14 Kasım 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27054

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14255

             Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 17/10/2008 tarihli ve 496 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                               M. AYDIN                                                       M. M. EKER                                                M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                               Devlet Bakanı V.                                              Devlet Bakanı V.                                          Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                            M. A. ŞAHİN                                                        F. ÇELİK                                                   B. ATALAY

               Devlet Bakanı                                                  Adalet Bakanı                                         Millî Savunma Bakanı V.                                  İçişleri Bakanı

                 B. ATALAY                                                  K. UNAKITAN                                                     H. ÇELİK                                                   F. N. ÖZAK

           Dışişleri Bakanı V.                                             Maliye Bakanı                                             Millî Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                     B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER                                                   F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                               Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                             M. H. GÜLER                                                      E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

 

                MADDE 1 – 31/3/2008 tarihli ve 2008/13489 sayılı Kararnamenin eki Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "(1) Kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanacak tebliğde belirlenecek kriterler çerçevesinde, üretim yaptıkları Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinden, yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1

Yonca (Sulu)

115 YTL/dekar

2

Yonca (Kuru)

  70 YTL/dekar

3

Korunga

  75 YTL/dekar

4

Yapay çayır, mera

  75 YTL/dekar

5

Tek yıllık

  30 YTL/dekar

6

Silajlık Tek Yıllık Yem Bitkileri

  45 YTL/dekar

7

Silajlık Mısır (Sulu)

  45 YTL/dekar

8

Silajlık Mısır (Kuru)

  30 YTL/dekar

                MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/4/2008

26848

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/5/2008

26885