21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 12/3/2003 tarihli ve 25046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Rektör, Üniversitenin en üst akademik yöneticisidir.

             (2) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

             (3) Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü takdirde atanmasındaki usulle Rektörü görevden alabilir.

             (4) Rektörlerin yaş haddi 67’dir. Ancak, Rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.

             (5) Rektörün görevleri şunlardır:

             a) Üniversitenin bütçesini hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına ve denetimine sunmak,

             b) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirleyip akademik çalışmaların en üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

             c) Yukarıda belirtilen görevler dışında ilgili diğer mevzuatla verilen yetkiler ile Mütevelli Heyetinin verdiği görevleri yapmak.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak atanmaları için Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Rektör yardımcıları atandıkları usule uygun olarak görevden alınabilir.

             (2) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır. Rektörün iki haftadan fazla görevi başında bulunamayacağı durumlarda Mütevelli Heyetine bilgi vermesi gerekir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 21 – (1) Öğretim elemanları, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır.

             (2) Öğretim elemanlarının seçilmesinde ve atanmasında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartların yanında Mütevelli Heyetinin akademik yönden gerekli gördüğü diğer şartlar da aranır.

             (3) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, Üniversitede görev alamaz.

             (4) Öğretim elemanlarının akademik ünvanlara ilişkin yükselmeleri, 2547 sayılı Kanunda  öngörülen ve ilgili mevzuatta belirtilen usullere tabidir. Öğretim elemanlarına aylık ve diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003 tarihli ve  4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

             (5) Öğretim elemanlarının; Üniversitenin gelecek yıllardaki ihtiyacı için yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi, yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Türkiye’de görevlendirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve Senato kararları çerçevesinde  yürütülür

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.