17 Kasım 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27057

YÖNETMELİK

             Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi bünyesindeki enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans, doktora, sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci, ortaöğretim alan öğretmenliği, ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ve benzeri programlara öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             b) Anabilim/ana sanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunu,

             c) Enstitü: Ege Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

             ç) Enstitü anabilim/ana sanat dalı: İlgili enstitü anabilim/ana sanat dalını,

             d) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

             e) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

             f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

             g) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

             ğ) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             h) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

             ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             i) Üniversite: Ege Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulüne ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

             Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Yüksek lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci  alınır. Yüksek  lisans  programlarına  alınacak  öğrenci  sayıları  ve  aday  öğrencilerde   aranacak  nitelikler enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri, ilgili fakülte, yüksek okul veya konservatuar yetkili kurullarının görüşleri, Dekanlık veya Müdürlük kanalı ile alınarak ilgili Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata ve yabancı dil sınavına alınacakları yer ve tarihler belirtilir.

             2) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsüratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.

             3) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

             4) Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.             

             5) Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar için Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili Anabilim Dalı Kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit eder. Jüri adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından mülakat sınavına alınırlar. Mülakat 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; başvurduğu programın puan türünden ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 50’nin altında bulunan adaylar için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı Anabilim Dalı Başkanlığına sunar. Anabilim Dalı Başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

             6) Bilimsel başarı düzeyi en az 60 olan adaylar aldıkları notlara göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilirler ve bu liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek olarak belirlenir.

             7) Yabancı Dil Sınavını başarmış ve bilimsel düzeyi yeterli görülen yüksek lisans adaylarının listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve bu liste enstitüde ilan edilir. Kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve denetlenir. Bir adayın asli öğrenci olarak kayıt işlemi dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesi ile tamamlanır.

             b) Doktora programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Doktora öğretim programlarına, mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim dallarının önerileri ilgili fakülte, yüksekokul veya konservatuar yetkili kurulunun görüşleri, Dekanlık veya Müdürlük kanalı ile alınarak, Enstitü Kurulu’nca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

             2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsüratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

             3) Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 70 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

             4) Doktoraya başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

             5) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomasını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamasını belirten onaylı listeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldurarak internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

             6) Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

             7) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak her anabilim dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından sözlü sınava alınarak mülakat notu belirlenir. Mülakat 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si ile yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin, lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not   ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla elde edilir. Adayların başarılı sayılabilmesi için mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında bulunan adaylar için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı Anabilim Dalı Başkanlığına sunar. Anabilim Dalı Başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

             8) Bilimsel düzeyi en az 65 olan adaylar, aldıkları bilimsel düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları doktora öğretim programına yerleştirilirler ve bu liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

             9) Doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

             10) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitünün yetkili kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu esaslar; tezli yüksek lisans yapmış adayların doktora programlarına kabul esaslarına aykırı olamaz.

             c) Sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Sanatta yeterlik programlarına güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Sanatta yeterlik öğretimi yapılacak ana sanat ya da sanat dallarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler enstitü bünyesinde yer alan ana sanat dallarının görüşleri alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir.

             2) Bir lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş olanlar Sanatta yeterlik öğrenimine başvurabilirler. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

             3) Adaylardan; güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvarlar haricinde, lisans diplomasına sahip olanların ALES’in sözel kısmından en az 70, yüksek lisans diplomasına sahip olanların ise 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

             4) Adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir. Yabancı dil düzeyini belgeleyemeyen adaylar mülakata alınmazlar.

             5) Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsüratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

             6) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar, lisans diplomasıyla başvuranlar lisans diplomaları ve lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ve not ortalamalarını belirten onaylı listeleri, yüksek lisans kademesini bitirerek başvuran adaylar, yüksek lisans diplomaları ve lisans ve yüksek lisans öğrenim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamalarını gösteren onaylı listeleri ve diğer belgelerini ekledikleri dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir.

