20 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27060

YÖNETMELİK

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMUNUN ORGANİZASYONU VE SEKRETARYASININ

HARCAMA, İHALE USUL VE ESASLARI İLE TASFİYESİNE

DAİR YÖNETMELİK

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2009 yılında İstanbul Şehrinde yapılacak olan Beşinci Dünya Su Forumu, Bakanlar Konferansı ve Sergisinin Organizasyonu ile ilgili Forum Sekretaryasının yapacağı her türlü harcama, ihale ve Forum Sekretaryasının tasfiyesi ile diğer hususlara ilişkin işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/10/2008 tarihli ve 5804 sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

             b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             c) Müsteşar: Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarını,

             ç) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

             d) İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

             e) İSKİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü,

             f) Koordinasyon Kurulu: Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonunu yönlendiren ve koordine eden kurulu,

             g) Komite: 24/1/2008 tarihli ve 5732 sayılı Kanunla uygun bulunan 24 Haziran 2006 tarihinde Marsilya’da imzalanan Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma ile 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubunda adı geçen Program Komitesini, Politik Süreç Komitesini ve İletişim Komitesini,

             ğ) Forum: Beşinci Dünya Su Forumunu,

             h) Forum Sekretaryası: Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasını,

             ı) Genel Sekreter: Beşinci Dünya Su Forumu Genel Sekreterini,

             i) İcra Kurulu: Genel Sekreter başkanlığında dört kişilik İcra Kurulunu,

             j) Harcama ve İhale Yetkilisi: Genel Sekreteri,

             k) Hizmet: Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ücret karşılığında yaptırılan her türlü hizmet, danışmanlık, müşavirlik, etüt ve proje, araştırma, organizasyon, tanıtım ve benzeri diğer işlemleri,

             l) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usullerde işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayı ve sözleşmenin imzalanması ile sonuçlanan işlemleri,

             m) İhale Komisyonu: Forum Sekretaryası çalışanlarından ve/veya ihtiyaç halinde Bakanlık, DSİ, İBB, İSKİ personelinden ihale işlemlerini yapmakla görevlendirilen en az üç ve tek sayıda kişiden oluşan komisyonu,

             n) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi veya bu kişilerin oluşturacakları ortak girişimleri,

             o) Kiralama: Forum Sekretaryasının Organizasyonla ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmazın kiralanmasını

             ifade eder.

             Koordinasyon Kurulu

             MADDE 4 – (1) Koordinasyon Kurulu; Bakan veya Müsteşar başkanlığında, DSİ Genel Müdürü, İBB Başkanı, İSKİ Genel Müdürü ve Forum Genel Sekreterinden teşekkül eder. Koordinasyon kurulu Forumun Organizasyonunda görev alan kurumlar arasındaki koordinasyonu üst düzeyde sağlar.

             (2) Koordinasyon Kurulu, birinci fıkrada belirtilen makamların iştirak edememesi halinde, bu makamlarca görevlendirilen üst düzey yetkililer ile gerekli görülen kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerekli hallerde toplanır.

             Forum Sekretaryası teşkilatı ve İcra Kurulu

             MADDE 5 – (1) Forum Sekretaryası teşkilatı Forum Genel Sekreteri, en fazla 4 adet olmak üzere Forum Genel Sekreteri’nin atayacağı Genel Sekreter Yardımcıları ve DSİ, İBB, İSKİ’nin görevlendirdiği personel ile diğer elemanlardan teşekkül eder. Forum Genel Sekreteri, görev başında bulunmadığı süre içerisinde Yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder.

             (2) İcra Kurulu; Forum Genel Sekreteri tarafından Forum Sekretaryasından belirlenecek üç kişi ile Genel Sekreterden teşekkül eder. İcra kurulunun başkanlığını Genel Sekreter veya tayin ettiği vekili yürütür. Forum Sekretaryasının iş ve işlemleri İcra Kurulu kararlarıyla sağlanır. İcra Kurulu ekseriyetle toplanıp, oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu çoğunluk oyu sayılır.

