21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DOPİNG KONTROL

MERKEZİ (TDKM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 20/7/2004 tarihli ve 25528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “c) Merkezin yıllık çalışma planı uyarınca Bağımsız Doping Numunesi Alım Görevlileri (BAGNAD) Başkanlığı tarafından görevlendirilen doping numune alıcılarından hizmet alınmasına karar vermek,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini  Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.