18 Kasım 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27058

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması şarttır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Tüm bölgelerdeki çalışma süresini dolduran personelin durumları iki yılda bir incelenerek, taşra teşkilatının kadro imkânları ve idarenin hizmet ihtiyacı ile personelin isteği de dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atama yapılabilir veya yerlerinde bırakılabilir.”

             “(3) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, 3/5/2008 tarihinden sonra çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir; bu bölünme kadro durumu ve hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak idarece re’sen yapabileceği gibi personelin talebi üzerine de yapılabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, bulunulan bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.” 

             “(6) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Bölge hizmet süresinin hesaplanmasında, ay kesirleri tam ay olarak kabul edilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) 12, 14 ve 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddenin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların, her bölgedeki çalışma süresinin tamamlandığı yılın Mayıs ayının yirmisi ile Haziran ayının yirmisi arasında sonuçlandırılması ve atama onayının ilgililere bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Taşra teşkilatı için birim alt tipleri de dikkate alınarak Ek-1’deki başmüdürlük ve bağlantı idarelerde, Kimyager ve Laborantlar için Ek-2’deki başmüdürlüklerde, döner sermaye teşkilatı için Ek-3’teki iller ve bağlı ilçelerde geçen her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı Ek-5 "Hizmet Puanı Tespit Formu"nda gösterilmiş olup, form içeriğindeki diğer puanlama kriterleri herhangi bir ayırım olmaksızın tüm personele eşit şekilde uygulanır.

             “(5) Görev yeri ve unvan değişikliklerinde, eski görev yerinden ayrılış ve yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ a) 12, 14, 16 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak atamalar kuraya tabi tutulmaksızın Kurulca yerine getirilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

             “(5) Özür grubuna dayanılarak talepte bulunulması gereken tarih itibariyle, eş ve sağlık mazeretleri olup da bunu bildirmeyenlerin, daha sonra özür grubuna dayanarak talepte bulunmaları halinde bu talepleri bir sonraki atama dönemine kadar değerlendirilmez.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “1) Unvan, hizmet puanı, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesi bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Beşinci ve Altıncı hizmet bölgelerine, İşletme Bölge Müdürlüklerinde yapılacak atamalarda ise Dördüncü hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgelerinde söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları ihtiyaca göre farklı hizmet bölgelerine yapılır. Başmüdürlüklerin Beşinci veya Altıncı, İşletme Bölge Müdürlüklerinin ise Dördüncü hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Ancak daha önce yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu hizmet bölgelerindeki çalışma süresini dolduranlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) İdare, 16 ncı maddede sayılan durumlar ile hizmetin aksamaması için gerekli personel ihtiyacını gidermek üzere, geçici görevlendirme yapabilir. Geçici görevlendirmeler bir takvim yılında üç ayı geçemez. Ancak, başmüdürlüklerden veya işletme bölge müdürlüklerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler ile başmüdürlüklerde veya işletme bölge müdürlüklerinde müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmelerde üç ay şartı aranmaz.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerince yapılan geçici görevlendirme süreleri.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

             “ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 144 üncü maddesi uyarınca görevden uzakta geçirilen süreler”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerince bildirilen personel ihtiyaç listelerini Şubat ayının yirmisine kadar değerlendirerek atama yapılacak kontenjanı sayısal bazda karara bağlar. Ayrıca atama dönemine kadar emeklilik, istifa, göreve son, ücretsiz izin, ölüm, dönem içi yer değişiklikleri ve benzeri kadro hareketleri sonucu mevcut personel sayılarında ve ihtiyaçlarda oluşabilecek artış ve azalışlara göre yeniden kontenjan sayısını belirler.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin madde başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İstekleri üzerine alt bölgelerde çalışma ve atanma”

             “(2) Birinci fıkra hükmü nüfus sayısına bakılmaksızın, nüfusuna kayıtlı bulundukları yerdeki idarelere atanmak için uygulanmaz.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı Beşinci hizmet bölgesinde yer değiştirmeye tabi unvanlarda üç yıl görev yapmış olan personel, ek-1’de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri çalışma sürelerini tamamlamış sayılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Beşinci hizmet bölgesinde hiç görev yapmamış olanlar ile üç yıldan az görev yapmış olanların eksik hizmetleri Beşinci veya Altıncı hizmet bölgesinde toplam üç yılı geçmemek üzere atandığı bölgede tamamlattırılır.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Ek-1 deki,  EK-5 ise Ek-2 deki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                      Tarihi                                                      Sayısı

3/5/2008

26865

 

 

 

 

Ek-1

“

 

EK-3

 

Gümrük Müsteşarlığı Döner Sermaye Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle

Atamaya Tabi Olduğu Hizmet Bölgeleri

(İller İtibariyle)

 

BİRİNCİ BÖLGE :     İKİNCİ BÖLGE :      ÜÇÜNCÜ BÖLGE :         DÖRDÜNCÜ BÖLGE :

1- ANKARA               1- BURSA                 1- ANTALYA                   1- ANTAKYA

2- İSTANBUL            2- İZMİR                   2- SAMSUN                      2- DİYARBAKIR           

                                     3- İZMİT                   3- EDİRNE                        3- VAN

                                     4- MERSİN               4- GAZİANTEP

                                                                        5-TRABZON                                                             ”

 

Ek İçin Tıklayınız