             7) Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili ana sanat dalının önerisini de dikkate alarak her ana sanat dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme sınavı jürisi seçer. Ayrıca yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel ve sanatsal düzeylerini belirler. Adaylardan; önceden duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri ana sanat dalında yeteneklerini gösterecek otuz dakikalık bir etkinlik yapmaları istenir. Bu etkinlikler 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya yetenek notu verilir. Ayrıca, adaylardan başvurdukları ana sanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler de 100 tam not üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası notu verilir. Doğrudan sanatta yeterlik programına müracaat eden adayın mülakat sınavından aldığı puanının %50’si ile yetenek ve etkinlik dosyası not ortalamalarının %25’i ve lisans eğitimi not ortalamasının %25’i toplanarak hesaplanır.Yüksek lisans sonrası sanatta yeterlik programına müracaat eden adayların; mülakat sınavından aldığı puanının %50’si, ile yetenek ve etkinlik dosyası not ortalamalarının %25’i, lisans eğitimi not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %10’u toplanarak hesaplanır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel ve sanatsal düzey notunun en az 70 olması gerekir. Jüri başkanı yetenek gösterisi ve etkinlik dosyasının değerlendirilmesinden meydana gelen bilimsel ve sanatsal düzey notlarını içeren tutanağı ana sanat dalı başkanlığına sunar. Ana sanat dalı başkanı adayları bilimsel ve sanatsal düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar. Bu liste ile jüri tutanağını mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

             8) Bilimsel-sanatsal düzeyi en az 70 olan adaylar, aldıkları bilimsel-sanatsal düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları sanatta yeterlik öğretim programına yerleştirilir. Oluşan liste enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olurlar. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

             9) Sanatta yeterlik öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

             10) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların Sanatta Yeterlik programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Konservatuar Yetkili Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

             ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuru şartları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

             1) Temel tıp doktora öğretim programlarına; mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Temel tıp doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler; enstitüde yer alan temel tıp anabilim dallarının önerileri Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunun görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

             2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için yabancı uyruklular da dahil olmak üzere, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve tıpta uzmanlık sınavından en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puan almış olmaları gerekir.

             3) Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

             4) Ayrıca temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

             5) Adaylar, ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomalarını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamalarını belirten onaylı listeleri ve değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi ve belgeleri ekledikleri dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Bu dilekçelerinde girmek istedikleri temel tıp doktora programını da belirtirler.

             6) Lisansüstü programlara başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puan altındaki küsüratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

             7) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili Anabilim Dalının önerisini de dikkate alarak her Anabilim Dalı için en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye belirler. Jüri adayların bilimsel düzeylerini belirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından sözlü sınava alınarak mülakat notu belirlenir. Mülakat 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si ile yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin, lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzeyi notunun da en az 65 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında bulunan adaylar için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. Jüri başkanı, mülakat ve bilimsel düzey notlarını içeren tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı adayları bilimsel düzey puanlarına göre sıralayan bir liste hazırlar ve bu liste ile jüri tutanağını; mülakat tarihini izleyen ikinci günün akşamına kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

             8) Bilimsel düzeyi en az 65 olan adaylar; aldıkları bilimsel düzey puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları temel tıp doktora öğretim programına yerleştirilir ve enstitüde ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek öğrenci adayı olur. Sıralamada eşitlik halinde yabancı dil başarı düzeyi yüksek olan adaya öncelik verilir.

             9) Temel tıp doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Bir öğrencinin kayıt işlemi, dosyasında bulunması gerekli belgeleri teslim etmesi ve öğretime katkı payını ödemesiyle tamamlanır.

             10) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

             d) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir, ancak Senato belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

             e) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü öğretim programlarına kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

             Yabancı ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların kabulü

             MADDE 6 – (1) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklulardan;

             a) Kendi hesabına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgileri dilekçe ekinde, enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylardan denklik belgesi aranmaz. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, YÖK’den olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler.

             b) Kendi hesabına tıpta uzmanlık eğitimi yapmak isteyen adaylar ile doktora eğitimi yapmak isteyen diş hekimliği fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylardan diploma denklik belgesi aranır. Denklik belgesi YÖK tarafından verilir.

             c) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Adayların Türkçe dil seviyeleri tespiti için Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü veya TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır.

             ç) Yabancı uyruklu adaylar, ALES’e veya Senatonun belirleyeceği uluslararası düzeyde ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT gibi bir sınava girmek zorundadırlar.

             d) Başarı notunun hesaplanmasında;

             1) Yüksek lisans için; ALES notunun %50’si, Lisans mezuniyet notunun %25’i ve mülakat notunun %25’i toplanır.

             2) Doktora için; ALES notunun %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yüksek lisans mezuniyet notunun %10‘u ve mülakat notunun %25’i toplanır.

