6 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27046

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinin ALTINCI BÖLÜM’ünün bölüm başlığı “lisansüstü eğitim bursu” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – Lisansüstü eğitim bursu;

             a) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen ve İstanbul Ticaret Üniversitesinden lisans diploması almış olan öğrencilere,

             b) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunları dahil tüm öğrenciler içinden, o programa kayıt yaptıran öğrenciler arasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sıralamasında ilk %10’a giren öğrencilere

             verilir

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – Lisansüstü eğitim bursunun kapsamına ve süresine ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Lisansüstü eğitim bursu; İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunlarına %25 oranında verilir. Ancak lisans mezuniyet ortalaması 3.00 ve üzerinde olanlara verilen burs oranı %50’ dir.

             b) İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olan öğrencilerden, 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre mezun olduğu bölümde ilk üçe giren ve aynı alandaki lisansüstü programına aynı yıl kayıt yaptıranlara %100 burs verilir.

             c) İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olan öğrencilerinden, İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre mezun olduğu bölümde ilk üçe giren ve yüksek lisans programını İstanbul Ticaret Üniversitesi enstitülerinde en az 3.50 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrencilere kendi alanlarında doktora programına kabul edilmeleri halinde %100 burs verilir.

             d) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olanlar dahil tüm öğrenciler arasından; mezun oldukları üniversiteye bakılmadan ALES sıralaması esas alınarak, o programa kayıt yapan öğrenci sayısının %10’una, lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.50 veya eşdeğeri olmak kaydıyla ve ALES puanı en az 80 veya Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) puanı 65 olmak koşuluyla; birinciye % 100, ikinciye %75, üçüncüye %50 ve diğer % 10’ a girenlere % 25 oranında burs verilir. Genel not ortalaması (GNO) 2.50’den aşağı olan öğrencilere ilk %10’a girmeleri halinde verilecek başarı bursu oranı % 25’dir.

             e) Bir lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenci, bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde tanımlanan bursların ancak bir tanesinden yararlanabilir.

             f) Lisansüstü bursu, 9/2/2002 tarihli ve 24666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen normal ve kesintisiz öğretim süresi için verilir.”

             MADDE 4 –  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 – Lisansüstü eğitim bursu, aşağıda belirtilen hallerde sona erer:

             a) Öğrencinin lisansüstü programını İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde öngörülen normal sürede başarı ile tamamlayamaması,

             b) İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim gördüğü programda bir yarı yıldaki ağırlıklı not ortalamasının; lisansüstü eğitimde 2.50, doktorada 3.00’ın altına düşmesi veya bir dersten başarısız olması,

             c) Disiplin cezası almış olması.”

             MADDE 5 –  Bu Yönetmelik 10/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.