6 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27046

ANA STATÜ

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

 

                MADDE 1 – 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “g) Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,”

                MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili  her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

                (2) Federasyon genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise 2 yılda bir yapılır.

                (3) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az 250 üyeden fazla olamaz.

                (4) Genel kurul  aşağıdaki üyelerden oluşur;

                a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

                b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

                c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

                ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

                d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

                e) Dünya ve/veya Avrupa bilardo federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

                f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

                g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla;

                1) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

                2) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

                3) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

                ğ) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

                h) Bilardo spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

                ı) Kulüp temsilcileri.

                (5) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

                (6) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin % 60 en üst lige katılan, % 15 en üst lige terfi müsabakalarına katılan, % 25 lige ve terfi müsabakalarına katılmayan ancak, federasyonun diğer faaliyetlerine katılan, kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

                (7) İl müdürlerinin tespitinde;

                a) En fazla sporcusu olan üç il müdürü,

                b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

                (8) Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulda temsil edilme şekilleri yukarıdaki temel esaslar dikkate alınarak federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

                (9) Altıncı fıkrada belirtilen yüzdelik kısımlarda hangi kulüplerin ve kaç üye ile temsil edileceği kura ile belirlenir.

                (10) Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; Genel kurul tarihinden önceki tescil edilen lig sonuçlarına  göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.

                (11) Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler  ilk genel kurulda temsil edilmezler.

                (12) Vakıfların belirlenmesinde;

                a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

                b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

                c) Yıllık gelirinin en az % 50’sini ilgili spor dalına harcaması

                şartları aranır.

                (13) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce federasyona yazılı olarak bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re’sen belirler. Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz. Genel kurulda farklı branşlardaki liglerde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, 18 yaşını bitirmiş olması şarttır. Faal sporcular kulüp temsilcisi olarak oy hakkına sahip olamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.”

                MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “MADDE 8 –  (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

                a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

                b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

                c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

                ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alım-satımı ile uluslar arası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

                d) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

                e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

                f) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

                g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

                ğ) Profesyonel şube kurmak,

                h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

                (2) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.”

                MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(1) Genel Kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul yaz olimpiyat  oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.”

                “(2) Mali genel kurul ise; iki yılda bir yapılmak kaydıyla, Aralık-Ocak ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Ayrıca, Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleriyle ilgili konular görüşülüp karara bağlanabilir.”

                MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “MADDE  10 –  (1) Federasyon başkanı olabilmek için;

                a) T.C. vatandaşı olmak,

                b) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

                c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                ç) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

                d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

                e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

                f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

                g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

                gerekmektedir.

                (2) Olimpiyat, parolimpik oyunları ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonasında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (c)  bendi hükmü uygulanmaz.       

                (3) Başkan adaylarında, başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

                a) T.C. kimlik numarası beyanı,

                b) Mezuniyet belgesi örneği,

                c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair beyan,

                ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair beyan,

                d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan.

                (4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce adaylık başvurularını federasyona yaparlar ve yönetim kurulunca belirlenecek adaylık ücretini federasyon hesabına yatırırlar.

                (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır.

                (6) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, başkan tarafından atanır.

                (7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.”

                MADDE 6 – Aynı Ana Statünün 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar ile birlikte mali konularda  ihtisas sahibi olması şartı aranır.”

                MADDE 7 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

                “(3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslar arası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.”

                MADDE 8 – Aynı Ana Statünün 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “MADDE  22 – (1) Genel kurul toplantıları, federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek  bir tarihte yapılır.

                (2) Genel kurul çağrısı; gündem, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

                (3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.”

                MADDE 9 – Aynı Ana Statünün 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(2) Başkanlık seçimi, yönetim, denetleme ve ceza kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit aday olunmaz. Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır.”

                MADDE 10 – Aynı Ana Statünün 32 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(1) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “Evet” mührünü basmak ve zarf içinde sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.”

                “(3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.”

                MADDE 11 – Aynı Ana Statünün 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(4) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur’a ile belirlenir.”

                MADDE 12 – Aynı Ana Statünün 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “j) Her türlü yayın gelirleri,”

                MADDE 13 – Aynı Ana Statünün 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “(5) Federasyon, lisanslı sporculara ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.”

                MADDE 14 – Aynı Ana Statünün 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “MADDE 41 – Ana Statü ile belirlenecek konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.”

                MADDE 15 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 16 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                        Tarihi                                                   Sayısı

2/12/2006

26364