             3) Yüksek lisans mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun en az 60, doktora için mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun en az 65 olması gerekir.

             (2) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü eğitim yapmak üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları, YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programa yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Bu adaylardan birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşullardan sadece Türkçe yeterlik belgesi aranır.

             (3) Tıpta uzmanlık eğitimi yapmak üzere aday gösterilen öğrenciler ile doktora eğitimi yapmak üzere aday gösterilen diş hekimliği fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylardan diploma denklik belgesi aranır. Denklik belgesi YÖK tarafından verilir.

             (4) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

             b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

             c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

             ç) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

             (2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             (4) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             (5) Öğrenci, en çok üç derse, bu derslerin yaz dönemi eğitim-öğretim programı çerçevesinde açılması halinde kayıt olarak da bilimsel hazırlık programını tamamlayabilir.

             (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

             (7) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanı tarafından hazırlanır ve Anabilim Dalı Kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen onbeş gün içinde ilgili enstitüye gönderilir.

             Özel öğrenci ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları anabilim dalına özel öğrenci olarak kayıt yaptırırlar.

             (2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

             (3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (4) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, enstitü müdürlüğünce durumlarını belirten bir belge verilebilir.

             (5) Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında; özel öğrenci olarak aldıkları dersler, öğrencinin başvurusu, Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları programın asgari kredisinin %50’sini geçmemek koşulu ile öğrenim kredisinden sayılabilir.

             (6) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.

             (7) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili enstitü ve Anabilim Dalı Kurulu kararları ile değerlendirilir. Bu kapsamda öğrenimlerinin belirli bir aşamasındaki öğrenciler karşılıklı bir protokole dayandırılmış uluslararası ortak programa da dahil edilmiş ise ortak programa yönelik protokolün hazırlanmasında ve konuya ilişkin diğer hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Aynı kapsamda Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili kurulların kararlarına göre yürütülür.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler bakımından en az %70 ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuar imkanlarının bulunması gerekir.

             (2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.

             (3) Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

             Kontenjanların ilanı

             MADDE 10 – (1) Enstitüler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, yabancı dil sınavı ve mülakat tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

             Lisansüstü programlara kayıt

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı olup adları, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki asil aday listesinde yer alan öğrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilan tarihini izleyen yedi gün içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kaydını yaptırmayanlar yerine yedek listedeki öğrenci adayları sıra ile davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

             Lisansüstü programların kapsamı

             MADDE 12 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasından oluşur.

             (2) Lisansüstü programlardan olan yüksek lisans programı da, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir ve geçiş için izin enstitü yönetim kurullarınca verilir.

             Ders sınavları ve değerlendirme

             MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

             (2) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir.

             (3) Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.

             (4) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıt yaptırabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen toplam en az 21 kredilik dersi o programda belirtilen dört yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.

             (5) Bir doktora veya sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir.

             (6) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ancak, yüksek lisans mezunu olan bir doktora öğrencisinin kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 21 kredilik dersin sınavlarını dördüncü yarıyılın sonuna kadar, lisans mezunu olan bir doktora öğrencisinin ise kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 42 kredilik dersin sınavlarını altıncı yarıyılın sonuna kadar başarmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir.

             (7) Lisansüstü derslerin sınav notları, 100 tam not üzerinden belirlenir. Ancak, istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesinin harfli not sistemine veya tam puan 4 esasına göre eşdeğerliği aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir:

Tam Not 100 Esasına Göre Kazanılan Not

Harfli Not Sistemine Göre Karşılığı

Tam Puan 4,00 Esasına Göre Katsayı

90-100

AA

4,00

85-89

BA

3,50

80-84

BB

3,00

75-79

CB

2,50

70-74

CC

2,00

65-69

DC

1,50

64-0

FF

0,00

             (8) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken DZ (devamsızlık), kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarılı olma hali OL (olumlu), başarısızlık hali OZ (olumsuz), tezi tamamlayarak sınavında başarılı olma hali BŞ (başarılı) işaretiyle belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Öğretimi

             Amaç ve kapsam

             MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 21 kredilik ders yükü içindeki payı, ilgili enstitü tarafından belirlenir.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği ilgili enstitü tarafından belirtilir.

             (4) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken  aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari 21 kredilik ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

             (5) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

             Süre

             MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir.

             (2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

             (3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez danışman raporları ile başarısızlığı saptanan öğrencinin kaydı silinir.