             (3) Çerçeve Anlaşmasında öngörülerek kurulmuş bulunan komitelerin Forum organizasyonu için gerekli iş ve işlemleri de Forum Sekretaryası tarafından yerine getirilir.

             (4) Beşinci Dünya Su Forumunun organizasyonu için gerekli tüm işlerin yürütülmesinden sorumlu, yetkili ve görevli olan Forum Sekretaryası, Forum hazırlıklarına ve Foruma matuf bütün işleri yapar ve yaptırır.

             (5) Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryası tüzel kişiliğe sahip olup iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir.

             Gelirler

             MADDE 6 – (1) Beşinci Dünya Su Forumu Sekretaryasının gelirleri şunlardır:

             a) 5732 sayılı Kanunla uygun bulunan Çerçeve Anlaşmanın V. Kaynaklar ve Planlama kısmının Forum Finansları ve Gelir başlığı altında yer alan gelirler.

             b) 5804 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Bakanlık, DSİ, İBB ve İSKİ’nin bütçelerine Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu için konulan ödeneklerden Forum Sekretaryası hesabına aktarılan tutarlar.

             Harcamalara ilişkin genel esaslar

             MADDE 7 – (1) Genel Sekreter, harcama yetkisini tamamen veya sınırlarını belirleyerek ve yazılı olarak yardımcılarına devredebilir.

             (2) Harcama sürecinde ihtiyaç duyulan diğer görevlileri belirlemeye Genel Sekreter yetkilidir.

             (3) Genel Sekreterin kanuni izin, hastalık, geçici görev ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

             (4) Forum Sekretaryasında ihale işlemlerini yapmakla görevli ihale komisyonu, bu Yönetmelik esaslarına göre yapacakları bütün işlemlerde ihtiyaçların zamanında ve uygun şartlarla karşılanmasını, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

             Onay belgesi

             MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa tahmin edilen bedeli veya yaklaşık maliyeti ile ihalede uygulanacak usul ve ilanın şekli ile ihale tarihi belirtilir. İhale komisyonu başkan ve üyelerinin belirtildiği onay belgesi harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

             İhaleye katılamayacak olanlar ve yasaklar

             MADDE 9 – (1) İhaleye katılamayacak olanlar, ihale sürecinde bulunması yasak olan fiil ve davranışlar ve bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında uygulanacak ihalelere katılmaktan yasaklama yaptırımı, ihaleye katılan isteklilerin ve görevlilerin ceza sorumluluğu hakkında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

             İhale şartnamesi ve sözleşmesi

             MADDE 10 – (1) İhale konusu işin her türlü özelliğini belirten şartnameler ve sözleşmelerde asgari olarak;

             a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, varsa tahmini bedeli,

             b) Geçici ve kesin teminat miktarlarına ilişkin şartlar,

             c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

             ç) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikmeler halinde uygulanacak cezai müeyyideler,

             d) İsteklilerde aranılan şartlar ve istenilen belgeler,

             e) İhale kararının, ihale tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde İhale Yetkilisi tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

             f) Komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu,

             g) İhalenin iptal edilmesi ve/veya onaylanmaması halinde isteklilerin ve/veya en uygun ikinci teklifi verenin teminatının, ihalenin onay veya iptal kararı verilmesine veya ihalenin sözleşmeye bağlanmasına kadar geçecek sürede iade edilmemesinden doğacak herhangi bir talepte bulunamayacakları,

             ğ) Avans verilip verilmeyeceği,

             h) İhtilafların hangi mahkeme ve icra müdürlüklerinde çözümleneceği,

             ı) Şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedel miktarı,

             gösterilir.

             (2) Yapılacak her alım, satım, yapım, kiralama, tedarik ve benzeri işlerde ihtiyaç temininde ve yapılacak her ihale için bir ihale dosyası hazırlanır ve ihale numarası verilir.

