26 Ekim 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27036

YÖNETMELİK

                Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) İşletme: Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

             b) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

             c) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

             ç) Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Mali Hükümler

             Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak şartıyla ve esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.

             (2) İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

             a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,

             b) Eğitim organizasyonu, danışmanlık, uygulama, fizibilite etüdü, model deneyleri, bilgi işlem, iş değerlendirmesi, ölçme, ölçü ayarı hizmetlerini yapmak,

             c) Laboratuvar ve atölyelerde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım, tamir ve üretimle ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,

             ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak,

             d) Faaliyet alanları çerçevesinde; bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,

             Yönetim organı

             MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu yetkilerini, uygun gördüğü ölçüde oluşturacağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam  beş kişiden oluşur.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

             Sermaye limiti

             MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 50.000 (ellibin) YTL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.