hoparlörü ile halka duyurur. Bu duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.

 

Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.

 

   Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir.

 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 05/12/2008 Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.

 

ASKI YERİ GÖREVLİSİ

 

MADDE 4 - İlçe seçim kurulu başkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, mahalle ve köy muhtarı veya ihtiyar heyeti/meclisi üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu başkanlığınca belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeleri yok ise Kaymakamlıkça görevlendirilen kişi yukarıda yazılan işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR

 

MADDE 5 - Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan Türkiye’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için;

 

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen,

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

d) Olay bilgisi değişen (vatandaşlık durumu gibi),

Türk Vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olunabilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne,

e) Askerlikten terhis olanlardan listede kaydı bulunmayan (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),

f) Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı olup da, yasaklılık süresi sona eren,

Türk Vatandaşları ise, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

başvurabilirler.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

 

MADDE 6 -

a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,       

b) MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olupda, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) bulunmayanlar,

c) Silâh altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, izinli olsalar bile,

listelere yazılamazlar.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE  KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK / DÜZELTME YAPILMASI VE YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

 

MADDE 7 -

A) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan bilgilere göre seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların seçmen kütüğüne dönüştürülmesinden sonra;

a) Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan,

b) Askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden,

kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanlar ilgili nüfus müdürlüğüne veya nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına da müracaat edebilirler.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

Öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini yaptırırlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına da müracaat edebilirler.

Askı süresi içerisinde, yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından MERNİS seçmen sorgulama (SEC_12) ekranı kullanılarak sorgulama yapılır ve gerektiğinde genelgenin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde araştırma, kontrol ve değerlendirme yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

 

B) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesinde öngörülen seçimlerin, “başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, askı süresi içinde seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 46., 47. ve 50. maddelerinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları dikkate alınmayacaktır.

        

ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS)  DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İŞLENMESİ

MADDE 8- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 16/12/2008 Salı günü saat 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ VEYA DONDURULMASI

MADDE 9 -

A) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 05/12/2008 saat: 17:00’de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden askı süresi olan 26/11/2008 ile 05/12/2008 tarihleri arasında ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

  

B) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 05/12/2008 saat 17:00’de, seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığından topluca alınarak, asker kişilere ait seçmen kütüğündeki kayıtlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce dondurulur.

 

C) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;

a) Silâh altında bulunan er ve erbaşların,

 

b) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlerin,

 

c) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,

 

kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 16/12/2008 Salı günü saat: 17:00’ye kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

 

ÖZÜRLÜ SEÇMENLERİN MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNDE GÖSTERİLMESİ

MADDE 10 - 298 sayılı Kanun’un değişik 74. maddesi uyarınca, özürlü seçmenlerin durumları seçmen kütüğünde güncellenmiş ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde gösterilmiştir.

  

Ancak, askıya çıkarılmış listelerde özürlü olduğu gösterilmemiş olan seçmenler özürlü olduğuna ilişkin resmi belge ile ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurur. Başvuru sonucu ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından, ilgilinin kaydında SEC_003 ekranı kullanılarak “Özürlü” kutusu işaretlenir.

 

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE KİMLERİN, NASIL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

 

MADDE 11 - Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilirler.

 

Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

 

Muhtarlık bölgesi askı listelerine;

 

A) Siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri parti yetkilileri;

 

aa)     O ilçede oturan tüm seçmenlerle,

 

bb)    Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örnek: O muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazılımı gibi),

 

cc)     Herhangi bir nedenle bir seçim çevresinden diğerine mükerrerlik teşkil etmese bile toplu – hileli biçimde nakiller,

 

                                       ile ilgili olarak,

 

B) Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,

 

          itirazda bulunabilirler.

 

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç alınmaz.

 

İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

 

Kimliğin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.

 

 Yukarıdaki belgelerden olupda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayanlara itibar edilmez.

 

Yerleşim yerinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak resmi nitelikteki onaylı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.

 

Bilgisayar ortamında alınan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce kullanıma sunulan MERNİS/KPS kayıtları resmi belge sayılır.

 

Listelere siyasi parti adına itirazlarda ise, itiraz eden kişinin yetkili olduğuna ilişkin belge aranır.

