21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve Kapsam    

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaşar Üniversitesi tarafından yapılacak mal ve hizmet alımı, kiralama, satınalma ve inşaat işlerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, Yaşar Üniversitesi tüzel kişiliği tarafından yerine getirilecek alım, satım, hizmet, yapım, kira, taşıma ve benzeri mal ve hizmet satın almaya ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Genel Sekreter: Yaşar Üniversitesi Genel Sekreterini,

             b) Mütevelli Heyeti: Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             c) Müdür ve Müdürlükler: Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki İdari Müdür ve Müdürlükleri,

             ç) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

             d) Satın Alma Komisyonu:  Satın alma ve ihale komisyonunu,

             e) Üniversite: Yaşar Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma İşlerinde Yetkili Organlar ve Satın Alma Usulleri

             Mütevelli heyeti

             MADDE 4 – (1) Tüm satın alma işleri Mütevelli Heyetinin, her öğretim yılı başında onaylayacağı bütçe ve esaslar çerçevesinde, Rektöre tanımış olduğu harcama yetkisi ile sınırlı olarak gerçekleştirilir. Satın almanın sorumluluğu ve onayı Rektörün yetkisindedir.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen şartlarla gerçekleştirilemeyen işler, Mütevelli Heyetinin onayı alınarak yerine getirilebilir.

             Satın alma komisyonu

             MADDE 5 – (1) Üniversite Satın Alma Komisyonu; Rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter veya genel sekreter yardımcısı, muhasebe müdürü, finansman müdürü, satın alma müdürü ve satın almayı talep eden ilgili birim yöneticisinden oluşur.

             (2) İnşaat satın alma işlerinde yukarıda belirtilen kişilere ek olarak ihtiyaç duyulduğunda Rektör tarafından uygun görülecek teknik elemanlar Satın Alma Komisyonuna ilave edilebilir.

              Satın alma kararı işlemleri

             MADDE 6 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:

             a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,

             b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş,

             c) Satın alınmasına karar verilen mal/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,

             ç) Teklif veren firmaların isimleri, tekliflerindeki birim fiyatlar ve toplam tutarlar.

             Satın alma esasları

             MADDE 7 – (1) Her satın alma işleminde Üniversite menfaatleri gözönünde bulundurulmak suretiyle, en az üç firmadan teklif alınır.

             (2) Satın almanın mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gözetilerek yapılması gerekir.

             (3) Satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun teklifte bulunma gibi koşullar  tercihte gözönünde tutulur.

             (4) Satın alma talebinin belirli nitelikleri, teknik özellikleri ve markayı içermesi durumunda satın alma, doğrudan pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir.

             (5) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usullerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı,  ilave ve benzeri işler için gereken satın alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmaksızın devam ettirilebilir, bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar almaya gerek duyulmaz, satın alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

             İhaleye katılamayacak olanlar

             MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, ihale işlemlerine katılamazlar:

             a) Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Rektör, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı üst düzey yöneticileri; üniversiteden aylık ve ücret alan kurum mensupları ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

             b) İhale kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan (bu derece dahil) ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

             c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler; sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler ile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

             ç) Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)  kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, ortakları, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler,

             d) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak genel katma ve özel bütçelerle idare olunan müesseselerin ihaleleri ile hususi kanunlarla kurulmuş bankalar.

             Satın alma usulleri

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara; ihale, kapalı veya açık teklif usulleri, davet yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve diğer usullerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Satın Alma Komisyonunun yetkisi dahilindedir.

             (2) Satın Alma Komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde Üniversiteye gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir; değerlendirme sonucunda satın almaya karar verip vermemekte serbesttir; bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı erteleyebilir veya iptal edebilir.

             (3) Satın alma işlemlerinde Satın Alma Müdürlüğü tarafından düzenlenecek satın alma kararının satın alma komisyonu üyeleri tarafından imzalanmasıyla satın alma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler

             Satın alma talepleri

             MADDE 10 – (1) Üniversite birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti satın alma istek formunu doldurarak satın alma müdürlüğüne gönderirler. Toplanan tüm satın alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok seviyeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü de yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler için; satın alma müdürlüğünce, Rektör tarafından belirlenen takdir ve yetki limitleri dahilinde satın alma işlemi başlatılır.

             Acil durumlarda satın alma işlemleri

             MADDE 11 – (1) Acil durumlarda satın alma işlemleri, satın alma müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda doğrudan yürütülür. Üniversitede meydana gelebilecek ve anında müdahale edilemediğinde maddi-manevi zarar doğurabilecek veya öğretimi aksatabileceği için satın alma usullerinin uygulanmasının beklenemeyeceği olaylar acil durum olarak kabul edilir.

             (2) Acil olaylardaki takdir yetkisi Rektöre aittir; bu satın almalarda satın alma usulleri aranmaz.

             Toplu satın alma işlemleri

             MADDE 12 – (1) Alınan her türlü sarf malzemesi, gerektiğinde haftalık veya aylık olarak toplu satın alma kararlarına da bağlanabilir. Bu işlemler satın alma müdürlüğünün yetkisi dahilinde gerçekleştirilir.

             Satın alma istek formunda bulunması gereken bilgiler

             MADDE 13 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

             a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası,

             b) Tarih,

             c) Satın alınması talep edilen mal/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,

             ç) Satın alma talebinin gerekçesi,

             d) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.

             Satın alma komisyonunun kararını gerektirmeyen işler

             MADDE 14 – (1) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi olağan hizmetler, küçük donanım ve yazılımların satın alınması, satın alma kararı olmaksızın ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ve satın alma müdürünün onayı ile doğrudan satın alınabilir.

             (2) Özellikle pazarlık imkanının bulunmadığı büyük alışveriş merkezlerinden yapılacak satın almalarda satın alma komisyonunun kararı aranmaz.

             (3) Bedeli ne olursa olsun elektrik, su, posta ve benzeri abonman sözleşmesine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü işlerde öğrenci ve personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal ve benzeri faaliyetlerle ilgili satın almalarda satın alma kararı aranmaz. Bu işlerde ödemeler satın alma/finansman/muhasebe müdürlüklerinden herhangi birisinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

             (4) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, öğretim elemanları temini, telif haklarının alınması gibi akademik işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Rektör ve Mütevelli Heyet Kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.