21 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27061

YÖNETMELİK

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin hizmet gerekleri esas alınarak Kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

             (2) Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfına dahil memurlar ile aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurlar ve aday memurları kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.             

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan:

             a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             b) Bölge Müdürlüğü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

             c) Bölge Müdürü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünü,

             ç) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,

             d) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,            

             e) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

             f) Yer Değiştirme Kurulu: Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Bakanlık merkez teşkilatında oluşturulan kurulu,

             g) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bakanlık bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

             ğ) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

             Hizmet bölgeleri

             MADDE 5 – (1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle, dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             (2) Taşra hizmet birimlerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı unvanlarıyla görev yapan personelin zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmasında, Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet bölgeleri esas alınır.

             Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri

             MADDE 6 – (1) Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

 

             Hizmet Bölgesi             Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

             4. Bölge                                           3 yıl

             3. Bölge                                           4 yıl

             2. Bölge                                           5 yıl

             1. Bölge                                           6 yıl

 

             Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurlar

             MADDE 7 – (1) Bakanlık Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

             Yer değiştirme sureti ile atama dönemi

             MADDE 8 – (1) Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır. Yer değiştirme sureti ile atanma dönemleri Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

             Hizmet gereği atama

             MADDE 9 – (1) Aşağıdaki hallerde personelin görev yeri, bölge ve süre şartı aranmaksızın değiştirilir.

             a) Adli ve idari bir soruşturma sonucunda yerinde kalmasında sakınca görülmesi,

             b) İki defa üst üste olumsuz sicil alması.

             (2) İdari teşkilatlanmadaki değişiklik sonucunda bir hizmet alanının kapatılması durumunda, söz konusu hizmet alanındaki personelin ataması öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması durumunda diğer bir bölgedeki hizmet alanlarından birine yapılır.

             Zorunlu çalışma süresinin doldurulması

             MADDE 10 – (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel için her hizmet bölgesinde bu sürelerin doldurulması esastır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine personel temininde güçlük çekilmesi hallerinde, Bakanlık onayı ile bu süreler uzatılabilir.

             (2) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede boş kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler I. Bölge hariç bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

             (3) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’de Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya bir başka hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilerek Bakan onayına sunulur.

             (4) Aynı hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanına veya zorunlu hizmet süresini doldurmadığı bir alt hizmet bölgesine, istekleri halinde ise alt hizmet bölgelerine atanabilir.

             (5) Zorunlu çalışma süreleri, aynı hizmet bölgesinde yer alan çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir.

             (6) Üçüncü ve dördüncü hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde başka hizmet bölgesinden bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların talepleri değerlendirmeye alınabilir.

             (7) Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

             Yer değiştirme kurulu

             MADDE 11 – (1) Yer Değiştirme Kurulu; yetki devredilen durumlar hariç olmak üzere, Bakanlık içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Müsteşarın veya yetki verdiği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Çalışma Genel Müdürü ve Personel Dairesi Başkanından oluşur.

             (2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir ve Bakanlık onayına sunulur. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

             (3) Kurulun raportörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

             Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

             MADDE 12 – (1) Yer değiştirme sureti ile atama yapılacak boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlığın Web sitesinde duyurulur.

             (2) İsteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’de Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

             a)  Başvurular her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında bölge müdürlüklerine yapılır.

             b) Bölge müdürlükleri, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1–10 Mayıs tarihleri arasında Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

             c) Personel kendi isteği ile yaptığı atanma talebi ile bağlıdır.

             Ancak; Başvurular İdarece yapılacak gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve duyulmasını müteakip internet ortamında da yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Diğer personel

             MADDE 13 – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında da bu Yönetmeliğin ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak suretiyle aynı usulle atanabilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası 1/12/2009 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

 

 I – SAYILI CETVEL

 

HİZMET BÖLGELERİ

I. BÖLGE               II. BÖLGE                            III. BÖLGE                         IV. BÖLGE

1-Adana                  1- Aydın                                1-Kütahya                           1-Elazığ

2-Ankara                 2- Antalya                             2-Samsun                             2-Erzurum

3-Bursa                   3- Edirne                                3-Trabzon                           3-Malatya

4-Gaziantep            4- Eskişehir                                                                        4-Diyarbakır

5-İstanbul                5- Kayseri                                                                          5-Van

6-İzmir                    6- Konya                                                                            6-Sivas

7-Kocaeli                 7-Zonguldak

 

 

 

 

 

EK - 2

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN

 YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

 

1 - Yer değiştirme sureti ile atanma isteğinde bulunan memurun;

       A - Adı ve Soyadı: . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .TC Kimlik No: . . . . . . . . . . . . . .

       B - Baba adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sicil No: .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

       C - Unvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       D - Nüfusa kayıtlı olduğu :

       1 - İli ve ilçesi: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       E - Öğrenim durumu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       F - Görev yeri:

       G - Medeni hali:

       H – Eşinin:

             Adı  ve Soyadı:

             Çalışıyorsa unvanı ve görev yeri:

       I - Bakmakla yükümlü olduğu kişinin:

             Ad ve soyadı:                                               Yakınlığı:                            Öğrenimi:  

    

       İ - Bulunduğu hizmet birimine atandığı tarih (Gün, ay, yıl):       /       /

       J - Hizmet bölgesindeki çalışma süresi (Gün, ay, yıl):       /       /

 

2 - Özre dayalı yer değiştirme talebinde bulunması halinde;         

       A-Sağlık durumu: (    )    

       B-Eş durumu :     (    )

       1-Eşinin mesleği, görev unvanı ve yeri:

 

3 - Memurun yer değiştirme suretiyle atanmak istediği hizmet alanı (Tercih sırasına göre):

       1- ………………………………………

       2-……………………………………….

       3- ………………………………………

       4- ………………………………………

       5-……………………………………….

                                                                                                                                   İmza - Tarih

 

ADRES :

                                                                                                                                     ONAY

                                                                                                                             Ad Soyad, Ünvan

                                                                                                                                      İMZA

                                                                 

             Not: Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri bu forma ekleyeceklerdir.

 

 

EK-3

 

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve soyadı

 

Görev yeri ve unvanı

 

Yer değiştirme suretiyle atanmak istediği yerler

1-                                                           4-

2-                                                           5-

3-

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1- Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu

(En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

Ortaöğrenim

5

 

Ön lisans

6

 

Üç Yıllık Yüksek Okul

7

 

Lisans

8

 

Yüksek Lisans

9

 

Doktora

10

 

2- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında 1 sayılı cetvele göre geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)

 

NOT: Bu bölümden en fazla 30 puan alınabilir

 

süre

 

1

 

 

3’ncü bölge hizmeti

 

2’nci bölge hizmeti

 

0.75

 

1’nci bölge hizmeti

 

0.50

 

 

3- Son üç yıllık sicil notu ortalaması 60-100 arasında olanların 1/10’u

(Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tamsayıya tamamlandıktan sonra hesaplanacaktır.)

                               

notlar

ortalama

 

 

 

 

 

 

4- İlgili Mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan

(Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

Her Takdirname için

5

 

Her aylıkla ödül için

10

 

5- Katıldığı her bir eğitim programından

(Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

01-15 gün süreli

1

 

16-30 gün süreli

2

 

31-90 gün süreli

4

 

91-180 gün süreli

6

 

181-360 gün süreli

8

 

360 günden  fazla süreli

10

 

6- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında

(375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.)

(C) alanlara

5

 

(B) alanlara

7.5

 

(A) alanlara

10

 

Her uyarma, kınama için

- 3

 

7- Aldığı her disiplin cezasından

 

Her aylıktan kesme için

- 7

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması için

- 10