             Geçici teminat

             MADDE 11 – (1) İhale konusu işle ilgili geçici teminat teklif bedelinin %3’ü olup kabul edilecek değerler şunlardır;

             a) Tedavüldeki Türk Parası,

             b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

             c) Devlet tahvilleri, Hazine bonosu ve tahvilleri.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanın bildirilecek banka hesabına yatırılması; alınacak dekontun (hesap belgesi) veya (b) ve (c) bendinde sayılanların ihale teklif dosyasına konulması zorunludur.

             (3) İhale üzerinde kalan istekli ile en uygun görülen ikinci teklif sahibi istekliye ait teminatlar, ihaleden sonra ihale komisyonunca muhafazaya devam edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise kendilerine hemen iade edilir.

             (4) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatını verdikten sonra, sözleşme imzalaması ile geçici teminatı iade edilir.

             (5) En uygun görülen ikinci teklif sahibine ait geçici teminat da, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

             İhale yetkilisinin ve ihale komisyonunun serbestisi

             MADDE 12 – (1) İhale komisyonunun kararı üzerine ihale yetkilisi, ihaleyi dilediği aşamada iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin uygunluğunu ihale komisyonu takdir eder.

             (2) İhale komisyonu kararları oyçokluğu ile alınır.

             Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar

             MADDE 13 – (1) İhale komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkanı ve üyelerinin isimleri belirtilerek imzalanır.

             (2) Kararlarda isteklilerin isimleri veya unvanları, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale iptal edilmiş ise sebepleri ve diğer hususlar belirtilir.

             İhale kararının onaylanması ve sözleşmenin imzalanması

             MADDE 14 – (1) İhale Komisyonu tarafından yapılan ve ihale yetkilisi tarafından da onaylanan ihaleler, ihale üzerinde bırakılan istekliye tebliğinden itibaren en geç beş işgünü içinde sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler ihale yetkilisi ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından imzalanır.

             (2) İsteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilir. En uygun ikinci teklifin sahibi istekli en geç 5 (beş) işgünü içinde sözleşme imzalamaya davet edilir. Bu isteklinin de sözleşme imzalamaması halinde, geçici teminat gelir kaydedilir ve ihale yenilenir. Sözleşmeyi imzalamaktan imtina eden istekliler hakkında yapılacak diğer işlemler genel hükümlere tabidir.

             İhale usulleri

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ihale komisyonları tarafından yapılacak her türlü alımlar doğrudan temin, pazarlık usulü, teklif usulü ve yarışma usulü olmak üzere dört şekilde yapılabilir.

             Doğrudan temin usulü

             MADDE 16 – (1) Bu usulle yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurulması, teknik şartname hazırlanması, sözleşme yapılması ve teminat alınması ihtiyaridir. Mal ve hizmet alımlarında, ihtiyacın sadece tek gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceği, gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması gereğinin oluştuğu hallerde ve Forum Sekretaryasının ihtiyacı olan taşınmaz mal kiralanması, sponsorluk temini için yapılacak hizmet alımları, hukuk hizmetlerinin temini ile ayrıca Forum Sekretaryasının 75.000 YTL’ye kadar olan mal ve hizmet alımları, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin işler, doğrudan temin usulü ile yapılır.

             (2) Doğrudan temin için, aşağıdaki işlemler uygulanır:

             a) İhtiyacın giderilmesi için, harcama yetkilisi piyasa araştırmasını yapacak personeli Satın Alma Onay ve Personel Görevlendirme Belgesi ile görevlendirir.

             b) Görevlendirilen personel tarafından toplanan tekliflerin tüm şartlar dahil değerlendirilerek, ekonomik açıdan en avantajlı olanının belirlenmesi esastır.

             c) Görevlendirilen personel tarafından Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir.

             ç) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra satın almanın yapılması geçerlilik kazanır.

             Pazarlık usulü

             MADDE 17 – (1) Mal ve hizmetlerin pazarlık usulü ile temini;

             a) Teklif usulü ihale ile yapılan ihale sonucunda hiç veya geçerli teklif olmaması,

             b) Forum Sekretaryasınca beklenmeyen acil işlerin ortaya çıkması hallerinde mal ve hizmet alımının zorunlu olması,

             c) Talep edilen mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

             ç) Forum Sekretaryasının 250.000 YTL’ye kadar olan harcama hallerinde uygulanır.

             d) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

             e) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

             f) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun Forum Sekretaryası tarafından uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması ihtiyaridir.

             (2) Bu usul ile yapılan ihaleler, Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, üç veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

             (3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden tercih edildiği kararda gösterilir.

             (4) Bu maddede belirtilen işler için ilan yapılması, şartname düzenlenmesi, yaklaşık bedel tespiti, teminat alınması mecburi değildir.

             Yarışma usulü

             MADDE 18 – (1) Harcama Yetkilisince gerekli görülmesi halinde her türlü tasarım, etüt, plan, proje ve güzel sanatlarla ilgili işler Forum Sekreteryasınca hazırlanacak esas ve usuller kapsamında yarışma ile yaptırılabilir.

             Teklif usulü

             MADDE 19 – (1) Forum Sekretaryasının Doğrudan Temin, Yarışma ve Pazarlık Usulü ile yapacağı harcamaları dışındaki tüm harcamalarında harcama yetkilisinin belirleyeceği açık veya kapalı teklif usulü esaslarına göre uygulanır.

             (2) Teklif usulü, kapalı ve açık teklif usullerine göre yapılır. Teklif usulü ihale, işin niteliği, türü ve miktarı şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, nitelikler, gerçekleştirme yöntemleri ve süresi hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle yapılır. Hangi hususlarda fiyat veya teklif istenildiği, fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı şartnamede belirtilir.

             (3) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak alınır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatılır, zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. İç ve dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

             (4) Açık teklif usulüne göre ihaleler isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

             (5) İhale komisyonu başkanı kapalı ve açık teklif usulü ihalede isteklilerden ikinci ve üçüncü tur fiyat tekliflerini isteyebilir. İstekliler tarafından verilen teklifler komisyon tarafından onaylanarak tutanak haline getirilir. İstekliler ikinci ve üçüncü tur tekliflerini her seferinde yazılı olarak yetkili imza ve kaşesiyle komisyona teyit ve ibraz eder.

             (6) İhale komisyonu isteklilerin fiyat ve iş gerçekleştirme yöntemlerine dair tekliflerini değerlendirerek ihaleyi karara bağlar.

             (7) Teklif usulüne göre ihaleler isteklilere davet yoluyla duyurulur. Bu davette;

             a) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

             b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı,

             c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulde yapılacağı,

             ç) Varsa yaklaşık bedel ve geçici teminat miktarı,

             d) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

             e) Teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, belirtilir.

             İhale sonucunun karara bağlanması

             MADDE 20 – (1) Kabul edilen teklifler incelenerek ihale komisyonu tarafından;

             a) İhalenin yapıldığı ve İhale Yetkilisinin onayına kaldığı,

             b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin beş işgününü geçmemek üzere başka bir tarihe bırakıldığı,

             c) İhalenin iptali,

             hususlarından birine karar verilir ve bu durum gerekçeli bir karara yazılarak, komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanır. İhale komisyonu teklifleri değerlendirirken, fiyatla birlikte ilgili şartnamelerde belirtilen diğer kıstasları da kullanır.

             Kesin teminat

             MADDE 21 – (1) Taahhüdün sözleşme, şartname ve ekleri hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, sözleşme yapılmasından önce istekliden ihale bedeli üzerinden % 6’dan az olmamak üzere kesin ve gerekmesi halinde de ek kesin teminat alınır.

             (2) İsteklinin bu tip bir karara uymaması halinde ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilerek 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

             (3) Geçici teminatlar için düzenlenmiş olan bütün usul ve esaslar, kesin teminatlar için de aynen geçerlidir.

