20 Kasım 2008 Tarihli ve 27060 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

931     (10/3, 8, 12, 28, 31, 33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 387)

— 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

— 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2008 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/68, K: 2008/102 Sayılı Kararı (4/4/2001 Tarihli ve 4634 Sayılı Kanun ile İlgili)