1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2008/14202

             Ekli “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 3/9/2008 tarihli ve 126 sayılı yazısı üzerine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                              K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                  Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                            M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL                                               B. ATALAY

               Devlet Bakanı                                                  Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı                                     İçişleri Bakanı

               A. BABACAN                                                K. UNAKITAN                                                     H. ÇELİK                                                   F. N. ÖZAK

             Dışişleri Bakanı                                               Maliye Bakanı                                             Millî Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                     B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER                                                   F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                               Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                             M. H. GÜLER                                                      E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN

ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 2006/11061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – (1) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Dünya şampiyonalarında;

             a) Birinci olan kulübe en fazla 5000 adet,

             b) İkinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

             c) Üçüncü olan kulübe en fazla 1500 adet,

             Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

             (2) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakalardan, kulüplerin büyükler kategorisinde katıldığı Avrupa şampiyonalarında;

             a) Birinci olan kulübe en fazla 3000 adet,

             b) İkinci olan kulübe en fazla 1500 adet,

             c) Üçüncü olan kulübe en fazla 750 adet,

             Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

             (3) Olimpiyatlarda takım halinde müsabakası yapılan ve derecelendirmeye tabi tutulan müsabakaların dışında kalan ferdi branşların takım müsabakaları;

             a) Dünya şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

             1) Birinci olan kulübe en fazla 1000 adet,

             2) İkinci olan kulübe en fazla 750 adet,

             3) Üçüncü olan kulübe en fazla 500 adet,

             b) Avrupa şampiyonalarının büyükler kategorisinde;

             1) Birinci olan kulübe en fazla 750 adet,

             2) İkinci olan kulübe en fazla 500 adet,

             3) Üçüncü olan kulübe en fazla 250 adet,

             Cumhuriyet Altını karşılığı Yeni Türk Lirası ödül verilebilir.

             (4) Yukarıda belirtilen kulüp müsabakalarının; gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde yapılması halinde derece elde eden kulüplere, ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile; gençler ve ümitlerde büyüklere verilen ödülün 1/5'i, yıldızlarda ise büyüklere verilen ödülün 1/8' i kadar ödül verilebilir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – (1) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında en az yirmi, Dünya şampiyonalarında en az onbeş ve Avrupa şampiyonalarında en az on ülke sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

             a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2'si,

             b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/3'ü,

             ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/2'si,

             verilebilir.

             (2) İşitme engelliler spor dalında organize edilen; Deafolimpik oyunlarında on ila ondokuz, Dünya şampiyonalarında sekiz ila ondört ve Avrupa şampiyonalarında beş ila dokuz sporcusunun fiilen ilgili branş, kategori, stil ve sıklette katıldığı uluslararası müsabakaların niteliği, katılan ülke sayısı, sporcu sayısı, spor dalının ulusal ve uluslararası gelişmişliği gibi kriterler esas alınarak sporcu, teknik direktör ile kulüplere;

             a) Deafolimpik oyunlarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6'sı,

             b) Dünya şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Dünya şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/8'i,

             ç) Avrupa şampiyonalarında dereceye girenlere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan Avrupa şampiyonaları için ferdi veya takım sporunda öngörülen ödülün 1/6'sı,

             verilebilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan veya Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör, kulüpler ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda fair-play ödülü alanlara ödül değerlendirme komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürün onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül 300 Cumhuriyet Altınını geçemez."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE  5 – Sayıştayın görüşü ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.