22 Kasım 2008 Tarihli ve 27062 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5811  Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14305  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirket Kurmasına ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesine Dair 28/7/1988 Tarihli ve 88/13180 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2008/14306  Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

2008/14318  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)