12 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27052

YÖNETMELİK

             Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/10/1966 tarihli ve 12428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde geçen “Bakanlık” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”; “Bakanlığın” ibaresi  “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının”; “Bakanlıkça” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”; “Bakanlığa” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığına”; “Bakanlıktan” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığından”; “Bakanlıkta” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığında”; “Bakanın” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanının”; “İmar ve İskan Bakanı” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanı”; “İmar ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”; “Bayındırlık ve İskan Bakanı” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanı”; “Bayındırlık ve İskan Bakanının” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanının”; “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”; “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının”; “Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca”; “Bayındırlık ve İskan Bakanlığına” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığına”; “Türkiye Emlak Bankası A.Ş” ibaresi “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.”; “Parselasyon haritaları” ibaresi  “Parselasyon planları”; “Parselasyon haritası” ibaresi “Parselasyon planı”; “Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin, madde başlığı ile birlikte birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ucuz konut yapımına tahsis edilmemiş arsalar ile genel ihtiyaçlarla ilgili binaların kıymetlendirilmesi.” 

             “c) Kira veya satıştan başka bir değerlendirilmesi mümkün olan gayrimenkuller ile önleme veya ıslah bölgelerinde olup da konuttan gayri tesisler için ayrılmış olan arsaların ne şekilde değerlendirileceği Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenir. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen Hazine taşınmazlarından, kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak hazineye iade edilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örgütü” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Gerek inşa kredisinin gerekse onarım kredisinin azami haddi Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca belirlenir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 57 – Bu bölümdeki hükümler Gecekondu Kanununun kapsamına giren tasfiye, ıslah, dönüşüm ve önleme bölgelerinde uygulanır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda ilgili belediyesi için yürürlükte olan İmar Yönetmeliği, 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, 6/2/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 59 – Gecekondu Kanunu’nun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak olan imar ve ıslah planları ile parselasyon planları aşağıdaki esaslara uygun olarak düzenlenir.

             a- İmar planlarının tanzimi

             1- Şehrin üst ölçekli planı varsa seçilecek bölgelerin ana yollara bağlanması genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesisler (sinema, han, v.s.) için ayrılacak yerlerle genel hizmetler (yol, park, meydan v.s.) için ayrılacak yerler bu üst ölçekli planına intibak ettirilerek tanzim edilir.

             2- Şehrin üst ölçekli planı yoksa yukarıdaki işlemler imar planının tanzim ve tasdikinden sonra yürütülür.

             İmar planlarının tanzimi Başkanlığın dışında yaptırılıyorsa 1 ve 2 numaralı bentlerdeki işlemler birer gerekçeli raporla beraber hazırlanarak Başkanlığın onayına sunulur. İmar planlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onayından sonra 1/1000 veya gerektiğinde daha büyük ölçekli parselasyon planları hazırlanır ve bunlarda Başkanlığın onayına sunulur.

             Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, lüzum gördüğü hallerde imar ve parselasyon planlarını kendisi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

             b- Islah planlarının tanzimi

             Islah planları 69 uncu maddede de belirtildiği gibi üst ölçekli planına, imar planı ile imar planlarına uyulmaksızın, hali hazır duruma uyan ve imar planlarından önce yapılan geçici mahiyetteki planlar olduğundan, bunların tanzimi sırasında bölgeye sadece amme hizmetlerinin götürülmesini sağlamak amacı ile lüzumlu görülecek hususlar dikkate alınır.

             Islah planlarından parselasyon planları tanzim edilmez.

             Islah planları Başkanlığın dışında yapılıyorsa bu planlar, planların yapıldığı şartları belirten birer gerekçeli raporla birlikte Başkanlığın onayına sunulur. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun gördüğü takdirde bunları onaylar.

             Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca lüzum görüldüğü takdirde veya gecekondu bölgelerinde amme hizmetlerinin acilen yapılması icap eden hallerde, halihazır durum yeni bir ıslah projesi yapılmasını icap ettirmeyecek şekilde ise, halihazır kadastro haritaları veya yaklaşık ölçekli krokilerde ıslah planı olarak kullanılabilir. Bu planların hazırlanmasında teknik şartnamelere uyulmayabilir.

             Zaruri hallerde amme tesis projeleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onaylanmadan belediyelerin veya ilgili kuruluşların sorumlulukları altında bölgelere amme hizmetleri götürülebilir.

             c- Tapu tatbikatına ilişkin parselasyon planlarının tanzimi

             1- Parselasyon planları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kabul edilebilecek hassasiyette tanzim edilir.

             2- Parselasyon planlarının tapu idarelerine verilişinden önce bütün imar ada köşeleriyle karakteristik noktaları beton tesislerle ve parsel köşeleri de uygun tesislerle arazide belirtilir.

             3- Tapu idarelerine verilecek parselasyon planları ebat değiştirmesi minimum olan (alüminyum, astralon ve benzeri) paftalar üzerine tersim edilir.

             4- Tapuya tescil için, 1 adet parselasyon planı ile bu haritaya ait nirengi ve poligon koordinat değerleri ve kanavaları, röper krokileri, ölçü krokileri, dağıtım ve yüzölçümü hesapları ile cetvellerinden birer kopya tapu idarelerine verilir.

             Gecekondu Kanunu’nun uygulanacağı sahaların imar ve ıslah planları ile parselasyon planları belediyesince veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca nasıl yaptırılırsa yaptırılsın bunların belediye organlarınca tetkik ve karara bağlanmasına lüzum yoktur. Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onaylanan imar ve ıslah planları ile parselasyon planları bir ay müddetle uygulamayı yapacak belediyece ilan edilerek halka duyurulur.

             İmar ve Islah Planları ile Parselasyon Planlarının yapımında 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” ve “İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak konutların inşaat alanı 150 metrekareyi  geçemez

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 66 – Yukarıdaki madde gereğince tespit edilen konut inşaat sahası içersindeki mahallerin, ebat ve ölçüleri, bu Yönetmeliğin  58 inci maddesi nazara alınarak düzenlenecektir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan  “Önleme bölgesi, ıslah bölgesi” ibaresi “Önleme bölgesi, ıslah bölgesi, dönüşüm bölgesi” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 78, 79, 80, 81, 82 ve 83 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “fonlardan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hesaplarından” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve Mesken İşleri Dairesinden de yetkili bir kişinin iştirakiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünde” ibaresi ile 117 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe  aşağıdaki Ek Madde 1 eklenmiştir.

             “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hesabı

             EK MADDE 1 – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde kurulmuş bulunan ve 23/5/2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunla tasfiye edilen Fona yapılan atıflar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hesabına yapılmış sayılır.”

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.