14 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27054

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14266

             Ekli “Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/10/2008 tarihli ve 502 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                   N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                               M. AYDIN                                                 M. M. EKER                                                M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                               Devlet Bakanı  V.                                       Devlet Bakanı V.                                          Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                            M. A. ŞAHİN                                                  F. ÇELİK                                                   B. ATALAY

               Devlet Bakanı                                                  Adalet Bakanı                                   Millî Savunma Bakanı V.                                  İçişleri Bakanı

                 B. ATALAY                                                  K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK                                                   F. N. ÖZAK

           Dışişleri Bakanı V.                                             Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                     B. YILDIRIM                                               M. M. EKER                                                   F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                               Ulaştırma Bakanı                               Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                             M. H. GÜLER                                                E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

TARIMSAL FAALİYETTE KULLANILAN MAZOT VE KİMYEVİ GÜBRE İÇİN

ÇİFTÇİLERE 2009 YILINDA ALAN BAZLI DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim dekar üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

             Ödeme miktarları

             MADDE 2 – (1) 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37) kapsamında mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden faydalanacak olan çiftçilere ürün gruplarına göre ve dekar başına ekli tabloda belirtilen miktarda 2009 yılında mazot ve kimyevi gübre desteği ödenir.

             (2) Ürün gruplarının dağılımı ve ödeme icmallerine yönelik usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak genelgeler ile belirlenir.

             Finansman

             MADDE 3 – (1) Ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2' si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş'ye hizmet komisyonu ödenir.

             Denetim

             MADDE 4 – (1) Mazot ve kimyevi gübre desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.

             Cezai hükümler ve sorumluluk

             MADDE 5 – (1) İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

             (2) Haksız yere mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu şekilde yapılan mazot ve kimyevi gübre desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir.

             (3) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

TABLO

ÜRÜN GRUPLARI

MAZOT

DESTEKLEME TUTARI

(YTL/Dekar)

KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEME TUTARI

(YTL/Dekar)

Süs  bitkileri, özel çayır,  mera ve orman emvali ürün alanları

2

3

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

3,25

4,25

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

6

6