22 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27062

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14306

             Ekli “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 10/11/2008 tarihli ve 4130 sayılı yazısı üzerine, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                           K. TÜZMEN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                          N. EKREN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı V.

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                        M. BAŞESGİOĞLU                    B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                           N. ÇUBUKÇU                         V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı V.      Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI

KURULMASI HAKKINDA KARAR

             Kuruluş ve merkez

             MADDE 1 – (1) Aşağıda kapsadığı iller ve karşılarında merkezleri gösterilen Düzey 2 bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmuştur.

 

DÜZEY 2 BÖLGESİ

KAPSAMDAKİ İLLER

MERKEZ

TR10

İstanbul

İstanbul

TR52

Karaman, Konya

Konya

TR83

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Samsun

TRA1

Bayburt, Erzincan, Erzurum

Erzurum

TRB2

Bitlis, Hakkari, Muş, Van

Van

TRC1

Adıyaman, Gaziantep, Kilis

Gaziantep

TRC2

Diyarbakır, Şanlıurfa

Diyarbakır

TRC3

Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

Mardin

 

             Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili

             MADDE 2 – (1) Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda toplam yüz üyeden oluşur. Kalkınma kurulunda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları temsil edilir.        

             (2) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için ise 15 üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle Ek-1 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

             (3) İli temsil edecek kuruluşlar ile bunların temsilci sayılarını gösteren kalkınma kurulu listeleri, Ek-2 sayılı tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. Bu belirlemede, ilgili valilik görüşleri ile söz konusu kuruluşların; il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri, ilin ve bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınmıştır.

             Kalkınma kurulu üyeliği

             MADDE 3 – (1) Kalkınma kurulu üyeleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için görev yaparlar. Bu sürenin sonunda veya ihtiyaç hasıl olduğunda Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir.

             (2) Kalkınma kurulunda temsili öngörülen kurum ve kuruluşlar, kalkınma kurulunda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve istenecek diğer kişisel bilgileri, bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde valiliklere bildirirler. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.

             (3) Söz konusu kurum ve kuruluşların kalkınma kurulunda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin, genel sekreterin görevlendirilmesine kadar ise ilgili valiliğin onayıyla, en üst düzey temsilciler yerine üye olarak görev yapabilirler.

             (4) Kalkınma kurulu üyelerinden birinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa ve her halükarda toplam altı defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan üyelerin üyelikleri de kendiliğinden düşer. Boşalan üyelikler için yeni üye, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve Ajansa bildirilir. Bu süre içerisinde yeni üye bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulu üyeliği sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla Ek-3 sayılı tabloda belirtilen yedek üyelerce tamamlanır. Bu Kararda asil üyeler için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır.

             (5) Kalkınma kurulu üyeleri sadece bir kuruluşu temsil eder. Kalkınma kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

             Azami personel sayısı

             MADDE 4 – (1) Ajanslarda ilk takvim yılı için en fazla otuz uzman personel ve altı destek personeli olmak üzere toplam otuzaltı personel istihdam edilir. 

             Yürürlükten kaldırılan hükümler ve diğer hususlar

             MADDE 5 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile aynı Kararın ekinde yer alan TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının İller ve Kuruluşlar İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin Tablo yürürlükten kaldırılmıştır.

             (2) Bu Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma ajansları hakkında da uygulanır.

             (3) 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma ajanslarındaki kalkınma kurulu üyelerinin görevi, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu ajanslarda ikinci fıkra uyarınca oluşturulacak  kalkınma kurulu, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisinin başkanlığında ilk toplantısını yapar.

             Tereddütlerin giderilmesi

             MADDE 6 – (1) Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız