6 Kasım 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27046

YÖNETMELİK

   Millî Eğitim Bakanlığından:

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumlarının  kuruluş ve işleyişi ile alınacak diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde  açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki eğitim kurumları  ile alınacak diğer tedbirleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci paragrafı ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

             b) Konservatuvar: Üniversitelerde müzik ve sahne sanatları alanlarında sanatçı yetiştiren ve hazırlayıcı birimleri arasında ilköğretim  ve ortaöğretim kurumları da bulunan yükseköğretim kurumunu,

             c) Okul/Kurum: Güzel sanatlar alanlarında eğitim vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca veya konservatuvarlar bünyesinde  açılan ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okul/kurumları

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Okulların Amacı

             Kuruluş

             MADDE 5 – (1) Güzel sanatlar alanlarında;

             a) Bakanlıkça ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okul/kurumlar  açılabilir.

             b) Üniversitelerce Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Bakanlığın izniyle konservatuvarlara bağlı hazırlayıcı birimler olarak müzik ve sahne sanatları alanlarında ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde  okul/kurumlar  açılabilir.

             c) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, uygulanacak programlar, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile istihdam edilecek personel ve benzeri hususlar okul/kurumların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan özel yönetmelikleriyle düzenlenir.

             Okul/kurumların amacı

             MADDE 6 – (1) Okul/kurumların amacı, güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukların;

             a) Küçük yaşlardan itibaren eğitilerek yetiştirilmelerini,

             b) Özel yetenek gerektiren programlara hazırlanmalarını,

             c) Araştırmacılığa yönelerek üretken ve profesyonel sanatçı adayları olarak yetiştirilmelerini,

             ç) Millî ve milletlerarası sanat eserlerini tanıma ve yorumlayabilmelerini

             sağlamaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Nakil, Geçiş, Öğretim Programları ve  Başarının Değerlendirilmesi

             Kayıt-kabul-nakil

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki okul/kurumların kontenjan, başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul ve öğrenci nakil işlemlerinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

             Öğretim programları ve başarının değerlendirilmesi

             MADDE 8 – (1) Okul/kurumlarda genel kültür derslerinde ilköğretim ve genel ortaöğretim kurumlarındaki öğretim programları esas alınarak Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları; alan/bölüm/dal derslerinin öğretim programlarının hazırlanmasında okul/kurumların yönetmeliklerine uyulur.

             (2) Genel kültür derslerinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Alan/bölüm/dal derslerinde ise okul/kurumların yönetmeliklerine uyulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama, Görevlendirme, İş Birliği ve Denetim

             Atama ve görevlendirme

             MADDE 9 – (1) Okul/kurumlarda;

             a)  Atama veya görevlendirilmesi yapılacak öğretmenlerde, öğretmenliğe atanacakların mevzuatında belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

             b) Alan/bölüm/dal derslerinin eğitim-öğretimi için (a) bendindeki  şartlar aranmadan okul/kurumların niteliğine uygun personel atanabilir veya görevlendirilebilir.

             c) Konservatuvarlarca talep edilmesi hâlinde genel kültür derslerini okutmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre valiliklerce öğretmen görevlendirilebilir.

             (2) (b) bendine göre atanma veya görevlendirilmesi yapılacak eğitim personelinin nitelikleri ile  atama ve görevlendirilmeleriyle ilgili hususlar, okul/kurumların özel yönetmeliklerinde belirtilir.

             İş birliği

             MADDE 10 – (1) Okul/kurumların açılması, işletilmesi, eğitim-öğretim, program, nakil ve geçişler, merkezi sistem sınavları, öğretim programları ile özel yönetmeliklerinin Talim ve Terbiye Kuruluna sunulması, uygulanması ve öğretmen görevlendirilmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapılır.

             (2) Bakanlığa bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren öğrenciler, velilerinin de muvafakatı alınarak öğrenim gördükleri okullarındaki eğitim-öğretim zamanları  dışında konservatuvarların mevzuatına uygun olarak bu kurumlarda sanat eğitimi alabilirler. Bu eğitimle ilgili olarak konservatuvar yönetimi ile millî eğitim müdürlüğü arasında iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

             Denetim

             MADDE 11 – (1) Konservatuvarlardaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının genel denetimi ile genel kültür derslerinin denetimi, rektörlüklerle iş birliği yapılarak Bakanlığın ilgili denetim birimlerince yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

             Mevcut okulların statüleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce üniversitelerin bünyesinde müzik ve sahne sanatları alanında açılmış olan okulların statüleri korunur. Ancak, bu okulların açılma işlemleri dışında bu Yönetmelik hükümlerince özel yönetmelikleri, öğretim programları ve ders çizelgeleri ile ilgili eksiklikleri 1yıl içinde tamamlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 –  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.