             (4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini tamamlaması ve jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanı

             MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı belirler ve bunu ilgili anabilim dalı başkanlığı enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışmanlığa atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin raporu ile birlikte tez konusu önerisini ikinci yarıyıl içinde, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye gönderir.

             (2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa tez konusu ile ilgili bilim dalında doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

             (3) Tez danışmanı, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göstermekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hakkında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

             (4) Bir öğrencinin tez danışmanı, Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             (5) Tez danışmanı; Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, bir öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Öğretim üyesi olması şartı ile ikinci danışman beş kişilik jürilerde jüri üyesi olarak atanabilir.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Süresi 45 ila 90 dakika olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) Yüksek lisans diploması; Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi

             Amaç ve kapsam

             MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitü tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

             (2) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına giriş koşulları ilgili enstitü tarafından belirlenir.

             (3) Tezsiz yüksek lisans öğretim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, 30 kredilik ders yükü içindeki payı, ilgili enstitü tarafından belirtilir.

             (4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

             (5) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında; orta öğretim alan öğretmenliği dışında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kapsayan bilim dalında doktora yapmış olan bir öğretim görevlisini, ilk yarıyılın başında belirler. Danışman, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevleri yapar. Ancak, danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen danışmanlara Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmez.

             Süre

             MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili mevzuat uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı bu süreden önce silinebilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 22 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) Diploma, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Öğretimi

             Amaç ve kapsam

             MADDE 23 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirme,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

             niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise, en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

             (3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             (4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin 9 krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği ilgili enstitü tarafından belirlenir.

             (5) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlıyken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari 21 kredilik ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

             (6) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

             (7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenir ve Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

             Süre

             MADDE 24 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. İlgili mevzuat uyarınca başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Başarısızlığı tez danışmanı raporu ve Anabilim dalı kurulu kararı ile belirlenen öğrencinin kaydı; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için sekiz, lisans derecesiyle kabul edilenler için onuncu yarıyılın tamamlanması beklemeden de Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir.

             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

             (3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             (4) Doktora çalışmasında başarılı olan öğrenciler; ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olabilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olmaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama süresi olarak kullanılmış olması gerekir.

             Tez danışmanı

             MADDE 25 – (1) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanı saptar ve bunu ilgili anabilim dalı başkanlığı enstitüye yazıyla önerir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmez. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

             (2) Tez danışmanı, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir.

             (3) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

             (4) Bir öğrencinin tez danışmanı anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

             (5) Tez danışmanı; Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir ders açabilir. Uzmanlık alan dersi öğrencinin kredisine dahil edilmez. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

             (2) Yeterlik sınavları, öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk üç ay içinde yapılır.

             (3) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

             (4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 75 puan alması gerekir. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumu değerlendirilerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

             (6) Doktora Yeterlik Komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak, bu toplamın altı kredilik üç dersten fazla olmaması gerekir. Fazladan alınacak dersi/dersleri iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye iki yarıyıl ek süre verilir. Fazladan alınan dersleri belirlenen bu süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin dilekçesi, danışmanın görüşü, Anabilim Dalının oluru ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

             (2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisinin savunması

             MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi ile ilgili yazılı raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

             (2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya red edileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün içinde komite üyelerine dağıtır. Tez İzleme Komitesi öğrencinin sunduğu yeni tez önerisini kabul veya red edeceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu kararı Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir. Yeni tez önerisinin red edilmesi durumunda bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır. Ancak ilk tez önerisinin savunulması sürecinde tez önerisi ilkinde reddedilen bir öğrenciye, bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Yeni tez önerisi reddedilen bir öğrencinin programdan kaydı silinir. Yeni tez önerisi, ilk tez önerisinin kabul edilmiş olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Tez İzleme Komitesine sunulmak zorundadır ve bir öğrenci tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez konusu önerisinde bulunabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

             (5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, Komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Öğrencinin tez çalışması hakkındaki raporu ve Tez İzleme Komitesinin bu rapor hakkındaki kararı toplantı tarihini izleyen yedi gün içinde Anabilim Dalı Başkanı tarafından enstitüye bildirilir.

             (6) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 29 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Öğretim üyesi olması şartı ile ikinci danışman jüri üyesi olarak atanabilir.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi 60-120 dakikadır.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Doktora diploması

             MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer mezuniyet koşullarını da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) Diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması Öğretimi

             Amaç ve kapsam

             MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Sanatta yeterlik programı, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda açılır.

