1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041

TEBLİĞ

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (90/384/AT)

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2008/17)

             MADDE 1 – 5/10/2004 tarihli ve 25604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2004/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.