 

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

 

İtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi verilir. İlçe seçim kurulu başkanının bulunmaması halinde itiraz alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da itiraz dilekçesi verilebilir. Cumhuriyet Savcısı itirazın kayıt işlemini  yaparak hemen ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

 

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde 26/11/2008 ile 05/12/2008 tarihleri arasında gerçekleşen tüm değişiklikler (yerleşim yeri, kimlik bilgisi, olay bilgisi (vatandaşlık durumu gibi), adresi değişenler) ve askı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile listeden çıkarılmalarına ve kayıtlarının dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek 17/12/2008 Çarşamba günü askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir ve o ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına da alındı belgesi karşılığında verilir.

 

Askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilen ve siyasi partilere tebliğ olunan bu listelere karşı askıdan indiriliş tarihi olan 18/12/2008 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar siyasi parti yetkilileri ile ilgililer tarafından itirazda bulunulabilir. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilir/tebliğ edilir.

 

 

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ

 

MADDE 12- İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren iki iş günü içinde itirazları kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri kesinleşir.

 

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilgili ilçe seçim kurulu başkanı bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, bu durumla ilgili bir karar verilmeden önce nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve durumu ilgili siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde hileli veya toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler.

 

A - Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanınca kendiliğinden (re’sen);

     

a) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,

 

b) İlgili kurum ve kuruluşlardan elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi bulunup bulunmadığı veya adına faturası olup olmadığı,

 

c) Oturduğu yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı bulunup bulunmadığı,

 

araştırılarak, itiraz olunan seçmen ile ilgili olarak nüfus müdürlüğünce beyanda şüphe sonucunda, araştırma yapılmış ise yapılan araştırmaya ilişkin tüm belgeler getirtilip gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu başkanınca yapılarak, bu durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağına karar verilir ve seçmenin, ilçe seçim kurulu başkanlığının görev alanı dışındaki başka bir muhtarlık bölgesinde oturduğunun belirlenmesi halinde, belirlenen yeni yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer seçmen kütüğüne seçmen kaydının yapılabilmesi için alınacak karar, belgeleriyle birlikte bilgi için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına ve gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilir.

 

B - Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olanlardan,

 

a) Silah altında bulunan er ve erbaşlara,

 

b) Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlere,

 

c) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere,

 

 

karşı yapılan itirazlar, bu genelgenin 9. maddesi çerçevesinde, ilçe seçim kurulu başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 20/12/2008 Cumartesi günü saat: 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır.

 

   C - Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın listeye ilave edilmelerine ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilir ve listeye ilave edilerek  verilecek karar belgeleriyle birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.

 

 

ÖDENECEK ÜCRETLER

         

MADDE 13-

 

a) Bu genelgemizde belirtilen tüm iş ve işlemler, öncelikle seçim kurulu başkanı olan hakimlerin gözetim ve denetiminde gerçekleştirileceğinden, ayrıca güncelleştirme döneminde itiraz üzerine inceleme ve araştırma yapılıp  sonucuna göre karar verme görevi de ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimler tarafından yerine getirileceğinden, askı süresince yapılan ve yine güncelleştirme işlemleri ile askı süresinden sonra yapılacak tüm çalışmalar da göz önünde bulundurularak,

 

İlçe Seçim Kurulu Başkanlarına;

 

Seçmen sayısı 25.000’e kadar olan ilçelerde en çok (4),

Seçmen sayısı 50.000’e kadar olan ilçelerde en çok (6),

Seçmen sayısı 75.000’e kadar olan ilçelerde en çok (8),

Seçmen sayısı 100.000’e kadar olan ilçelerde en çok (10),

Seçmen sayısı 150.000’e kadar olan ilçelerde en çok (12),

Seçmen sayısı 200.000’den fazla olan ilçelerde en çok (14),

 

b) Seçmen kütük bürosu personeline ise, ancak hafta sonu ve resmi tatillerde yapacakları çalışmaları karşılığında,

 

gündelik ödenir.

 

c) Askı süresinde muhtarlık bürolarında güncelleştirme nedeniyle yapılacak çalışmalardan dolayı, askı yeri görevlisi olarak görev ifa edecek olan muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir nedenle muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi - heyeti üyelerinden bir tanesine yapacakları çalışmaları karşılığında, 26/11/2008 - 05/12/2008 tarihleri arasında kalan hafta sonlarını (Cumartesi – Pazar) kapsayacak şekilde, Kurulumuzun 17/07/2008 tarihli ve 220 sayılı ücret kararının 1/B. maddesinde Askı Yeri Görevlileri için belirtilen 35,00 -YTL gündelik miktarı üzerinden ücret ödenir.

 

MADDE 14 - Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 24/11/2008 gün ve 2008/299 sayılı kararı ile Örnek:140/I olarak kabul edilmiştir.