             (2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulama ile tez veya sergi, proje ve resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise; en az 42 krediden az olmamak şartıyla ondört adet ders ve uygulama ile tez veya sergi, proje ve resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

             (3) Sanatta yeterlik öğretim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin toplam kredisinin, ders yükü içindeki payı, ilgili enstitünün yönergesinde belirtilir.

             (4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin 9 krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği ilgili enstitü tarafından belirlenir.

             (5) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıtlı olması durumunda hangilerinin asgari 21 kredilik ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

             (6) Her yarıyılın ilk iki haftası içinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

             Süre

             MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Başarısızlığı danışmanın raporu ve Ana Sanat Dalı Kurulu kararı ile belirlenen bir öğrencinin kaydı yukarıda belirtilen süreler dolmadan Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile silinebilir.

             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.

             (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilir.

             (4) Sınavında ve sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciler, ilgili Ana Sanat Dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olabilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olmaz.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 33 – (1) Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimiyle tez ve sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim üyesini veya ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlisini Konservatuar Müdürlüğü kanalı ile Sosyal Bilimler Enstitüsüne önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Ancak, bu Yönetmelikte yazılı danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmez. Danışmanın en geç birinci yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

             (2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili dalda doktora yapmış öğretim görevlileri arasından seçilir.

             (3) Bir öğrencinin tez danışmanı Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (2) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

             (3) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır.

             (4) Jüri, ilgili enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlamış olarak toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınavın süresi 60-120 dakikadır.

             (6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 35– (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye sanat dalının özelliğini belirleyen bir diploma verilir.

             (2) Diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 36 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü öğretim enstitülerinin anabilim/anasanat dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dahil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

             Ortak programın başlatılması

             MADDE 37 – (1) Ortak programlar; YÖK tarafından hazırlanan, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve/veya 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile kendi özel koşullarını gözeten ortak bir protokolün hazırlanması ve Enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulur.

             (2) Ortak programlar yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

             (3) Ortak programa yönelik kontenjanlar ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve bağlı oldukları enstitüler tarafından ilan edilir.

             Öğrenci kabulü

             MADDE 38 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

             (2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

             (3) Uluslararası ortak programa Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar ortak program protokolünde belirtilir.

             (4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

             Eğitim öğretim ücreti

             MADDE 39 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere ilgili enstitünün bulunduğu üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dahil öğrencinin öğretim katkı payının öğrenim süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

             (2) Ulusal ortak lisansüstü proğramlarda öğretim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve ücretin hangi Üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

             Öğretim ücretini ödeme usulü

             MADDE 40 – (1) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

             Eğitim öğretim

             MADDE 41 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü proğramlarda eğitim ve öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki Üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde önceden protokolde yer alır.

             (2) Ulusal ortak proğrama dahil öğrenci için ilgili Üniversitelerden birinden danışman atanması gerekir.

             (3) Uluslararası ortak programa dahil öğrenci için her iki kurumdan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

             (4) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler yüksek lisans için en az üç, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ ünün kurumlardan birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

             (5) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi almak zorundadır.

             Tezin sonuçlandırılması

             MADDE 42 – (1) Ortak proğramlarda; tez sınavının kurumlardan birinde yapılması gerekir. Ancak; sınav esnasında, varsa her iki danışmanın jüride yer alması zorunludur.

             (2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar protokolde belirtilir.

             (3) Uluslararası ortak programda her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler protokollerde açıkça yer alır.

             (4) Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki üniversitedeki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.

             (5) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

             İzin ve disiplin

             MADDE 43 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olmaz.

             (2) Öğrenciler, disiplin yönünden eğitim için bulundukları kurumun ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

             Yatay geçiş

             MADDE 44 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye Türk veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı veremez. Bir uluslar arası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

             Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

             MADDE 45 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde ilgili birimin bağlı bulunduğu enstitüler yetkilidir.

             (2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversitenin (kurumun) imzalayacağı protokolde belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

             MADDE 46 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknolojileri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

             (2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul, YÖK, Senato ve enstitülerin yönetim kurulları kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 48 – (1) 25/6/2004 tarihli ve 25503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz sanatta yeterlik ve doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında; bu Yönetmeliğin 48 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.