14 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27054

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14268

             Ekli “Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/10/2008 tarihli ve 501 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                               M. AYDIN                                                 M. M. EKER                                                M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                               Devlet Bakanı  V.                                       Devlet Bakanı V.                                          Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                            M. A. ŞAHİN                                                  F. ÇELİK                                                   B. ATALAY

               Devlet Bakanı                                                  Adalet Bakanı                                   Millî Savunma Bakanı V.                                  İçişleri Bakanı

                 B. ATALAY                                                  K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK                                                   F. N. ÖZAK

           Dışişleri Bakanı V.                                             Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                     B. YILDIRIM                                               M. M. EKER                                                   F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                               Ulaştırma Bakanı                               Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                             M. H. GÜLER                                                E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI

TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde; Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla; Çanakkale, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğde illerinde programa katılan ve hibe sözleşmesi imzalayan çiftçilere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Bakanlık)'nca tarımsal destekleme ödemesi yapılır.

             Ödemeler

             MADDE 2 – (l) ÇATAK Programı kapsamında destekleme yapılacak alanlarda, iki ayrı kategoride belirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme yapılır.

             Bu kapsamda;

             1 inci kategori: Arazinin boş bırakılması uygulamalarına 60 YTL/da,

             2 nci kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 135 YTL/da ödeme yapılır.

             Finansman

             MADDE 3 – (1) Yapılacak ödemelerin finansmanı iç ve dış kaynaklardan sağlanacaktır. Çiftçilere yapılacak ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) aracılığıyla yapılır. Söz konusu işlemlerden dolayı Bankaya, Bakanlık bütçesinde yer alan ilgili harcama kaleminden % 0,2 oranında hizmet komisyonu ödenir.

             Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 4 – (l) Ödemelerin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödeme yapılmasına neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

             (2) Haksız yere yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, ödeme yapılanlardan geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinden müştereken sorumlu tutulurlar.

             Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 5 – (l) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak uygulama tebliği ile belirlenir.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (l) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.