20 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27060

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELEKOMÜNİKASYON HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN

YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-A14 sayılı Sabit Telekomünikasyon Hizmeti ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

"EK-A14 SABİT TELEFON HİZMETİ

             (1) Hizmetin Tanımı ve Kapsamı

             Sabit Telefon Hizmeti, teknoloji sınırlaması olmaksızın sabit karasal telefon şebekesi üzerinden kullanıcılara temel ve katma değerli telefon hizmetlerinin sunulmasını kapsar.

             (2) Yetkilendirme Türü

             Sabit Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.

             (3) Tanımlar ve Kısaltmalar

             Bu Ekte geçen;

             a) Acil Yardım Çağrı Hizmetleri: Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın, sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlara ilişkin bilgilerin itfaiye, polis, jandarma, sağlık kuruluşları gibi ilgili kuruluşlara en hızlı ve en uygun şekilde iletilmesini,

             b) Arama Ofisi Hizmeti: İşletmecinin kendisinin veya acentelerinin kullanımlarındaki taşınmazlar dahilinde sunulan telefon hizmetini,

             c) Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi: Kamu telefon şebekesinde her bir çağrı için, hizmet alınmak istenen İşletmecinin, kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş olan taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi yöntemini,

             ç) İki Kademeli Arama Yöntemi: Kullanıcıların arama kartı ve benzeri araçlarla, İşletmecinin Kurumca tahsis edilen erişim numarasını çevirmek suretiyle, İşletmecinin platformuna eriştikten sonra aranan abone numarasını çevirdiği arama yöntemini,

             d) STH: Sabit Telefon Hizmetini,

             e) Sabit Karasal Telefon Şebekesi: İnternet şebekesi de dahil olmak üzere; kullanıcıların farklı sabit noktalardan erişebildiği ve kamuya açık telefon hizmetlerinin üzerinden sunulabildiği karasal nitelikteki telekomünikasyon şebekelerini,

             f) Taşıyıcı Ön Seçimi: Kendisinden hizmet alınmak istenen İşletmecinin, taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizin seçilmesine imkan sağlayacak şekilde önceden seçilmesi yöntemini,

             g) Taşıyıcı Seçimi: Kamu telefon şebekesinde kendisinden hizmet alınmak istenen İşletmecinin, Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi ve/veya Taşıyıcı Ön Seçimi ile seçilmesi yöntemini,

             ğ) Taşıyıcı Seçim Kodu: İşletmeciye Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi amacıyla Kurum tarafından tahsis edilen kodu

             ifade eder.

             (4) STH İşletmecisinin Hakları

             İşletmecinin bu Yönetmelikte yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.

             a) İşletmeci, kullanıcılara sabit karasal telefon şebekesi üzerinden il içi, iller arası ve uluslararası telefon hizmetleri de dahil olmak üzere temel telefon hizmetlerini sunma hakkına sahiptir.

             b) İşletmeci, kullanıcılara sabit karasal telefon şebekesi üzerinden, sesli veya kısa mesaj, faks, görüntülü telefon, geri arama ve benzeri katma değerli telefon hizmetlerini sunabilir.

             c) İşletmeci, yurtdışından gelen çağrıları telefon hizmeti sunan ilgili işletmecilerde sonlandırabilme ve telefon hizmeti sunan işletmecilere veya kişisel telekomünikasyon tesislerini kullanan şahıslara ait il içi, iller arası veya uluslararası telefon trafiğini teknoloji sınırlaması olmaksızın taşıyabilme hakkına sahiptir.

             ç) İşletmeci, yürüteceği hizmete ilişkin gerekli cihaz ve sistemleri kendisi kurabilir. Ancak, işletmeci bunların dışında kalan her türlü altyapı ihtiyacını, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş işletmecilerden temin ederek ve/veya ilgili yetkilendirmeyi alıp kendi altyapısını kurarak karşılayabilir.

             d) İşletmeci, bizzat veya acenteleri aracılığı ile arama ofisi hizmeti sunabilir. Arama ofisi hizmetinde ön ödemeli telefon terminalleri de kullanılabilir.

             e) İşletmeci, iki kademeli arama ve taşıyıcı seçimi yöntemleri ile hizmet sunabilir.

             f) İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, kullanıcılara iki kademeli arama yöntemi ile hizmet sunabilmesine yönelik Kurum tarafından belirlenecek alan kodundan erişim numarası tahsis edilir.

             g) İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, Kurum tarafından taşıyıcı seçim kodu tahsis edilir.

             ğ) İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, abonelere tahsis edilmek veya yetkilendirmesi kapsamında vereceği hizmetlerde kullanılmak üzere Kurum düzenlemeleri çerçevesinde numara tahsisi yapılır.

             (5) STH İşletmecisinin Yükümlülükleri

             İşletmecinin, bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

             a) İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

             b) İşletmeci; abone sayısı, kimlik bilgileri ve trafik bilgilerini haberleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren en az bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

             c) İşletmeci, yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca talep edildiğinde, kendi cihaz ve sistemi aracılığıyla taşınan aramaları tespit etmek için gereken izleme cihazlarını ve/veya yazılımını bulundurmakla yükümlüdür.

             ç) İşletmeci, işbu yetkilendirme kapsamında mobil şebekeler üzerinden çağrı başlatarak hizmet sunamaz.

             d) Kurum tarafından acil yardım çağrı hizmet numaralarına erişim zorunluluğu getirilen işletmeciler, söz konusu hizmeti kullanıcılarına para, jeton, kontör, ön ödemeli kart ve benzeri araç gerekmeksizin ücretsiz olarak sağlamakla ve bu hizmetin verilebilmesi için gereken teçhizat ve sistemleri kurmakla yükümlüdür.

             e) İşletmecinin acenteleri aracılığıyla sundukları hizmetlerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

             1) İşletmeci, STH sunulmasına yönelik kendi ad ve hesabına faaliyette bulunmak üzere üçüncü kişilere acentelik verebilir. Ancak söz konusu kapsamdaki acenteler alt acentelik veremez.

             2) STH sunulması için gerekli olan altyapı ihtiyaçları, ilgili altyapı işletmecilerinden STH işletmecisi veya STH işletmecisi ad ve hesabına olmak üzere acenteleri tarafından talep edilmek zorundadır.

             3) İşletmeci, acentelerinin faaliyetlerinin STH yetkilendirmesi kapsamında bulunmasını sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede acentelerin STH yetkilendirmesine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmeleri durumunda, söz konusu ihlalden STH işletmecileri sorumludur.

             f) STH sunulmasında kullanılacak arama kartlarının üzerinde hizmeti sunan işletmecinin ticaret unvanı, müşteri hizmetleri numarası, internet adresi, kartın geçerli son kullanma tarihi, kontör miktarı, kartın kullanım talimatı ile seri numarası bilgilerinin açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunludur.

             g) Abonelere tahsis edilmek üzere Kurum tarafından kendisine numara tahsisi yapılan İşletmeci, Kurum düzenlemeleri çerçevesinde kendi abonelerine yönelik olarak basılı veya elektronik rehber hizmeti ve bilinmeyen numaralar danışma hizmeti sunabilir. Kurum, söz konusu hizmetleri sunma hususunda İşletmecilere yükümlülük getirebilir.

             ğ) İşletmeci, iki kademeli arama yöntemi ile sunulacak hizmetlerde Kurum tarafından tahsis edilmiş erişim numaralarını kullanmakla yükümlüdür. İşletmeci, Kurumdan izin almak kaydıyla, kendisine tahsis edilmiş erişim numaralarını ve taşıyıcı seçim kodlarını başka STH İşletmecilerine kullandırabilir. Bu durumda, tüketici nezdinde hizmete ilişkin sorumluluk numarayı kullanan STH İşletmecisine aittir. Ancak, bu durum numarasını bir başka STH İşletmecisine kullandıran STH İşletmecisinin ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

             (6) Diğer Hükümler

             STH sunacak işletmeciler onbeş yıl süre ile yetkilendirilir.

             (7) Geçici Hükümler

             a) UMTH yetkilendirmesinden STH yetkilendirmesine geçmek isteyen İşletmeciler; STH İşletmeciliğine yönelik yetkilendirme ücretinin Kurum internet sayfasında ilan edilmesinden itibaren altı ay içerisinde olmak kaydıyla ve Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarih itibarı ile Kurum tarafından STH için belirlenen yetkilendirme ücreti ile UMTH'ye ilişkin kalan yetkilendirme süresi göz önüne alınarak hesaplanacak UMTH yetkilendirme ücreti arasındaki farkı ödemek kaydıyla, kalan yetkilendirme süresi için STH yetkilendirmesine geçme hakkına sahiptir. Söz konusu yetkilendirme ücret farkı hesaplamasında; sürelere ilişkin olarak ay bazında kıst uygulaması yapılacak olup, aşağıda belirtilen formül kullanılacaktır:

             YÜ=(180-süre) x (ÜSTHUMTH)/180 Bu formülde geçen;

             1) YÜ: UMTH yetkilendirmesinden STH yetkilendirmesine geçerken ödenecek yetkilendirme ücreti farkını,

             2) ÜSTH: STH yetkilendirmesi için belirlenen ücreti,

             3) ÜUMTH: Türüne göre UMTH yetkilendirmesi için belirlenen ücreti,

             4) Süre: UMTH yetkilendirmesinde geçen ay bazındaki süreyi

             ifade eder.

             b) UMTH yetkilendirmesinden STH yetkilendirmesine geçen İşletmecilere tahsisli taşıyıcı seçim kodu ve erişim numaraları, Kurum tarafından geri alınmış sayılır. İşletmecinin STH yetkilendirmesine geçme başvurusunda talebi halinde ve ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, söz konusu kod ve numaralar ilgili işletmeciye tekrar tahsis edilir."