             Sözleşmenin uygulanmasında ceza ve yasaklamalar

             MADDE 22 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında bulunulması yasak olan fiil ve davranışlar ve bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında uygulanacak olan ihalelere katılmaktan yasaklama yaptırımı, yüklenici ve görevlilerin ceza sorumluluğu ile bilgi ve belgeleri açıklama yasağı hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

             Avans

             MADDE 23 – (1) Harcama Yetkilisinin onayıyla, ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere her türlü gider için görevlendirilecek kişilere avans verilebilir. Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır.

             (2) Alınan avansların en geç 30 gün içerisinde fatura, fiş, gider makbuzu ve sair belgelerle belgelendirilerek kapatılması Forum Sekretaryasınca sağlanır.

             Abonelik sözleşmesi ile alınan hizmetler karşılığı yapılacak ödemeler

             MADDE 24 – (1) Forumun elektrik, su, doğalgaz, gazete, internet, telefon ve benzeri abonelik sözleşmesi bedelleri harcama yetkilisinin onayı ile ödenir.

             Diğer hükümler

             MADDE 25 – (1) Her türlü harcamanın fatura veya harcama belgesine bağlanması gerekir. Yapılacak her türlü alımlar ve harcamalara ait bütün belgeler yapılan her türlü alım muh-teviyatı belgeler, ihtiyacın özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden fatura, fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile uluslararası hava taşıma şirketlerince düzenlenen elektronik yolcu biletleri, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişleri, kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan harcama pusulası ve sair belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere düzenlendikleri tarihten itibaren on yıl süre ile muhafaza edilir.

             (2) Forum Sekretaryası, adına verilen veya temin edilen sarf malzemeleri dışında her türlü malzemenin demirbaşa kaydını yapmak ve sarf malzemelerinin ise sarf belgesi kayıtlarını tutmakla sorumludur.

             (3) 3.000 YTL üzerindeki ödemeler banka havalesiyle yapılır. Kasadan nakit ödemeler için kasa nakit hesabında en fazla 10.000 YTL bulundurulabilir.

             (4) Genel Sekreter tarafından uygun görülen kişilerin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmeleriyle ilgili ulaşım, konaklama ve gündeliklerine ilişkin harcamaları ilgililerince belgelendirilmesi kaydıyla Genel Sekreterin uygun görmesi halinde Sekretarya tarafından karşılanır.

             (5) Muayene kabul ve ödeme işlemlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği şartname ve sözleşmede düzenlenir; sözleşmenin yapılması zorunlu olmadığı hallerde muayene kabul işlemleri Harcama Yetkilisinin görevlendireceği kişi veya komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

             (6) Forum Sekretaryası forum bütçesini, gelirlerini, harcamalarını ve muhasebesini tutmakla yükümlüdür.

             Tasfiye

             MADDE 26 – (1) Forum Sekretaryasının tüzel kişiliği en geç 30/6/2010 tarihinde sona erer ve bu süre içerisinde tasfiye işlemleri Forum Sekretaryası tarafından tamamlanır. Forum Sekretaryasının gelirlerinden artan tutar tasfiyeyi müteakip Hazineye irad kaydedilir.

             (2) Tasfiyenin tamamlanmasından sonra her türlü belge, kayıt, evrak ve emtia DSİ Genel Müdürlüğüne devredilir.

             (3) Forum Sekretaryasının kullanımına tahsis edilen emtialar ilgili kamu kurumlarına iade edilir.

             (4) Forum Sekretaryasında çalışan personelden kamu kurumlarından geçici olarak görevlendirilenler ilgili kurumlarına dönüş yapar. Forum Sekretaryası tarafından açıktan alınan personelin hizmet akitleri tasfiye ile münfesih olur.

             Hizmet zorunluluğu

             MADDE 27 – (1) Bütün kamu kurum ve kuruluşları Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonunun hazırlık ve düzenleme çalışmaları sırasında Forum Sekretaryasının taleplerini öncelikle karşılar.

             Denetim

             MADDE 28 – (1) Forum Organizasyonu kapsamındaki bütün iş, işlem ve harcamalar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.