18 Kasım 2008 Tarihli ve 27058 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

— Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

— Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/39, K: 2008/134 Sayılı Kararı (31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2008/26, K: 2008/147 Sayılı Kararı (4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanun ile İlgili)