19 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27059

YARGITAY KARARLARI

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No     : 2008/7025

             Karar No  : 2008/9201

             Davacı Derya Koç ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 11/4/2006 günlü ve 2005/952-2006/272 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6/5/2008 gün ve Hukuk-2008/62248 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

             Nüfus kütüğünde 4/1/1992 olan doğum tarihinin dava dilekçesinde 4/10/1981, yargılama sırasında ay ve gün saklı kalmak kaydıyla 1984 olarak düzeltilmesi isteminde bulunan davacı Derya Koç'un dava tarihi itibariyle kayden ergin olmadığı, anne ve babasının da sağ olduğu gözetilerek davada çocuğu temsilen anne ve babanın davaya katılmalarının sağlanmasından sonra işin esası hakkında hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden davaya bakılıp karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 16/9/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No     : 2008/7133

             Karar No  : 2008/9855

             Davacı Murat Sevil ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Siirt Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 15/1/2008 günlü ve 2007/456-2008/25 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 13/6/2008 gün ve Hukuk-2008/121001 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

YARGITAY KARARI

             Davacı Murat Sevil'in 10/5/1988 olan doğum tarihi 10/5/1990 olarak düzeltilmiş ise de, adı geçen kişi nüfusa 11/12/1989 tarihinde tescil edilmiştir. Bir şahsın doğmadan nüfusa tescili söz konusu olamayacağından bu şekilde düzeltme nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir.

             Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumunda olup, bu hususa uyulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

             Bu itibarla yukarıda  açıklanan nedenlerle  Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 6/10/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.