19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İHTİSAS, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) Başhekim: Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimini,

             b) İhtisas Merkezi (Hastane): Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             ç) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Yeditepe Üniversitesi İhtisas, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İhtisas Merkezinin Amacı, Faaliyet Alanları ve İşleyişi

             İhtisas merkezinin amacı

             MADDE 5 – (1) İhtisas Merkezinin amacı; çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde kan ve kanser hastalıkları ile nörolojik hastalıklar konuları başta olmak üzere dahili, cerrahi ve temel tıp bilimlerindeki en ileri tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerini ortaya koymakla birlikte nitelikli tıp doktorları yetiştirmek ve tıp ile sağlık bilimleri alanlarında, uzmanlık ve üst yan dal uzmanlık eğitim-öğretimi dahil ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime devam eden öğrencilere alanlarında gerekli imkanları sağlamaktır.

             İhtisas merkezinin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) İhtisas Merkezinin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Hematoloji, onkoloji, nörolojik bilimler ve diğer tüm tıp ile ilgili alanlarda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulamaları yaptırmak üzere programlar düzenlemek ve araştırma uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

             b) Tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak,

             c) Hematoloji, onkoloji ve nörolojik bilimler alanlarında hizmet içi kurslar, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,

             ç) Kan ve kanser hastalıkları ile nörolojik bilimler başta olmak üzere ilgili dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek sağlamak amacıyla ilgili uygulama ve araştırma birimleri oluşturmak ve işletmek.

             İhtisas merkezinin işleyişi

             MADDE 7 – (1) İhtisas Merkezi bünyesinde kişilere sağlık hizmeti; Üniversiteye bağlı tıp fakültesinde klinik eğitime başlanmış olması halinde ve Üniversite bünyesinde mevcut olan Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak kurulan ve gelirleri münhasıran Üniversite tüzel kişiliğinin bütçesine aktarılan tam teşekküllü sağlık kuruluşunda fiilen sağlık hizmeti verilmesine bağlı olarak verilebilir.

             (2) İhtisas Merkezi bünyesinde kişilere sağlık hizmeti verilmesi karşılığında elde edilen gelirler münhasıran Üniversite tüzel kişiliğinin bünyesine aktarılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhtisas Merkezinin Organları ve Görevleri

             Yönetim kurulu

             MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyeleri ile Başhekim ve Müdür olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi genel koordinatörü başkanlık eder.

             (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve görev süresi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (3) Yönetim Kurulu, ayda bir kez önceden belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) İhtisas Merkezinin, Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kuruluş amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak,

             b) İhtisas Merkezinin akademik ve idari personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunmak,

             c) İhtisas Merkezi personelinin en etkin şekilde kullanımını sağlamak,

             ç) Hastanenin sahip olduğu kalite belgesi doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmalarını izlemek ve gereken düzeltmeleri yaptırmak,

             d) İhtisas Merkezinde yürütülecek araştırma, uygulama, hizmet içi eğitim ve benzeri faaliyetlere Rektörlük onayı doğrultusunda izin vermek, izlemek, desteklemek ve Rektörlüğe rapor sunmak,

             e) Yıl sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlamak,

             f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

             Başhekim

             MADDE 10 – (1) Başhekim; Rektör tarafından tıp fakültesinde devamlı statüde görev yapan klinik anabilim dallarına mensup tıp doktoru öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başhekim tekrar görevlendirilebilir. Başhekim, görev süresi bitmeden Rektör tarafından görevden alınabilir.

             Müdür

             MADDE 11 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu başkanının önerisi ile en az lisans düzeyinde eğitim almış, sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Genel koordinatörün görevinin sona ermesini izleyen üç ay içinde Müdürün de görevi kendiliğinden sona erer.

             Müdürün görevleri

             MADDE 12 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulu tarafından vekalet verildiğinde İhtisas Merkezini temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını yürütmek, Başhekimin gözetim ve denetimi altında İhtisas Merkezinin işlerini yürütmek,

             b) İhtisas Merkezinin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Başhekime yardımcı olmak,

             c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulması, koordinasyonu, yönetimi, denetimi ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Başhekime yardımcı olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.